Ochrana osobných údajov

Všeobecné oznámenie o ochrane osobných údajov

My, spoločnosť Systemair AB, Industrivägen 3, SE-739 30 Skinnskatteberg, Švédsko Vás podľa článku 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) týmto podrobne informujeme o spracovaní Vášho súboru osobných údajov (ďalej len "údaje "). 

GDPR uložila povinnosť zabezpečiť ochranu Vašich osobných údajov počas ich spracovania. 

Následne Vás budeme informovať o tom, ktoré z Vašich osobných údajov sa zhromažďujú a spracovávajú a aké sú Vaše práva týkajúce sa týchto údajov.

Účel spracovania

Spracovanie objednávky je nevyhnutné pre spracovanie Vašich objednávok a dodanie zmluvných položiek. Vaše údaje spracovávame na nasledujúce účely:

Podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR pre:

 • plnenie zmluvných záväzkov

 • zistenie limitu zákazníckych úverov

 • zistenie výšky objednávky

 • zaobchádzanie s platbami

 • dodanie objednaného tovaru a služieb

 • zaslanie Vašej adresy a kontaktných údajov poskytovateľom logistických služieb s cieľom ovplyvniť dodávku Vášho tovaru

 • poskytnutie Vašej adresy a kontaktných údajov našim interným a externým servisným technikom za účelom vykonania servisu

 • na uloženie údajov o Vašej spoločnosti do systému CRM skupiny Systemair za účelom vytvorenia cenovej ponuky, plánovania a koordinovania návštev u zákazníka alebo predaja náhradných dielov

  Podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR s oprávneným záujmom rozvíjať naše obchodné vzťahy s priamym marketingom:

 • Posielanie zaujímavých informácií o našich produktoch alebo propagáciách

  Podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR s vaším súhlasom:

 • Zasielanie firemného newsletteru

Trvanie spracovania

Vaše údaje spracovávame iba vtedy, ak sú potrebné na splnenie zmluvy alebo ak je potrebné splniť súčasné obchodné a daňové požiadavky týkajúce sa ich uchovávania. To zahŕňa aj podporu našich vzájomných obchodných vzťahov. 

Obchodné dokumenty sú archivované počas 6 resp. 10 rokov podľa kódu obchodného práva a daňového poriadku. 

Pokiaľ nebudete namietať, použijeme údaje v rámci starostlivosti o zákazníkov na zintenzívnenie obchodného vzťahu s Vami. 

Ak požiadate o vymazanie vašich údajov, urobíme tak okamžite, pokiaľ to nie je v rozpore so súčasnými obchodnými a daňovými požiadavkami na uchovávanie údajov.

Vaše práva ako údajového subjektu

Podľa GDPR máte nasledujúce práva:

 • Informácie o spracovaní vašich údajov

 • Oprava alebo odstránenie vašich údajov

 • Obmedzenie spracovania (je možné len uchovanie)

 • Námietka proti spracovaniu

 • Prenos údajov

 • Odstúpenie od súhlasu kedykoľvek, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odobratím

 • Podanie sťažnosti orgánu dohľadu

Dúfame, že tieto informácie Vám pomôžu využiť Vaše práva týkajúce sa vášho súboru osobných údajov. Ak chcete získať viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte náš orgán ochrany údajov.

1. Prehľad ochrany údajov

Všeobecne

Nasleduje prehľad o tom, čo sa stane s Vašimi osobnými údajmi pri návšteve našich webových stránok. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, s ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov uvedených nižšie.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Údaje zhromaždené na tejto webovej stránke spracováva prevádzkovateľ webových stránok. Kontaktné údaje o prevádzkovateľovi nájdete v požadovanom právnom upozornení webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú v prípade, že nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje zhromažďujú automaticky naše informačné systémy pri návšteve webových stránok. Tieto údaje sú predovšetkým technické údaje, napríklad typ prehliadača a operačného systému, ktorý používate, alebo kedy ste na stránku vstúpili. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na naše webové stránky.

Načo Vaše údaje používame?

Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo správne fungovanie webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu toho, ako návštevníci stránku používajú.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Vždy máte právo bezplatne požadovať informácie o uložených údajoch, ich pôvode, príjemcoch a účeloch ich zhromažďovania. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo odstránenie. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v právnom upozornení. Môžete samozrejme podať sťažnosť aj príslušným regulačným orgánom.

Analytika a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránky je možné vykonať štatistické analýzy o Vašom surfovaní. K tomu dochádza v prvom rade pomocou súborov cookie a analytics. Analýza správania sa počas surfovania je zvyčajne anonymná, t.j. z týchto údajov Vás nie sme schopní identifikovať. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť tým, že nepoužívate určité nástroje. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

Voči tejto analýze môžete mať námietky. Nižšie Vás informujeme o tom, ako využiť svoje možnosti v tomto ohľade.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovaľ tejto webovej stránky berie ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje považujeme za dôverné a zaobchádzame s nimi v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

V prípade používania tejto webovej stránky budú zhromažďované rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, s ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaní. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľujú tiež, ako a na aký účel sa to deje.

Upozorňujeme, že údaje prenášané prostredníctvom internetu (napríklad prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môžu byť predmetom narušenia bezpečnosti. Úplná ochrana vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Oznámenie týkajúce sa strany zodpovednej za túto webovú stránku

Strana zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Systemair AB
Industrivägen 3
SE-739 30 Skinnskatteberg
Telefón: +46 222 440 00
Email: mailbox@systemair.se

Zodpovednou stranou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atď.).

Zrušenie vášho súhlasu so spracovaním vašich údajov

Mnoho operácií spracovania údajov je možné len s Vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Neformálny e-mail, ktorý túto požiadavku podáva, je postačujúci. Údaje spracované pred prijatím Vašej žiadosti však ešte môžu byť legálne spracované.

Právo podávať sťažnosti regulačným orgánom

Ak došlo k porušeniu právnych predpisov o ochrane údajov, dotknutá osoba môže podať sťažnosť príslušným regulačným orgánom.

Právo na prenos údajov

Máte právo mať údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy automaticky doručenej Vám alebo tretej strane v štandardnom, strojom čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej strane, bude to možné iba v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

SSL alebo TLS šifrovanie

Táto stránka z bezpečnostných dôvodov používa na ochranu prenosu dôverného obsahu šifrovanie SSL alebo TLS. Dôverným obsahom sú napríklad otázky, ktoré nám pošlete ako prevádzkovateľovi lokality. Šifrované pripojenie môžete rozpoznať v riadku adresy Vášho prehliadača, keď sa zmení z "http: //" na "https: //" a v paneli s adresou Vášho prehliadača sa zobrazí ikona zámku.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré k nám prenesiete, nie je možné prečítať tretími stranami.

Informácie, blokovanie, vymazanie

Ako to umožňuje zákon, máte právo na bezplatné informácie o všetkých Vašich osobných údajoch, ktoré sú uložené, ako aj o ich pôvode, príjemcovi a účele, na ktorý boli spracované. Máte tiež právo na opravu, zablokovanie alebo odstránenie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa témy osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v našom právnom upozornení.

Opozícia k propagačným e-mailom

Týmto výslovne zakazujeme používanie kontaktných údajov zverejnených v súvislosti s požiadavkami právneho oznámenia o webových stránkach, pokiaľ ide o zasielanie propagačných a informačných materiálov, ktoré nie sú výslovne požadované. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo podnikať konkrétne súdne konanie, ak je prijatý nevyžiadaný reklamný materiál, napríklad e-mailový spam.

3. Zber údajov na našej webovej stránke

Cookies

Niektoré z našich webových stránok používajú súbory cookie. Súbory cookie nepoškodzujú Váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie pomáhajú s lepším používaním našich webových stránok, ich efektívnosťou a zabezpečením. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené vo Vašom počítači a uložené v prehliadači.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "session cookies". Po návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú v pamäti zariadenia, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri ďalšej návšteve stránky.

Svoj prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby vás informoval o používaní súborov cookie, aby ste sa mohli individuálne rozhodnúť, či chcete súbor cookie prijať alebo odmietnuť. Váš prehliadač môže byť nakonfigurovaný na automatické prijímanie súborov cookie za určitých podmienok, alebo ich vždy odmietnuť, alebo automaticky odstrániť súbory cookie pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok.

Cookies, ktoré sú potrebné na umožnenie elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (napríklad nákupný košík), sú uložené podľa čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookie, aby sa zaistila optimálna služba poskytovaná bez technických chýb. Ak sú uložené aj iné súbory cookie (napríklad tie, ktoré sa používajú na analýzu Vášho správania pri surfovaní), bude sa s nimi zaobchádzať samostatne.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, zhromaždíme údaje zadané vo formulári, vrátane poskytnutých kontaktných údajov, aby sme odpovedali na Vašu otázku a akékoľvek následné otázky. Tieto informácie nezdieľame bez vášho súhlasu.

Preto spracujeme akékoľvek údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, len s Vaším súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Neformálny e-mail, ktorý túto požiadavku podáva, je postačujúci. Údaje spracované pred prijatím Vašej žiadosti môžu byť ešte legálne spracované.

Údaje, ktoré zadáte v kontaktnom formulári, uchováme, kým nevyžiadate ich vymazanie, zrušíte svoj súhlas na ich ukladanie alebo účel na ich ukladanie už nebude trvať (napríklad po splnení Vašej žiadosti). Akékoľvek povinné zákonné ustanovenia, najmä tie, ktoré sa týkajú povinných období uchovávania údajov, zostávajú týmto ustanovením nedotknuté.

4. Sociálne médiá

Facebook pluginy (tlačidlá Like & Share)

Naša webová stránka obsahuje doplnky pre sociálnu sieť Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA.
Zásuvné moduly Facebook môžu byť rozpoznané logom Facebook alebo tlačidlom Like na našich stránkach. Prehľad doplnkov Facebooku nájdete na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite našu stránku, pomocou pluginu sa vytvorí priame spojenie medzi prehliadačom a serverom Facebook. To umožní spoločnosti Facebook získať informáciu, z ktorej IP adresy ste našu stránku naštívili. Ak kliknete na tlačidlo "Páči sa mi" na Facebooku, keď ste prihlásení do svojho Facebook účtu, môžete prepojiť obsah našich stránok s Vašim profilom na Facebooku. To umožňuje spoločnosti Facebook priradiť návštevy na našich stránkach pomocou vášho používateľského účtu. Upozorňujeme, že ako prevádzkovateľ týchto stránok nemáme vedomosti o obsahu údajov prenášaných na Facebook ani o tom, ako spoločnosť Facebook používa tieto údaje. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook spojila Vašu návštevu s našimi stránkami prostredníctvom Vášho účtu Facebook, odhláste sa z Vášho Facebook účtu.

Twitter plugin

Funkcie služby Twitter boli integrované do našich webových stránok a aplikácií. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Keď používate službu Twitter a funkciu "Retweet", webové stránky, ktoré navštívite, sú prepojené s vaším účtom Twitter a oznámené ostatným používateľom. Pritom sa dáta prenášajú aj na stránku Twitter. Chceli by sme poukázať na to, že ako poskytovateľ týchto stránok nemáme vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako to bude používať Twitter. Viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov služby Twitter nájdete na stránke https://twitter.com/privacy.

Vaše predvoľby ochrany osobných údajov v službe Twitter môžete upraviť v nastaveniach účtu na adrese https://twitter.com/account/settings.

Instagram plugin

Naša webová stránka obsahuje funkcie služby Instagram. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

 
Ak ste prihlásení do svojho účtu Instagram, môžete kliknúť na tlačidlo Instagram a prepojiť obsah našich stránok s profilom Instagram. To znamená, že Instagram môže priradiť návštevy na našich stránkach s Vaším používateľským účtom. Ako poskytovateľ týchto webových stránok výslovne poukazujeme na to, že nedostávame žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov alebo ich používaní spoločnosťou Instagram.

Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn plugin

Naša stránka využíva funkcie zo siete LinkedIn. Službu poskytuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.


Zakaždým, keď je prístupná jedna z našich stránok obsahujúcich funkcie LinkedIn, Váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi LinkedIn. LinkedIn je informovaný, že ste navštívili naše webové stránky z vašej IP adresy. Ak používate tlačidlo LinkedIn "Odporúčanie" a ste prihlásení do svojho účtu LinkedIn, je možné, že spoločnosť LinkedIn priradila Vašu návštevu našej webovej stránky do vášho používateľského konta. Chceli by sme zdôrazniť, že ako poskytovateľ týchto stránok nemáme žiadnu vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich bude používať LinkedIn.

Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Analýza a inzercia

Google Analytics

Na tejto webovej lokalite sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba. Prevádzkuje ju spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Služba Google Analytics používa takzvané "súbory cookie". Sú to textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané a ukladané na server Google v USA. 

Súbory cookie služby Google Analytics sú uložené na základe článku. 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať webové stránky aj ich inzerciu.

IP anonymizácia

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Vaša IP adresa bude skrátená spoločnosťou Google v rámci Európskej únie alebo iných strán dohody o Európskom hospodárskom priestore pred odoslaním do Spojených štátov. Len vo výnimočných prípadoch je plná adresa IP odoslaná na server Google v USA a skrátená tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky, aby vyhodnotila vaše používanie webových stránok, zostavila prehľady o aktivite webových stránok a poskytla ďalšie služby súvisiace s aktivitou webových stránok a používaním internetu pre prevádzkovateľa webových stránok. Adresa IP odoslaná Vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlučovať s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii.

Zhromažďovanie demografických údajov službou Google Analytics

Táto webová stránka využíva demografické funkcie služby Google Analytics. To umožňuje vytvárať prehľady obsahujúce údaje o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránok. Tieto údaje pochádzajú z inzercie založenej na záujmoch od spoločnosti Google a údajov návštevníkov tretích strán. Tieto zhromaždené údaje nemožno pripísať žiadnej konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek zakázať úpravou nastavení reklám vo svojom účte Google alebo zakázať zhromažďovanie údajov pomocou služby Google Analytics, ako je popísané v časti "Odmietnutie zhromažďovania údajov".

Browser plugin

Môžete zabrániť uloženiu týchto súborov cookie výberom príslušných nastavení v prehliadači. Chceme však poukázať na to, že to môže znamenať, že nebudete môcť využívať plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Môžete zabrániť tomu, aby údaje generované cookies o Vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) boli odovzdané spoločnosti Google a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Odmietnutie zhromažďovania údajov

Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Súbor cookie odhlásenia sa nastaví tak, aby zabránil zhromažďovaniu Vašich údajov pri budúcich návštevách tejto stránky: Disable Google Analytics.

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics spracováva údaje používateľov, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Externé spracovanie údajov

Dohodli sme sa so spoločnosťou Google na outsourcingu spracovania údajov a pri používaní služby Google Analytics plne implementujeme prísne požiadavky orgánov na ochranu údajov.

6. Newsletter

Údaje newslettera

Ak by ste chceli dostávať náš newsletter, vyžadujeme platnú e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožňujú overiť, že ste vlastníkom určenej e-mailovej adresy a súhlasíte s tým, že budete dostávať tento newsletter. Žiadne ďalšie údaje sa nezhromažďujú alebo sa zhromažďujú iba dobrovoľne. Tieto údaje používame iba na odoslanie požadovaných informácií a ich odovzdanie tretím stranám.

Preto spracujeme iba údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, len s vaším súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR. Váš  súhlas na ukladanie Vašich údajov a e-mailovej adresy, ako aj ich použitie na zasielanie newsletteru môžete kedykoľvek odvolať, napr. prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu v newslletteri. Údaje spracované pred prijatím Vašej žiadosti ešte môžu byť legálne spracované.

Údaje poskytnuté pri registrácii do newslettera sa použijú len na jeho  distribúciu, až pokým nezrušíte jeho odoberanie, kedy sa uvedené údaje odstránia. Údaje, ktoré sme uložili na iné účely (napríklad e-mailové adresy členov), zostávajú neovplyvnené.

7. Pluginy a nástroje

YouTube

Naša webová lokalita využíva doplnky YouTube, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľ stránok je spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.


Ak navštívite niektorú z našich stránok obsahujúcich doplnok YouTube, vytvorí sa pripojenie k serverom YouTube. Tu je server YouTube informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. 

Ak ste prihlásený / -á do svojho účtu YouTube, služba YouTube vám umožňuje priradiť správanie v prehliadaní priamo s osobným profilom.

Toto môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube. Služba YouTube slúži na to, aby naše webové stránky boli príťažlivé. To predstavuje odôvodnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov o používateľoch nájdete v prehlásení o ochrane údajov YouTube na adrese https://policies.google.com/privacy.

Google Maps

Táto webová lokalita využíva službu mapovania služby Mapy Google prostredníctvom rozhrania API. Prevádzkuje ho spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Ak chcete používať Mapy Google, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa vo všeobecnosti prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Poskytovateľ tejto stránky nemá vplyv na tento prenos údajov.


Použitie služby Mapy Google je v záujme sprístupnenia našich webových stránok a uľahčenia umiestnenia miest, ktoré sme určili na webových stránkach. To predstavuje odôvodnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov nájdete v prehlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na stránke https://policies.google.com/privacy/.