Rehabilitering av bolig – husk ventilasjon

La oss begynne med konklusjonen: alle boliger trenger ventilasjon!

Etterisolering og utskifting av vinduer er for de fleste godt kjent som åpenbare energibesparende oppussingstiltak. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er kanskje ikke like godt kjent som et energibesparende tiltak, men det er en suksessfaktor for et vellykket resultat.

Vindu

Tradisjonelt har vinduer vært en del av ventilasjonsløsningen i boligen, der frisk luft tilføres via spalter i vinduskarmen. Nye vinduer leveres ikke lenger med luftespalter som standard, og ventileringen av boligen vil dermed forsvinne dersom vinduer byttes.

Etterisolering og tetting

Ved etterisolering og tetting av boligen, er hensikten å redusere varmetapet, samt å ta bort utilsiktede luftlekkasjer og varmetap som følge av dette. Det er naturlig å tette lufteluker i fasade ved denne type oppussing, men det får konsekvenser for ventilasjonsløsningen.   

Balansert ventilasjon er løsningen

Når det utføres energioppgradering ved utskifting av vinduer, etterisolering og tetting, må ikke det gå på kompromiss med ventilasjonsløsningen. Dersom ventilasjonsløsningen neglisjeres, vil det føre til dårlig inneklima og sannsynligheten for råteskader og vekst av mikroorganismer er stor. 

Alle boliger må ha en form for ventilasjon. Dersom ventilasjon utelates, vil ofte den enkleste løsningen være å re-etablere lufteluker i fasaden. Store deler av det tilsiktede energisparingspotensialet ved oppussingen vil i så fall gå tapt, i form av ventilasjonsvarmetap og utilsiktede luftlekkasjer.

Med et balansert ventilasjonsanlegg oppnås høy komfort og full kontroll på luftskiftet i boligen, samtidig som varmegjenvinneren tar vare på energien i avtrekksluften som benyttes til forvarming av den friske tilluften. Luftfiltrene i aggregatet sørger samtidig for at luften som tilføres boligen er filtrert for pollen og andre helseskadelige partikler i uteluften.

Varmegjenvinneren i et ventilasjonsaggregat er faktisk så effektiv at den gir tilsvarende energibesparelse som utskifting av vinduer – ca. 29 kWh/m2. (kilde: Enova.no)

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning gir full gevinst av energioppgraderingen