Eurovent

Data man kan stole på

Eurovent

Viktigheten av reelle data

Energieffektiv klimatisering er nøkkelen til bærekraftige bygg og helsefremmende innemiljøer. Det er ikke mange byggevarer som kan måle seg med ventilasjonsaggregater når det gjelder fokus på energieffektivitet, krav til ytelser og krav til dokumentasjon.

Slik skal det også være, da ventilasjonsaggregatets energimessige kvaliteter er avgjørende for byggets samlede energibruk og miljøbelastning. En bedre SFP-faktor og høyere temperaturvirkningsgrad kan redusere den samlede energibruken betraktelig. I forskriftsmessig forstand kan et bedre ventilasjonsaggregat føre til besparelser i bygningskroppen, som i tur kan frigjøre midler til flere slagkraftige energieffektiviserende tiltak.

I takt med økende krav til ytelse og energieffektivitet blir det stadig viktigere med riktige data for presise beregninger og riktig dokumentasjon. Byggherren skal være trygg på at de tekniske installasjonene - og bygget som helhet - vil prestere som tiltenkt, både iht. forskriftskrav, gjeldende miljøsertifiseringsordninger og generelt ambisjonsnivå i prosjektet.

Forutsetningene for dette er at produktet man kjøper faktisk lever opp til dataene som er lagt til grunn for valget – det er her Eurovent kommer inn i bildet.

Trygghet for kunden

Eurovent er en uavhengig 3. part som tester utstyr for bygningsklimatisering innenfor fem ulike kategorier:

  • Varmevekslere

  • Ventilasjonsaggregater

  • Chillere og varmepumper

  • Luftfiltre

  • Fancoils

Produktene testes i uavhengige laboratorier. Her gjøres målinger av viktige energi- og kvalitetsmessige parametre iht. gjeldende teststandarder og data fra produsenten. For at et produkt skal få Euroventsertifisering, må dataene som er oppgitt samsvare med laboratoriemålingene av produktets reelle ytelser. Euroventsertifiserte produsenter er også tilstand for uanmeldt ettersyn av Eurovent, for å sikre at kvaliteten på produkter, seleksjonsverktøy og oppgitte data opprettholdes.

Et av hovedmålene med Euroventsertifiseringen er at man som kunde skal ha mulighet til å gjøre en sammenligning av produkter basert på reelle data, og dermed ha de beste forutsetnignene for et optimalt valg.

Euroventsertifikatet er en garanti for kunden – som kan være trygg på at produktet som betales for faktisk lever opp til kravene.

Et spørsmål om seriøsitet

Systemair – sammen med de andre ledende produsentene - har Euroventsertifiserte produkter. Sammen sikrer vi seriøsitet og åpenhet i bransjen, og muliggjør et reelt sammenligningsgrunnlag for kunden.

  • Eurovent utfører rundt 1800 tester hvert år

  • Ca. 66 % av alle HVAC-produkter solgt i Europa er Euroventsertifiserte

  • Eurovent utfører over 400 ettersyn i året hos produsentene

Les mer om sertifiseringsordningen på Eurovents egne nettsider: