Geniox er #HygienicBy-Design

Og tilbys nå med VDI 6022-1 hygienesertifisert utførelse

Sammenhengen mellom innendørs luftkvalitet og folkehelse har vært kjent lære i mange tiår. I løpet av det siste året har imidlertid viktigheten av god luftkvalitet fått en ny og viktig dimensjon: god ventilasjon har vist seg å være en av de viktigste enkeltfaktorene mot sykdomsspredning i befolkningen.

I lys av ny viten og økt fokus på innendørs luftkvalitet er det vår oppfatning at alle ventilasjonsaggregater skal være hygienisk utformet – uavhengig av formål. Vi har derfor gjort vårt standard Geniox-aggregat hygienevennlig, og innfører i tillegg flere nivåer av hygienisk utforming. Vi kaller konseptet #HygienicByDesignTM

#HygienicByDesign - kort fortalt:

#HygienicByDesign betyr at våre ventilasjonsaggregater er hygienisk utformet som standard, med designgrep og materialvalg for enklere renhold og mer hygienisk drift. Derfra kan vi videre tilpasse aggregatets hygieneutforming etter kravene i ditt prosjekt, definert etter anerkjente nivåer og sertifiseringsordninger.

  • Alle Geniox luftbehandlingsaggregater er bygget med innvendig layout, løsnings- og materialvalg som bidrar til bedre hygieneforhold. Aggregatene holder korrosjonsklasse C5, som bidrar til at innvendige flater ikke forringes over tid. Alle plastkomponenter er også i overensstemmelse med ISO 846, en standard som stiller krav relatert til forhindring av mikrobiologisk vekst. Viftelayout og intern kabling gjør innvendig renhold av aggregatet enkelt.

  • Fra det hygieniske basisnivået kan alle Geniox-aggregater videre konfigureres for full VDI 6022-1 sertifisert hygieneutførelse. Dette innebærer ekstra inspeksjonsdeler for enklere tilkomst og renhold, fuging av overganger i bunn av aggregatet, kondenskar i rustfri utførelse og en rekke andre spesifiserte hygienegrep.

  • For prosjekter som ønsker hygieneutførelse iht. VDI 6022-1, men som av en eller annen grunn ikke har mulighet til fullt samsvar, tilbyr vi en tilpasset hygieneutførelse. Med unntak av inspeksjonsdeler tilfredsstiller denne kravene i ovennevnte standard, men er åpen for tilpasning.

Hygienestandard VDI 6022-1

VDI er en forkortelse for "Verein Deutscher Ingenieure" (Tyske Ingeniørers Forening). VDI har utarbeidet en rekke standarder og veiledere som danner rammene for mye av ingeniørarbeidet i Tyskland og Europa. Du kan lese mer om organisasjonen på www.vdi.de.

VDI 6022 er en anerkjent hygienestandard for «innendørs luftteknologi og innendørs luftkvalitet», som stiller krav til design, materialvalg, dokumentasjon, drift, ettersyn og vedlikehold for HVAC-systemer.

VDI 6022-1 handler spesifikt om ventilasjon og luftkvalitet. Kort fortalt stiller VDI 6022-1krav til aggregatkapsling, materialkvaliteter, komponenter, tilkomstmuligheter, renholdsvennlighet og dokumentasjon. Standardens overordnede målsetting er å sikre enkel tilkomst, enkelt renhold og hygienisk drift, slik at ventilasjonssystemet i seg selv ikke blir en kilde til forurensning i rommene som ventileres. Dette er avgjørende for helsebygg og andre krevende applikasjoner med høye krav til luftkvalitet. VDI 6022-1 er på full vei inn i den norske ventilasjonsbransjen, og flere store helserelaterte prosjekter har allerede lagt denne standarden til grunn i sine kravspesifikasjoner.

VDI 6022-1 Hygienesertifisert

Et VDI 6022-1 hygienesertifisert aggregat er testet og validert opp mot kravene i standarden av en uavhengig instans, og et sertifikat er utstedt som bevis på at standardens krav er oppfylt.

VDI utsteder ikke sertifikater selv - testing, validering og sertifisering utføres av akkreditert 3. part. VDI-sertifiserte produkter må gjennomgå regelmessige valideringer for å beholde sertifikatet.

Geniox er sertifisert av SYNLAB i Tyskland, en ledende aktør innen laboratorieteknikk og akkreditert 3.part for VDI-sertifisering. Les mer om SYNLAB her.

Likheter og forskjeller - VDI 6022-1

Forskjellene mellom et standard Geniox-aggregat og et VDI 6022-1 hygienesertifisert Geniox-aggregat ligger både i detaljene og i de store linjene. Det er viktig å være klar over de mest inngripende av disse, da de legger føringer for nødvendig avsatt plass til aggregatet. Med #HygienicByDesign er det også svært mange likheter, og nedenfor redegjør vi for de viktigste.

Aggregatkapsling

VDI 6022-1 stiller krav til aggregatkapslingens korrosjonsbeskyttelse, slitasjebeskyttelse, materialkvaliteter og utførelse som vil sikre hygieniske forhold gjennom hele levetiden. Vår Geniox-kapsling tilfredsstiller alle disse med god margin, og kapslingen til et standard Geniox-aggregat vil ha de samme gode egenskapene som et fullt ut VDI 6022-1 hygienesertifisert Geniox-aggregat.

Rammen til Geniox består av galvaniserte og utvendig pulverlakkerte stålprofiler. Dører og paneler er laget av stålplater i Magnelis ZM310-utførelse, holdt sammen av kuldebrobrytende komposittprofiler.

I et hygieneperspektiv ivaretar denne utførelsen god korrosjons- og slitasjebeskyttelse, som over tid vil bevare renholdsvennligheten. Selve aggregatkapslingen er svært robust, med solide håndtak og hengsler. Den bidrar også til minimalt energitap og lavt støynivå, ved hjelp av 60 mm isolasjon i panelene og smart sammenføyning av innvendig og utvendig panel - uten direkte kuldebro.

Kapslingens egenskaper er viktig i et hygieneperspektiv. Et godt isolert aggregat uten kuldebroer hindrer kondens og potensiell mikrobevekst, og et tett og mekanisk stabilt aggregat hindrer uønskede luftlekkasjer og filter-bypass, der ufiltrert luft finner veien til tilluftskanalene. Alle plastkomponenter i et Geniox-aggregat er i overensstemmelse med ISO 846, en standard som stiller krav relatert til forhindring av mikrobiologisk vekst.

Kapslingen til Geniox er lik for alle varianter, et standard Geniox-aggregat vil derfor ha de samme gode egenskapene som den fullt ut VDI 6022-1 hygienesertifiserte utgaven.

Bedre tilkomst = lengre aggregat

Enkel tilgang for enkelt renhold er viktige stikkord for et VDI6022-1 hygienesertifisert aggregat. Alle funksjonsdeler skal ha god tilkomst for renhold, og standarden stiller krav til inspeksjonsdeler for å ivareta dette. Både varmegjenvinner og batterier er utstyrt med inspeksjonsdeler, som gjør at aggregatet blir lengre.

Planlegger man for VDI 6022-1 hygienesertifiserte aggregater er det derfor viktig å påse at avsatt areal i teknisk rom er tilstrekkelig, og at man prosjekterer med riktige forutsetninger fra start. Høyde og bredde vil være likt som for et standard Geniox-aggregat i samme størrelse, men den utvidede lengden må man være obs på. Alle inspeksjonsdører må også kunne åpnes, uhindret av søyler, rørføringer eller annet som kan komme i veien.

Både VDI 6022-1 hygienesertifiserte Geniox-aggregater og standard Geniox-aggregater er utstyrt med de samme smarte inspeksjonsdørene. Disse tas enkelt ned ved behov, for full tilgang til funksjonsdelene innenfor.

VDI 6022-1 stiller krav til enkel innvendig inspeksjon av aggregatet. For større VDI 6022-1 hygienesertifiserte Geniox-aggregater er derfor inspeksjonsvinduer og innvendig belysning påkrevd. For standardaggregater er store, rektangulære inspeksjonsviduer og innvendig LED-belysning hensiktsmessige og sterkt anbefalte tilvalgmuligheter.

Automatikk og kabling

Både standard Geniox-aggregater og VDI 6022-1 hygienesertifiserte Geniox-aggregater leveres med vår fremtidsrettede automatikkplattform Systemair Access. Denne åpner for helt nye muligheter når det gjelder overvåkning, regulering og brukervennlighet, og sikrer kompromissløs funksjonalitet uansett behov. Systemair Access sikrer også enkel konfigurering og idriftsettelse, energioptimal regulering, full kontroll og full oversikt over ventilasjonsaggregatet og luftbehandlingsprosessen. Du kan lese mer om Systemair Access her.

Kabelføringer i aggregatet kan skape oppsamlingssteder for urenheter som er vanskelig å rengjøre, og dette vil man unngå. I VDI 6022-1 hygienesertifiserte aggregater skal kabling holdes unna luftstrømmen så langt det lar seg gjøre. Standarden krever også at alle kabler skal være så korte som mulig, og legges i toppen av aggregatet. Ingen kabler skal legges i bunn av tilluftsdelen på et VDI 6022-1 hygienesertifisert aggregat.

Vårt standardiserte prinsipp for kabelføring i Geniox gjør det mulig for oss å tilfredsstille disse kravene, også for standard Geniox-aggregater. Ingen kabelføringer i bunn av tilluftsdel på et standardaggregat fordrer imidlertid at denne ligger nederst, slik at vifter og givere kan forsynes ovenfra.

Utførelse og detaljer for trygt og enkelt renhold

At renhold kan utføres trygt og enkelt er viktig for alle aggregater. Alle interne overflater i Geniox er derfor glatte og fri for gliper og åpne, «absorberende» områder. Alle konstruksjoner i tynnplatestål er også utført uten skarpe kanter – både for å hindre oppsamling av urenheter, men også for å sikre enkle og trygge renholdsmuligheter av aggregatet. For VDI 6022-1 hygienesertifiserte Geniox-aggregater fuger vi i tillegg alle overganger mellom bunnpanel og vertikale paneler.

På steder der kondens dannes, for eksempel ved kjølebatterier og platevekslere, etableres det kondenskar. På VDI 6022-1 hygienesertifiserte Geniox-aggregater utføres disse i rustfritt stål, med fall til avløp og med enkel tilkomst for renhold.

Stengespjeld

Stengespjeld skal holde minimum klasse 2 iht. VDI 6022-1. Vår standard er klasse 4, det gjelder alle Geniox-aggregater uavhengig av variant.

For VDI 6022-1 hygienesertifiserte Geniox-aggregater innkapsles spjeld-mekanikken for åpning og lukking, for å hindre oppsamling av urenheter og for å sikre enkelt renhold.

Montasje av spjeldene i aggregatet gjøres også med særskilt fokus på hygiene og enkelt renhold - uten gliper over, under og på baksiden som kunne ført til oppsamling av urenheter.

Motorer og vifter

Våre nye EC-vifter er ideelle for hygieneapplikasjoner, med en utforming og montasje som forenkler renholdet betraktelig sammenlignet med konvensjonelle kammervifter med AC- eller PM-motorer.

EC-viftenes kombinasjon av smart impellerdesign og siste tilgjengelige motorteknologi sikrer lavest mulig SFP-faktor i hele driftsområdet. Mens dagens PM- og EC-motorer holder IE4-krav, tilfredsstiller våre nye motorer IE5-krav. Impellernes utforming bidrar også til mindre tap, bedre SFP-faktor og redusert støynivå som en ekstra bonus. Dette kan gi forenklinger og besparelser i teknisk rom som følge av mindre behov for støydempende tiltak i kanalnettet, og bedre plass til inspeksjonsdeler ifm. VDI 6022-1 hygieneutførelse.

Les mer om våre nye EC-vifter her.

Dokumentasjon

VDI 6022-1 hygienesertifiserte aggregater skal ha produkt- og FDV-dokumentasjon tilpasset hygieneutførelse. I dokumentasjonen finnes det bekreftelse på samsvar, samt instruksjoner og sjekklister relatert til renhold, drift og vedlikehold av aggregatene i et omfang utover det som er beskrevet for et standardaggregat.

Enkel implementering i SystemairCAD

Om man ønsker et fullt ut VDI-sertifisert aggregat er det viktig at alle krav i standarden blir ivaretatt. Vi har gjort implementeringen i SystemairCAD så enkel som mulig, og aggregatberegningsprogrammet har både predefinere maler og kontrollfunksjoner for å påse at den aktuelle konfigurasjonen tilfredsstiller kravene i VDI 6022-1.

Last ned SystemairCAD og prøv selv, eller få hjelp av en kyndig salgsingeniør fra ditt lokale salgskontor.

Tilpasset hygieneutførelse

Spesifisert hygieneutførelse er aktuelt for en rekke bygningskategorier, inkludert eldre helse- og omsorgsbygg som skal renoveres. En kjent utfordring i slike prosjekter er mangel på plass i tekniske rom, der man typisk skal inn med høyere kapasiteter enn det rommene opprinnelig ble dimensjonert for. Plassmangel kan derfor bli et hinder for bruk av VDI 6022-1 hygienesertifiserte aggregater, men vi har en løsning som kan passe.

For prosjekter som ønsker hygieneutførelse, men som av en eller annen grunn ikke ønsker (eller har mulighet til) fullt samsvar med VDI 6022-1, tilbyr vi en hygieneutførelse som – med unntak av inspeksjonsdeler – holder samme kvalitet som fullt ut sertifiserte aggregater. Denne varianten har samme lengde og grad av tilkomst som et standard Geniox-aggregat, og krever således mindre plass i teknisk rom.

Hygieneutgaven er tilgjengelig for valg i SystemairCAD. Huk av "Hygiene" og konfigurer aggregatet som vanlig.

Gode råd og ekspertise

Vurderer du spesifisert hygienestandard på ventilasjonsaggregatene i ditt prosjekt? Kontakt ditt lokale salgskontor i dag for bistand, vi står klare til å hjelpe.