Všeobecné obchodné podmienky Systemair a.s. Slovensko

Platné od 2.1.2020

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre každú obchodnú činnosť spoločnosti Systemair a.s.
V osobitných prípadoch môžu byť nahradené upravenými zmluvnými podmienkami s písomným súhlasom obidvoch strán.  Tieto všeobecné podmienky rušia a nahrádzajú akýkoľvek skôr vydaný dokument rovnakého charakteru alebo obsahu.
Odberateľ je povinný oboznámiť sa s obsahom tohto dokumentu ešte pred samotným objednaním tovaru. Pokiaľ odberateľ nepodá písomnú námietku proti tomuto dokumentu do troch dní od jeho oboznámenia, má sa za to, že prijíma Všeobecné obchodné podmienky, bez ohľadu na opačné ustanovenia, ktoré by mohli obsahovať jeho vlastné Nákupné podmienky, v dôsledku čoho plnenie objednávok začína až po uplynutí tejto vyššie spomínanej trojdňovej lehoty. Nákupné podmienky odberateľa platia iba v prípade, ak sú od nás potvrdené písomne.
V prípade pochybností platia zákonné ustanovenia platné v čase prijatia objednávky.

Rozsah dodávky je určený po vzájomnej dohode obidvoch strán a je potvrdený písomne. Ústny dohovor je platný až po našom následnom písomnom potvrdení. Technická a výkresová dokumentácia, ponuka a zapožičané vzorky sú určené výlučne pre odberateľa a nesmú byť bez nášho súhlasu poskytnuté tretím osobám.


Objednanie tovaru

Tovar je možné objednať nasledovným spôsobom:

• osobne v kancelárii Systemair
• e-mailom na adrese objednavky@systemair.sk
• písomne
• faxom

Do 48 hodín od prijatia objednávky bude vystavené potvrdenie objednávky a zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
V prípade objednávok väčšieho rozsahu resp. pre objednávky s neštandardným sortimentom (štandardne pre objednávky nad 6.000 EUR bez DPH) sa vystavuje kúpno-predajná zmluva.
V prípade, že objednávka nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti alebo budú objednané výrobky nesprávne vyšpecifikované, bude objednávka vrátená objednávateľovi na prepracovanie.


Cena tovaru

Uvedená cena je stanovená bez DPH. Uvedená cena sa rozumie FCO sklad Systemair a.s. v Bratislave.


Cenové zľavy a rabaty

Cenové zľavy a rabaty sa dojednávajú individuálne, všeobecne však platí nasledovné:

 Zľava 25% - pre firmy zaisťujúce odbornú inštaláciu VZT zariadení (potrebné doložiť zodpovedajúci predmet činnosti)

• Zľava viac ako 25% - pre firmy zaisťujúce odbornú inštaláciu VZT zariadení (potrebné doložiť zodpovedajúci predmet činnosti) a spĺňajúce podmienku výšky finančného obratu za odobratý tovar
v predchádzajúcom období

• Jednorazové individuálne zľavy - pre rozsiahlejšie zákazky realizované na základe spracovanej cenovej ponuky

• Platnosť cenovej ponuky je zvyčajne 2 mesiace (ak nie je uvedené inak) od dátumu vystavenia ponuky.


Platobné podmienky

Nový odberateľ

100% platba vopred bankovým prevodom alebo 100% platba v hotovosti pri prevzatí tovaru, resp. pri neštandardných výrobkoch platba pred objednaním tovaru u dodávateľa

Stály odberateľ

• možnosť dojednania individuálnych platobných podmienok
• odberateľ , ktorý poruší platobné podmienky, stráca vyššie uvedené výhody
• úrok z omeškania za nesplnenie peňažného záväzku, alebo jeho časti, predstavuje za každý deň omeškania 0,05% z dlžnej sumy
• dodaný tovar je až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy majetkom firmy Systemair a.s.


Podmienky zrušenia objednávky

V prípade doručenia objednávky formou faxu, e-mailu alebo poštou, považuje Systemair a.s. túto objednávku za záväznú a pre jej zrušenie platia nasledujúce podmienky (neplatí pre obchodné prípady riešené kúpno-predajnou zmluvou):

• zrušenie objednávky do 24 hodín od doručenia objednávky - bez manipulačného poplatku - platí iba pre tovar, ktorý je na sklade v Bratislave (viď potvrdenie objednávky alebo proforma faktúra - tovar skladom, ihneď k odberu)

• zrušenie objednávky po uplynutí 24 hodín od doručenia objednávky – manipulačný poplatok vo výške 20% z hodnoty objednávky

• zrušenie objednávky 1 týždeň pred termínom dodania (ak nie je dodávka na území SR) – manipulačný poplatok vo výške 35% z hodnoty objednávky

• zrušenie objednávky v prípade, že je tovar zabalený a pripravený v expedičnom sklade – manipulačný poplatok vo výške 35% z hodnoty + kupujúcemu budú prirátané oprávnené náklady spojené s vrátením (dopravou) do skladu výrobcu

Neštandardné výrobky označené ako B-item nie je možné stornovať po 24 hodinách vôbec.

Táto poznámka je uvedená aj v potvrdení objednávky pre tento typ výrobku.


Vrátenie a výmena tovaru

Vrátenie alebo výmena tovaru nie je možná.

Zodpovednosť za výber produktu pre určitý účel a jeho použitie nesie v plnej miere odberateľ (prípadne projektant VZT). V prípade výmeny tovaru z dôvodu reklamácie sa postupuje podľa reklamačného poriadku.


Dodacie podmienky a dodacie termíny

Dodávateľ dodá kupujúcemu tovar v termíne uvedenom v potvrdení objednávky. Termín dodania uvedený v cenových ponukách je iba orientačný a platí iba v deň vystavenia cenovej ponuky.

Všeobecne platia tieto dodacie doby:

• štandardný sortiment v menších množstvách spravidla ihneď k odberu - sklad Bratislava
• 2 - 4 týždne štandardný sortiment vo väčších množstvách alebo pre tovar, ktorý nie je na sklade Systemair a.s. Bratislava
• 3 - 8 týždňov pre väčšie zákazky alebo špeciálny sortiment

Miestom dodania je sklad Systemair a.s. (EXW Incoterms 2010), Odborárska 52, Bratislava, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Pri preberaní zásielky musí odberateľ alebo jeho poverený zástupca potvrdiť prevzatie tovaru uvedením svojho mena a priezviska a podpisom na dodacom liste.

V prípade požiadavky odberateľa na dodanie tovaru na iné miesto si dodávateľ vyhradzuje právo na výber dodávateľa prepravy. Cenu prepravy hradí odberateľ.  Ihneď po prevzatí zásielky je odberateľ povinný skontrolovať viditeľné vady a kompletnosť dodávky. V prípade zistenia nezrovnalostí je potrebné ihneď kontaktovať dodávateľa.


Spôsob dodania

• osobný odber zo skladu firmy Systemair a.s. Bratislava – odporúčame odber vopred oznámiť

• zaslanie kuriérskou službou UPS (menšie zásielky), TOPTRANS (väčšie zásielky a paletové množstvá) - na náklady a riziko zákazníka (nutné uviesť v objednávke miesto dodania, kontaktnú osobu a tel. číslo) – požiadavku je potrebné nahlásiť minimálne 24 hodín vopred. Zákazníci platiaci zálohovou faktúrou si prepravu u prepravcu objednávajú sami.


Skladné

Objednaný tovar je nutné odobrať zo skladu Systemair najneskôr do 2 týždňov od potvrdeného dátumu dodania. V prípade, že tovar nebude v tomto termíne odobratý, bude kupujúcemu účtované skladné za každý deň oneskorenia od potvrdeného dátumu dodania vo výške 0,05% hodnoty objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.


Reklamačný poriadok

Pozri osobitný dokument dostupný na www.systemair.sk


Záručné podmienky

Pozri osobitný dokument dostupný na www.systemair.sk


Pozáručný servis – cenník

• servisné práce a pozáručné opravy v čase 8:00 - 16:30 - 50 EUR/hod.
• servisné práce a pozáručné opravy v čase 16:30 - 8:00 – 100 EUR/hod.
• zaškolenie a technický dozor pri montáži -  50 EUR/hod. – minimálne 1hodina
• doprava do a z miesta opravy -  0,45 EUR/km
• doprava v rámci Bratislavy - paušál 35 EUR

Ceny sú uvedené bez DPH.
V Bratislave 2.1.2020


Ing. Eduard Godovič
riaditeľ spoločnosti