Projekteringshjælp

Uddrag af BR18, DS 428, DS 447, DS 490, Ecodesign og anbefalinger.

Luftmængde

 • Luftmængde min. 0,3 l/s pr. m2 opvarmet etageareal (ydre mål af bygningen).
 • Det specifikke elforbrug til lufttransport må ikke overstige 1.500 J/m3 udeluft ved grundluftskiftet for ventilationsanlæg til etageboliger.

1. Aggregatet 

 • Aggregatet kan være et Geniox eller Topvex med Access automatik. 
 • Varmegenvinding på min. 73% tør virkningsgrad for modstrømsveksler. 
 • Modstrømsveksler så lugtoverførsel undgås.
 • Filter ePM1 60% (F7) filter i tilluft, ePM10 60% (M5) filter i fraluft.
 • Ventilatorer udstyres med hastighedsregulering. 
 • Ved aggregatberegning i SystemairCAD oplyses, om Ecodesign kravene er opfyldt. 
 • Aggregatet placeres i egen brandcelle. 
 • God plads til servicering af anlægget. 
 • Aggregatet skal overholde A2, s1, d0.

2. Kanalsystemet 

 • Alle kanaler i skakten brandisoleres (også selvom det er en brandskakt) inkl. kanaler i uudnyttet tagrum. 
 • Kanaler i lejlighederne isoleres ikke. 
 • Kanaler i ventilationsrummet (tagrum/kælder) varmeisoleres.
 • Kanalsystemet skal udføres med renseadgang.
 • Ingen fleksible slanger på kanalsystemet.
 • Max. 1 Pa pr. m i kanalsystemet ved 2-9 lejligheder.
 • Max. 0,5 Pa pr. m i kanalsystemet ved 10-20 lejligheder, se tabel 1. 
 • Samtidighedsfaktor: For 2-9 lejligheder regnes ikke med samtidighedsfaktor. For 10-20 lejligheder regnes med en samtidighedsfaktor på 0,7 (husk min. luftmængde skal
  opretholdes). 
 • Autoriteten skal være over armaturet/emhætten. 
 • Bør udføres som et røgventileret system med røgventilator, røgspjæld samt røgevakueringsspjæld.
 • Afkast skal føres over tag, når emhætten er tilsluttet. 
Kanaldimensioner Luftmængde m3/h maks.
0,5 Pa  1,0 Pa
ø160 175 242
ø200 330 436
ø250 560 785
ø315 1050 1443
ø400 2000 2704
ø500 3800 4847

Tabel 1 

3. Køkken 

 • Køkkener skal forsynes med emhætte. 
 • Skal have regulerbar mekanisk udsugning og afkast til det fri. 
 • Skal kunne udsuge en volumenstrøm på 20 l/s (72 m3/h).
 • Skal have tilstrækkelig effektivitet til at opfange luftformige forureninger fra madlavningen (40 l/s (144 m3/h)). 
 • 50 Pa modstand over udsugningsåbningen ved nominel luftmængde.Modstanden skal være udført i metal med et smeltepunkt over 850 °C.

Ikke lovkrav, men muligheder ved Systemairs emhætter: 

 • Mulighed for 5,6 l/s (20 m3/h) ved 50 Pa og forceret til 40 l/s (144 m3/h). 
 • Mulighed for at få emhætter med separat signal for grund/forceret på et reguleringsspjæld. 
 • Mulighed for designemhætter, som kan klare højere luftmængder end de 40 l/s (144 m3/h).

4. Bade og wc-rum 

 • Skal kunne udsuge en volumenstrøm på 15 l/s (54 m3/h).
 • 50 Pa modstand over udsugningsåbningen ved nominel luftmængde. Modstanden skal være udført i metal med et smeltepunkt over 850 °C.

Særskilt wc-rum, bryggers og kælderrum: 

 • Skal kunne udsuge en volumenstrøm på 10 l/s (36 m3/h). 
 • 50 Pa modstand over udsugningsåbningen ved nominel luftmængde. Modstanden skal være udført i metal med et smeltepunkt over 850 °C. 

5. Beboelsesrum
Indblæsning i beboelsesrum min. 0,3 l/s pr. m2 opvarmet etageareal, men bør være i balance med udsugningsluftmængden. Der kræves 30 Pa modstand over indblæsningsåbningen ved nominel luftmængde. Modstanden skal være udført i metal med et smeltepunkt over 850 °C. 

Dimensionering af luftmængde for 14 lejligheder
Forudsætninger: 

 • Hver lejlighed indeholder et køkken med emhætte og et bad/toilet. Grundluftmængde: 72 m3/h fra køkken. 54 m3/h fra bad/toilet. 
 • Forceret ventilation køkken: 144 m3/h. 
 • Dimensionerende tryktab over fraluftarmatur 50 Pa. 
 • Modstand i stigstreng er 0,5 Pa/m.
 • Samtidighedsfaktor på 0,7 (husk min. luftmængde skal være overholdt). Det anbefales, at der udelukkende regnes med samtidighedsfaktor ved mere end 9 lejligheder.

Beregninger: 

 • Grundluftmængde: 72 m3/h + 54 m3/h = 126 m3/h x 14 lejligheder = 1.764 m3/h. 
 • Anslået tryktab: 200 Pa. 
 • Forceret luftmængde: 144 m3/h + 54 m3/h = 198 m3/h.
 • Forceret luftmængde med samtidighedsfaktor: (72 m3/h + (72 m3/h x 0,7 samtidighedsfaktor) + 54 m3/h) x 14 = 2.470 m3/h. 
 • Anslået tryktab: 250 Pa.
 • Det viste eksempel er vejledende, og der bør i hvert enkelt tilfælde udføres en detailprojektering under hensyn til de gældende forhold.

6. Lyd
Maks. lydtrykniveau i beboelsesrum og køkken 30 dB(A) ved grundventilation (DS 490). 

7. Differenstryktransmitter for aggregatautomatikken 

 • Skal føle på et sted uden turbulens, så trykvariationen måles så nøjagtigt som muligt, f.eks. på stigstrengen i den nederste 2/3 af kanalsystemet.
 • Skal placeres på et trykneutralt sted eller med slange til et trykneutralt sted for referencetryk.
 • Skal være tilgængelig for service.

8. Brandsikringsautomatikken BR-A3 

Brandsikringsautomatikken omfatter automatikenheder, temperaturfølere og pressostater til brand- og røgsikring. Brandsikringsautomatikken skal være udført således, at fejl i komponenter, ledningsforbindelser og buskommunikation samt forsyningssvigt registreres og medfører aktivering til brandsituation. Spjæld og røgventilator skal motioneres ugentligt. Der skal være en årlig manuel afprøvning, der dokumenteres.

9. Røgventilator 

 • Skal kunne klare den forekommende temperatur i min. 60 min. dog minimum 100 °C.
 • Skal motioneres en gang om ugen.
 • Røgventilatorens tilslutningspunkt skal være ved eller over kanalsystemets øverste afgreningspunkt. 
 • Luftmængden beregnes som konverteret (indblæsning + udsugning = summen af den dimensionerede luftmængde). Alternativt bestemmes maks. volumenstrøm ud fra bygningens tæthed iht. BR18; 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal (lavenergi 1,0 l/s pr. m2 opvarmet etageareal). Dog trykbegrænset til maks. 100 Pa undertryk ved
  øverste afgrening.
 • Temperaturberegning: (Forceret tilluft m3/h + forceret fraluft m3/h) x 945 °C + (grundluftmængde m3/h + (forceret luftmængde m3/h x 0,2)) x 2 x antal lejligheder á 20 °C.

10. Røgspjæld og røgevakueringsspjæld 

 • Skal overholde klasse E30 (ve ho i↔o)S med spring-return motor, som er hhv. strømløst lukket ved et røgspjæld og strømløst åbent ved et røgevakueringsspjæld. 
 • Skal motioneres en gang om ugen.
 • Skal placeres, så der kan serviceres.

11. Temperaturføler BTB 

Normalt anvendes en røgdetektor til detektering af en brand, men i installationer med emhætter er dette ikke velegnet, og der skal benyttes en temperaturføler eller en brandtermostat i stedet for.

12. Differenstryktransmitter DPT for brandsikringsautomatikken 

Differenstryktransmitter inkl. studs i metal og måleslange registrerer trykket i kanalen og videregiver signal til brandsikringsautomatikken BR-A3. DPT overvåger fraluftventilatordrift, kontrollerer røgventilatordrift ved ugentlig motionering og
sørger for trykregulering af røgventilator i en brandsituation.

Læs om styringstrategi i trykstyret central boligventilation med varmegenvinding i denne pdf: Styringsstrategi.
Læs om kanaltryktab i trykstyret central boligventilation i denne pdf: Kanaltryktab.
Læs om placering af tryktransmitter i denne pdf: Placering af tryktransmitter.

×
×
×
×
×
×
×