Πληροφορίες / Όροι Εγγύησης

Εγγυόμαστε ότι τα προϊόντα SYSTEMAIR είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Η εγγύηση ισχύει:

          i.            Για μηχανήματα τα οποία πουλήθηκαν στην Ελλάδα από την Systemair Hellas S.A.

       ii.            Για εγκατάσταση η οποία πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους αδειούχους τεχνικούς με τα κατάλληλα εργαλεία και με βάση τα τεχνικά έντυπα και τις οδηγίες της Systemair Hellas S.A, χωρίς τροποποιήσεις στη συνδεσμολογία ή σε εξαρτήματα της συσκευής.

      iii.            Iδιαίτερα για τις Μονάδες Ανάκτησης Ενέργειας, τις Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες με ενσωματωμένο αυτοματισμό – έλεγχο και τους Ψύκτες, θα πρέπει να εκτελεστεί η διαδικασία εκκίνησής τους από εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρείας μας.

      iv.            Για βλάβες οι οποίες δεν οφείλονται σε κακή τοποθέτηση, σε λάθος χειρισμό, κακή χρήση, σε ελλιπή συντήρηση, σε σύνδεση σε τάση ή παροχή ισχύος διαφορετική από την οριζόμενη, μεταβολές τάσεως ΔΕΗ καθώς και σε ζημιές από ακατάλληλα περιβάλλοντα χρήσης (διαβρωτικό περιβάλλον κ.λ.π.).

        v.            Για χρονική διάρκεια 2 (δυο) ετών από την ημερομηνία έκδοσης δελτίου αποστολής της Συσκευής/Μονάδας, με την προϋπόθεση της ετήσιας συντήρηση της συσκευής / μονάδας από εξειδικευμένο αδειούχο τεχνικό (υποχρεωτικά μετά τον 1ο χρόνο λειτουργίας και με την επίδειξη των αντιστοίχων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, στα οποία θα πρέπει να επισημαίνεται με ευκρίνεια το μοντέλο της συσκευής).

-          Για τις Μονάδες Ανάκτησης Ενέργειας η χρονική διάρκεια ορίζεται από την ημερομηνία εκκίνησης τους από εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρείας SYSTEMAIR HELLAS, αρκεί η ημερομηνία αυτή να μην ξεπερνά τους 4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

-          Για τους Ψύκτες και τις Αντλίες Θερμότητας, η χρονική διάρκεια της εγγύησης ορίζεται 18 μήνες από την αγορά, ή 12 μήνες από την ημερομηνία εκκίνησης τους από εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρείας SYSTEMAIR HELLAS (όποια ημερομηνία παρέλθει πρώτη).

Ειδικά σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους γραφείων, χώρους νοσοκομείων και κέντρων υγείας, γενικότερα σε χώρους που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, ή κοινό ευπαθών ομάδων, καθώς και στις περιπτώσεις συνεχούς λειτουργίας των μονάδων, οι όροι εγγύησης ισχύουν όταν οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται τουλάχιστο 2 (δύο) φορές ανά έτος.

         i.            Ειδικά για τους ανεμιστήρες που εξυπηρετούν συστήματα αποκαπνισμού και υπερπίεσης, η εγγύηση ισχύει με την προϋπόθεση συντήρησης των ανεμιστήρων και του όλου συστήματος που εξυπηρετούν, τουλάχιστο 2 (δύο) φορές ανά έτος (με την επίδειξη των αντιστοίχων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, στα οποία θα πρέπει να επισημαίνεται με ευκρίνεια το μοντέλο των ανεμιστήρων).

       ii.            Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα (δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες χειριστηρίων κ.λ.π.).

      iii.            Η εγγύηση καλύπτει το κόστος του ελαττωματικού ανταλλακτικού ή της επισκευής αυτού, με σκοπό την ορθή λειτουργία της μονάδας (πλην των φίλτρων αέρα, του χειριστηρίου και τυχόν απαίτησης ποσότητας ψυκτικού υγρού – φρέον).

Η  αντικατάσταση ή αποκατάσταση μέρους της συσκευής δεν παρατείνει το χρόνο εγγύησης.

      iv.            Τα προς αντικατάσταση ανταλλακτικά θα διατίθενται από την  εγγυήτρια εταιρεία- και μόνο- σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση μη άμεσης διάθεσης.

        v.            Βασική προϋπόθεση για την κάλυψη εγγύησης αποτελεί η επίδειξη του αντίστοιχου παραστατικού αγοράς.

 

 Η εγγύηση δεν καλύπτει:

 

         i.            Το κόστος εργασίας αντικατάστασης του ελαττωματικού ανταλλακτικού και τεχνικές επισκέψεις.

       ii.            Το κόστος της ετήσιας συντήρησης (service*), η οποία προβλέπεται να γίνεται και αποτελεί μέριμνα του κατόχου.

      iii.            Την μεταφορά της συσκευής για επισκευή ή αντικατάσταση ή έξοδα για την επίσκεψη της συσκευής (σε περίπτωση εγκατάστασης εκτός Αθηνών).

      iv.            Ζημιές από μεταφορά, αποθήκευση ή τοποθέτηση.

        v.            Τις εργασίες που τυχόν απαιτηθούν για την ασφαλή πρόσβαση στο μηχάνημα (σκαλωσιές / ανυψωτικά κ.λ.π.).

      vi.            Ζημιές από θεομηνίες (κεραυνούς πλημμύρες ή παγώματα οφειλόμενα στην μη πρόβλεψη χαμηλών θερμοκρασιών ή εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφόμενων ορίων λειτουργίας της συσκευής π.χ. πτώση τάσης, αρμονικά ρεύματα κλπ.)

    vii.            Βλάβες που προέρχονται από σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής και σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα).

   viii.            Ζημιές ή φθορές που μπορεί να προκληθούν από το δίκτυο και την ποιότητα νερού (αφορά συστήματα νερού).

      ix.            Απώλεια χειριστηρίου κ.λ.π.

 

Τα παραπάνω αποτελούν υποχρέωση του κατόχου της συσκευής / μονάδας.

 

Επισημαίνουμε ότι:

 

Η εταιρεία SYSTEMAIR HELLAS διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, τόπο και χρόνο επισκευής βλαβών, κατά την κρίση του τεχνικού τμήματος, με βασικό γνώμονα την ορθή αποκατάσταση της βλάβης.

Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς που τυχόν απαιτηθούν για την αποκατάσταση λειτουργίας της συσκευής, καθώς και η πιθανή ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.

Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα στην αποθήκη της Systemair πέραν των 15 ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

Σε περίπτωση άσκοπης κλήσης του τεχνικού λόγω απουσίας προβλήματος ή λόγω επίδειξης λειτουργίας, τα έξοδα επίσκεψης αποτελούν υποχρέωση του πελάτη.

Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που επέμβει στην προς επιδιόρθωση συσκευή / μονάδα, τεχνικός μη εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία μας.

 

Η ευθύνη της εγγυήτριας εταιρείας περιορίζεται αυστηρά και μόνο στην ορθή λειτουργία του εγγυημένου προϊόντος και δεν αναφέρεται σε κάθε είδους χρήση ή εκμετάλλευση του, κατά συνέπεια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά (άμεση ή έμμεση, επακόλουθη) η οποία τυχόν προκύψει από τη μη χρήση ή εκμετάλλευση του μηχανήματος (απώλεια εισοδήματος, κλπ.)

 * Η εταιρεία SYSTEMAIR HELLAS παρέχει υπηρεσίες συντήρησης.

** Επέκταση του χρόνου εγγύησης δύναται με την παροχή συμβολαίων συντήρησης από την εταιρεία SYSTEMAIR HELLAS.