Πρόγραμμα επιλογής και σχεδιασμού SYSVRF2

Λογισμικό επιλογής και σχεδιασμού για όλα τα συστήματα SYSVRF2, 2-σωλήνων, 3-σωλήνων, και Mini-VRF

Το SYSVRF2 είναι ένα λογισμικό απο τη Systemair το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή του συστήματος VRF. Ο χρήστης χρειάζεται απλά να εισάγει στο λογισμικό μερικές βασικές λεπτομέριες αναφορικά με το σύστημα, και το λογισμικό μπορεί να κάνει την επιλογή μόνο του.

Το πρόγραμμα επιλογής SYSVRF2 έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το σύστημα ακόμα και σε λειτουργία AutoCAD. Ο χρήστης έχει την ελευθερία να εισάγει μια εικόνα φόντου στο σύστημα η οποία μπορεί να είναι μια διάταξη ή ένας χάρτης του συστήματος και μπορεί να βοηθήσει τον χρήστη να επιλέξει καλύτερα το σύστημα, καθώς και τις μονάδες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Σημείωση: Επικοινωνήστε με το τοπικό σας αντιπρόσωπο για να λάβετε το κωδικό εγγραφής σας

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Υπολογισμός του θερμικού φορτίου και επιλογή της απαραίτητης δυνατότητας ψύξης / θέρμανσης, τύπου και τοποθεσίας των μονάδων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

  • Υπολογισμός της διαμέτρου των αγωγών του ψυκτικού μέσου και του απαιτούμενου επιπλέον όγκου ψυκτικού.

  • Επιλογή βέλτιστου συνόλου αρμών σωληνώσεων.

  • Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου.

  • Αυτόματος έλεγχος του κυκλώματος για απαιτήσεις συμμόρφωσης και όρια στο μέγιστο μήκος αγωγών ψυκτικού μέσου και σε εσωτερικά-εξωτερικά υψόμετρα.

  • Αποτέλεσμα τεκμηρίωσης έργου - προδιαγραφές, σχέδια σωληνώσεων και καλωδίων και εκτύπωση όλων των εγγράφων.

  • Επιλογή του στοιχείου DX που είναι συνδεδεμένο στο κιβώτιο SYSVRF2 AHU.