Záručné podmienky Systemair a.s., Slovensko

Všeobecné informácie

Na výrobky sa poskytuje nasledovná záručná doba:

 • Ventilátory a VZT jednotky (mimo Geniox, HH Flex, KA) ..... 36 mesiacov* odo dňa predaja

 • Sortiment FRICO (VZT clony, ohrievače a regulácia SIRe) ..... 36 mesiacov* odo dňa predaja

 • Ostatný sortiment** ..... 24 mesiacov odo dňa predaja

  * Prvých 24 mesiacov platí plná záruka zahŕňajúca všetky náklady za opravu výrobku (náhradný diel + práca). Posledných 12 mesiacov zahŕňa záruka náklady za náhradné diely a nezahŕňa náklady na prácu/výmenu dielu.

  ** Elektrické príslušenstvo, plastové ventilátory BF/CBF/IF, sortiment XPELAIR, sortiment distribučných elementov a požiarnych klapiek, sortiment chladenia a klimatizácie.


Reklamácia zariadenia je možná iba v písomnej forme po predložení záručného listu s riadne vyznačeným dátumom uvedenia zariadenia do prevádzky a taktiež dátumami vykonaných servisných kontrol.

Podmienkou zachovania záruky je pripojenie zodpovedajúceho relé tepelnej ochrany v prípade, že zariadenie má vyvedené kontakty typu „TK“ alebo „KL“. V prípade nesprávneho elektrického zapojenia alebo nepoužitia predpísaných ochrán záruka na zariadenie zaniká.

Užívateľ musí pri reklamácii zabezpečiť voľný prístup k reklamovanému výrobku.

Manipulácia s reklamovaným výrobkom je možná iba na základe predchádzajúceho súhlasu firmy Systemair a.s.

• Záruka sa vzťahuje na všetky výrobky a zariadenia, pri ktorých sa prejaví chyba materiálu alebo chyba vzniknutá pri výrobe.

• Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku, chyby vzniknuté nesprávnym projektom, nesprávnou montážou, manipuláciou, zapojením, obsluhou, nevhodnou prepravou alebo skladovaním, nevhodným elektrickým istením, nedodržaním predpísaných napätí, neodborným alebo neprimeraným zásahom, úpravou alebo demontážou, nevhodným použitím alebo extrémnymi prevádzkovými podmienkami, násilným poškodením alebo zanedbaním údržby.

• Systemair a.s. nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym elektrickým zapojením, ktoré je v rozpore s platnou dokumentáciou na montáž, obsluhu a údržbu.

• Výber výrobku na určitý účel, zodpovednosť za zvolený výber a použitie nesie v plnej miere kupujúci.

• Systemair a.s. neuznáva ako reklamáciu zariadenie, ktoré bolo demontované z miesta inštalácie pred začatím servisného zásahu, alebo bolo odpojené od pôvodného elektrického zapojenia bez predchádzajúceho súhlasu Systemair a.s..

• Obhliadka servisným technikom a náklady s tým spojené budú faktúrované v prípade, že závada na zariadení nebola uznaná ako záručná reklamácia, alebo obhliadka servisného technika nepreukázala súvislosť reklamácie s výrobkom firmy Systemair.

• Reklamáciu v záručnej dobe je možné uplatňovať len v písomnej forme s popisom predpokladanej závady výrobku a s uvedením miesta inštalácie.

• Záruka platí len na výrobky zakúpené v Systemair a.s. v Slovenskej republike a realizované v projektoch na území SR.

• Pri reklamácii je potrebné vždy predložiť riadne vyplnený záručný list.

Bezpečnostné informácie

• Ventilátory dodávané firmou Systemair a.s. nie sú výrobky určené na okamžité použitie a do prevádzky je ich možné uviesť až po ich inštalácii do strojov, vzduchotechnických systémov alebo pokiaľ ich bezpečná prevádzka bola zaistená bezpečnostnou ochrannou mriežkou proti dotyku.

• Ventilátory sa nesmú používať v prostredí s rizikom výbuchu alebo na odvetrávanie spalín. (Okrem ventilátorov na to určených).

• Ventilátory nie je dovolené inštalovať vo vonkajšom prostredí (s výnimkou strešných alebo iných na to prispôsobených ventilátorov).

• Ventilátory musia byť inštalované tak, aby bola zaistená ich bezpečná prevádzka a údržba. Ochranné a istiace zariadenia (napr. ističe motorov, ochranné mriežky proti dotyku, atď.) sa nesmú rozoberať, alebo vyraďovať z činnosti.

• Inštaláciu, elektrické zapojenie a uvedenie do prevádzky môže vykonať iba pracovník s odbornou kvalifikáciou

• Ventilátory s motormi obsahujúcimi tepelné kontakty s externými vývodmi na svorkovnici musia byť vždy pripojené k externej tepelnej ochrane motora.

Prevádzka

Pred zahájením prevádzky skontrolujte či boli vykonané tieto úkony :

 • Elektrické zapojenie správne a úplne vykonané a ochranný vodič pripojený

 • Inštalovaná ochrana motora (tepelné relé, nadprúdové relé)

 • Poistné a bezpečnostné zariadenia inštalované na svojom mieste

 • Zbytky inštalačného materiálu a cudzie predmety odstránené z priestoru ventilátora a potrubia

Pri prvom spustení zariadenia skontrolujte nasledovné :

 • Údaje na zapojenie zodpovedajú údajom uvedeným na štítku zariadenia

Pozor! Pri regulácii otáčok znižovaním napätia môže prúd motora stúpnuť nad hodnotu menovitého prúdu. V tomto prípade je vinutie motora chránené tepelným kontaktom. Naviac je však nutné dodržovať zásadu minimálnej statickej tlakovej straty (vyznačené pri výkonových grafoch individuálnych zariadení).

 • Funkčnosť ochrany motora

 • Smer otáčania obežného kolesa podľa šípky označujúcej smer otáčania

 • Hlučnosť motora (pozor na neštandardné zvuky a rezonancie).

Servis a opravy

Pred vykonaním servisných prác je nutné zabezpečiť nasledovné:

 • Vypnutie prívodu prúdu ( pri trojfázových zariadeniach všetky póly)

 • Dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy

 • Podľa potreby je nutné ventilátor a predovšetkým obežné koleso čistiť od nánosov nečistôt a to najmenej 1 x ročne, aby sa tým predišlo nevyváženosti obežného kolesa a poškodeniu ložísk.

 • Ložiská ventilátorov sú bezúdržbové, v prípade poškodenia, resp. opotrebenia je nutné ich čo najskôr vymeniť.

 • Na čistenie ventilátorov nepoužívajte tlakové čistiace mechanizmy (tlaková voda, para). Dávajte pozor, aby sa pri čistení nezmenila poloha vyvažovacích teliesok obežného kolesa a aby sa obežné koleso nezdeformovalo.

 • Ak sa ventilátor nerozbehne, skontrolujte voľný beh obežného kolesa a zapnutie ističa. Ak sa nerozbehne ani po kontrole alebo tepelný istič opakovane vypína, obráťte sa na predajcu.

Výber výrobku je plne v kompetencii kupujúceho. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa výkonových parametrov zariadenia je možné uplatniť iba na základe predchádzajúcej písomnej ponuky - návrhu od firmy Systemair a.s.

Použitie zariadenia na špeciálne účely vyžaduje predchádzajúcu konzultáciu s firmou Systemair a.s.. Platí to aj v prípade, ak bolo zariadenie na takýto účel navrhnuté projektantom alebo špecializovanou montážnou firmou.

V opačnom prípade Systemair a.s. nezaručuje výkonové parametre zariadenia.



V Bratislave 2.1.2019


Ing. Eduard Godovič
riaditeľ spoločnosti