Hållbarhet - för att vi bara har en planet

Vikten av bra inomhusluft ökar alltmer i betydelse. Genom energi- och resurseffektiva lösningar för ventilation, värme och kyla bidrar vi till en mer hållbar planet.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna har länge varit en central och naturlig del i vår verksamhet. Det visar sig tydligt i vårt arbete med produktutveckling  för ett mer hälsosamt inomhusklimat till en allt lägre energianvändning.

Vårt åtagande sträcker sig över de tre dimensionerna som utgör grunden för hållbarhet. Miljö, ekonomi och social hållbarhet.

Hållbarhet är en viktig del av vår strategi och integrerad i vår verksamhet, det möjliggör ett helhetsgrepp som skapar värde för alla våra intressenter. Vårt hållbarhetsramverk fokuserar på fyra områden som bidrar till tio av de globala hållbarhetsmålen.

Våra fokusområden

Focus area

Ansvarsfullt företagande

 • En etisk och ansvarsfull verksamhet som ger förtroende

 • Nolltolerans mot korruption

 • Vi tar ansvar i vår leverantörskedja för vi tror på samverkan

Focus area

Hållbar arbetsplats

 • Säkerhet först - ingen ska skada sig i sitt arbete

 • En god psykisk arbetsmiljö med nolltolerans mot mobbning

 • Allas lika värde och möjligheter i en inkluderande miljö

 • Främja medarbetarutveckling där involvering och öppenhet är grunden

Focus area

Hållbar verksamhet

 • Minska klimat- och miljöpåverkan från egen verksamhet

 • Förbättra energieffektiviteten

 • Affärsstrategi

Focus area

Hållbara produkter

 • Utveckla energieffektiva lösningar med förbättras inomhusklimat i fokus

 • Minimera resurser och optimera produktens livscykel

 • Gå mot cirkulära materialflöden

Våra produkter bidrar till

1,9TWh
lägre energianvändning*

*Motsvarar hushållsel för 500 000 villor.

500 000ton
CO₂ besparingar**

**Motsvarar koldioxidutsläpp från 280 000 bilar per år.

FN:s mål för hållbar utveckling

På Systemair stödjer vi FN:s mål för hållbar utveckling som om de vore våra egna.Det behöver inte vara antingen eller. På Systemair tror vi på att tillväxt och hållbarhet går hand i hand där vi som global organisation tar ansvar och agerar för en mer hållbar planet.

Lee Morgan
Lee Morgan
Global hållbarhetschef | Systemair Group

Utforska Systemair