Katzenbergtunnel 170830 0332

Tunnelventilasjon

Dokumenterte løsninger med Systemair

Tunnelventilasjon handler primært om ivaretagelse av sikkerhet – Systemair har løsningene, både for byggefasen og driftsfasen.

Under bygging av tunneller er det av kritisk betydning at ventilasjonssystemene sikrer tilstrekkelig lufttilførsel til mennesker i tunnelen, samtidig som konsentrasjonen av støv og giftige gasser holdes under grenseverdiene. Systemair har mange års erfaring med rådgivning, dokumentasjon og beregninger av viftesystemer for konstruksjonsfasen, samt pålitelige, tilpassede tekniske løsninger som bidrar til et høyt HMS-nivå under hele byggeperioden.

Når tunnelen åpnes for trafikk er det viktig at det permanente tunnelventilasjonssystemet er dimensjonert for å holde forurensning fra kjøretøyer innenfor bestemte nivåer under normal drift. I en nødsituasjon skal viftesystemet fjerne røyk og varme fra tunnelen for å sikre rømning og tilkomst for redningsmannskaper.

Energieffektivite løsninger er også et viktig suksesskriterium, for å minimere både driftskostnader og miljøbelastning forbundet med driften av tunnelene.

Systemair har bred kompetanse innen dimensjonering og tekniske løsninger tilpasset den enkelte tunnel, samt kapasitetsberegninger og avanserte datasimuleringer (CFD) av tunnelventilasjonsløsninger.

Systemleverandør

Vi tilbyr et bredt produktspekter og komplette systemløsninger for alle typer tunneler, både under bygging og drift. Under konstruksjon av tunneler vil det også ofte være behov for produkter og løsninger knyttet til andre deler av tunnelen, som tekniske rom, og fluktruter. Systemair kan tilby ventilasjonsløsninger fra «A til Å» i hele tunnelens levetid.

Vår produktportefølje inneholder blant annet lyddempere, spjeld, frekvensomformere, fleksible kanaler, avstøvningsenheter (ATEX versjon tilgjengelig), brannspjeld og trykksettingssystemer for flukt-ruter. Alle våre produkter innehar relevant sertifisering for røykgassventilasjon. Systemair kan i tillegg til langslufting tilby løsninger for sjaktventilasjon.

For tunnellvifter har vi også utviklet et konsept for presis og sikker montering og demontering, for best mulig ivaretakelse av HMS, arbeidsfolk og kostbart utstyr.

Service

I Systemair legger vi vår stolthet i produktene og løsningene våre. Alle vifteløsninger verifiseres i eget laboratorium for å sikre korrekt ytelse og pålitelighet. Systemair tilbyr rådgivning under hele ventilasjonssystemets levetid, inkludert tilstandsvurderinger og rådgivning under oppgraderinger. Alle våre vifter kan leveres med vibrasjonsovervåkning for økt driftssikerhet.

Systemair vil være en viktig kompetansepartner for å sikre prosjektets gevinstrealisering under konstruksjon og hele tunnelens levetid.

Tunnelventilasjon i byggefasen

Tunnelventilasjon i driftsfasen

Smarte, sikre løsninger for montasje