Uveďme si fakty o certifikácii výkonu VZT jednotiek

Systémy certifikácie výkonových parametrov sú cennými nástrojmi, pretože pomáhajú zákazníkom získať správne údaje overením informácií deklarovaných výrobcami. To je užitočné pre zákazníkov v procese výberu vzduchotechnických jednotiek s ohľadom na špecifické požiadavky. Na trhu však kolujú mylné predstavy a nedostatky súvisiace s certifikáciou, ktoré je potrebné riešiť.

Normy a súlad

Pokiaľ ide o certifikáciu výkonu, je dôležité pamätať na nasledujúce:

Certifikácia nezaručuje vysokú kvalitu VZT jednotky, iba dokazuje, že katalógové údaje výrobcu a prípadne výstupné údaje z návrhového softvéru sú správne.

Nemusí to tiež nevyhnutne znamenať, že napríklad jednotka spĺňa predpisy o minimálnej výkonnosti, ako je napríklad v Európe smernica Ekodizajn.

Certifikačný orgán zvyčajne nehovorí spoločnostiam, ako majú vyrábať produkty, pokiaľ to nie je výslovne uvedené.

Vo všeobecnosti je cieľom overiť nároky voči povoleným odchýlkam stanoveným v rámci tejto certifikačnej spoločnosti.

Systémy certifikácie výkonnosti rôznymi certifikačnými spoločnosťami nie sú navzájom rovnocenné.

Preto je dôležité zvyšovať povedomie o skutočných dôsledkoch každého certifikačného programu a rozlišovať medzi procesmi, ktoré stoja za certifikáciami, ktoré cirkulujú na trhu.

Kladenie správnych otázok

Ako referenciu na posúdenie certifikačnej schémy vám odporúčame použiť nasledujúci (neúplný) kontrolný zoznam otázok:

Vzťahuje sa certifikácia na výkon celej jednotky alebo len jednotlivých komponentov?

To je kľúčové na zabezpečenie toho, aby výkon spĺňal deklarované parametre a spĺňal požiadavky týkajúce sa kvality vzduchu, chladiaceho alebo vykurovacieho výkonu, rekuperácie energie, spotreby energie, tlakovej straty na strane vzduchu/vody atď. Samostatné certifikácie komponentov nemožno považovať za konsolidovanú certifikáciu VZT jednotky.

Vykonávajú testy certifikačné orgány tretích strán?

Je rozdiel, či sa výkonnostné testy vykonávajú v nezávislých laboratóriách alebo v laboratóriách výrobcov.

Je certifikačný orgán akreditovaný?

Rovnako ako laboratórium, aj certifikačný orgán by mal byť akreditovaný na splnenie požiadaviek normy ISO/CEI 17065.

Aké sú testovacie parametre mechanických parametrov?

Webová stránka certifikačného orgánu by mala obsahovať informácie o tom, či parametre testu zohľadňujú napríklad triedy mechanického výkonu podľa EN 1886, ako sú triedy priehybu a netesnosti.

Je certifikovaná VZT jednotka uvedená v online adresári príslušného certifikačného orgánu?

Každý systém kvality by mal mať online adresár certifikácie. Ak v tomto online adresári nie je uvedený rad VZT jednotky a jej výsledky testov, nie je certifikovaná. Toto si vždy overte ako prvé.

Sú výkonnostné parametre pravidelne overované prostredníctvom výrobných auditov?

To zaisťuje, že nezávislá certifikačná organizácia môže kontrolovať, či sa produkty naďalej vyrábajú podľa rovnakých parametrov.

Vykonávajú sa pravidelné audity návrhového softvéru ako súčasť certifikačného procesu?

Je to dôležité, aby sa zabezpečilo, že výrobcovia nebudú meniť údaje alebo výstupy softvéru. Ak je takýto proces zavedený, každú zmenu softvéru a pridanie nového zariadenia musí schváliť certifikačný orgán. Kontrola softvéru zohľadňuje aj povolené odchýlky certifikovaných údajov pochádzajúcich zo softvéru.

Ponúka certifikačný program schému energetického označovania?

Systém energetického označovania slúži ako užitočný prostriedok na identifikáciu výkonnejších jednotiek namiesto samotného overovania publikovaných hodnôt výkonu. To znamená, že napríklad jednotka môže byť zaradená na stupnici od A+ (najlepšie) po E (najhoršie).

Pamätajte na rozdiel: Certifikácia VZT jednotiek

Aby sa zdôraznilo, aké dôležité je pozerať sa za značku, nižšie uvádzame stručný prehľad a prípadovú štúdiu relevantných certifikácií súvisiacich s VZT jednotkami:

AHRI: “Central Station Air Handling Units” CertificationEurovent: Eurovent Certified Performance “Air Handling Units”RLT: Certifications according to “RLT Guideline Certification”
Mechanical performance is certified, but filter bypass and sound insertion loss are not certified.Mechanical performance certified with the addition of filter bypass leakage and sound insertion loss.No mechanical performance certified. Only inspection if the unit meets RLT Guideline 01 design specifications.
Rating and performance not certified.Rating and performance are certified with strict deviations.Rating and performance not certified. The software for the fan and heat recovery system must be authorised by TÜV-Süd.
No real unit tests.Performance test of real unit conducted in a laboratory.No real unit tests.
No energy labelling scheme available.An energy labelling scheme that helps identify better-performing units on a scale from A+ (best) to E (worst).An energy labelling scheme that helps identify better performing units. However, with limited number of levels, meaning that most certified participants have the same label value.
No option for assessing hygienic unit performance.Eurovent Certified Performance option for “Hygienic Air Handling Units”No option for assessing hygienic unit performance.
No factory visits.Annual factory visits.Repetitive factory visits
No requirement for AHU selection software.Annual selection software audit to guarantee the validity of output dataRepetitive selection software audit to guarantee the validity of output data.

V prípade pochybností sa obráťte na nás

Ak budete mať niekedy pochybnosti, požiadajte o radu svojho dodávateľa. V spoločnosti Systemair sú vám naši odborníci vždy k dispozícii, aby splnili vaše špecifické požiadavky.