Polityka prywatności

Nasz serwer automatycznie rozpoznaje adresy IP odwiedzające naszą stronę.

Kiedy odwiedzacie Państwo stronę www.systemair.pl ,  nasz serwer  zbiera następujące informacje:
• adres poczty elektronicznej, jeśli wysłaliście Państwo formularz newslettera
• nazwy domen innych stron internetowych, które zdecydowaliście się Państwo odwiedzić do momentu odwiedzenia naszej strony internetowej
• wszystkie informacje odnoszące się do stron, które odwiedziliście Państwo będąc na naszej stronie internetowej

Informacje te wykorzystujemy:
• aby polepszyć zawartość naszego serwisu
• aby określić liczbę odwiedzin na naszej stronie
• informacje wykorzystujemy wyłącznie dla siebie i nie przekazujemy ich innym organizacjom dla jakichkolwiek celów komercyjnych

Cookies
Możemy wykorzystywać pliki typu „cookies” na naszej stronie internetowej. „Cookie” to mały plik, który jest przekazywany przez serwer sieciowy i instaluje się na Państwa dysku twardym komputera. Plik śledzi stronę internetową i zawiera dane dotyczące wizyty na naszej stronie.

Kto odpowiada za Państwa dane osobowe??

My, Systemair S.A., z siedzibą przy Al. Krakowska 169, Łazy k/Warszawy, 05-552 Wólka Kosowska zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000045740, nr NIP: 521-10-30-934 („Spółka") będziemy administratorem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe podane nam przez Państwa w związku z naszą relacją biznesową.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane osobowe??

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie do następujących celów („Dopuszczalne Cele"):

 • Planowania, prowadzenia, zarządzania oraz administrowania Państwa (lub strony trzeciej, z którą są Państwo powiązani) umownymi relacjami biznesowymi z Systemair S.A., np. poprzez realizację transakcji oraz zamówień produktów lub usług, przetwarzanie płatności, przeprowadzanie czynności rachunkowych, rozliczeniowych oraz windykacyjnych, organizowanie wysyłek oraz dostaw, ułatwianie napraw czy rozpatrywanie ewentualnych reklamacji oraz świadczenie usług wspierających oraz zapewnianie innych usług lub rzeczy, o które mogli się Państwo do nas zwrócić;

 • Utrzymania bezpieczeństwa oraz ochrony naszych produktów, usług oraz stron internetowych lub innych systemów, zapobiegania oraz wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw oraz innych działań przestępczych lub szkodliwych.

 • Zapewnienia obowiązku przestrzegania zgodności z prawem, takiego jak kontrola przestrzegania przepisów lub obowiązek prowadzenia ewidencji (np. na mocy prawa antymonopolowego, przepisów eksportowych, sankcji handlowych i przepisów dotyczących embarga, przepisów zapobiegających łapówkarstwu i korupcji oraz przepisów wewnętrznych, lub by zapobiegać przestępstwom urzędniczym albo praniu brudnych pieniędzy), co może obejmować zautomatyzowane sprawdzenie Państwa danych kontaktowych i identyfikacyjnych na stosownych listach sankcjonowanych stron oraz skontaktowanie się z Państwem w celu potwierdzenia Państwa tożsamości w przypadku potencjalnego dopasowania lub zarejestrowanie Państwa interakcji ze stronami trzecimi, co może być istotne dla celów ochrony konkurencji.

 • Informowania Państwa, w przypadkach kiedy jest to dozwolone i zgodne z lokalnym prawem, w ramach obecnej relacji biznesowej o produktach oraz usługach oferowanych przez Systemair S.A., które są podobne lub związane z tymi  wcześniej już zakupionymi lub używanymi w ramach tej relacji biznesowej.

 • Rozstrzygania sporów, dochodzenia realizacji naszych umów oraz wykazywania  zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.

 • Zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi np. dotyczącymi prowadzenia dokumentacji sprzedaży do celów podatkowych lub wysyłania powiadomień oraz innych informacji tak jak wymaga tego prawo.

W przypadkach, w których wyraźnie wyrazili Państwo swoją zgodę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe także do następujących celów: 

 • Komunikowania się z Państwem przez kanały, które Państwo zatwierdzili w celu otrzymywania aktualnych, najnowszych anonsów, ofert specjalnych oraz innych informacji dotyczących produktów oraz usług oferowanych przez Grupę Systemair (w tym poprzez newslettery marketingowe) a także informacji na temat planowanych wydarzeń i projektów.

 • Zarządzania oraz przeprowadzenia szczególnych wydarzeń w tym imprez oraz ankiet dla klientów, kampanii marketingowych, analiz rynku, loterii, konkursów lub innych działań lub wydarzeń promocyjnych. 

 • Gromadzenia informacji na temat Państwa preferencji w celu stworzenia profilu użytkownika oraz spersonalizowania i polepszenia jakości naszej komunikacji oraz wzajemnych relacji (np. poprzez śledzenie newsletterem lub analizę statystyk strony internetowej).

 • W odniesieniu do marketingowych narzędzi komunikacji (tj. emalii oraz rozmów telefonicznych) będziemy tylko tam, gdzie jest to prawnie wymagane, udostępniać Państwu takie informacje po uprzedniej akceptacji oraz umożliwimy jej wycofanie, jeśli nie będą Państwo chcieli dalej otrzymywać od nas takiego rodzaju komunikatów powiązanych z marketingiem.

 • Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji dotyczących Państwa ani tworzenia profili innych niż opisane powyżej. Podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Artykule 6 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W zależności od powyższych Dozwolonych Celów, do których wykorzystujemy Państwa dane osobowe, ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy lub innego porozumienia biznesowego z nami lub konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych albo jest niezbędne do celów naszego uzasadnionego interesu, zawsze jednak pod warunkiem, że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie okażą się nadrzędne. Ponadto przetwarzanie może się opierać na Państwa zgodzie, jeśli jednoznacznie została ona nam udzielona.

Zakres danych osobowych

Możemy w szczególności gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • Informacje kontaktowe, takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz adres email.

 • Dane płatnicze, takie jak konieczne dane do przetwarzania płatności oraz zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych i debetowych, numery kodów zabezpieczających oraz inne informacje związane z fakturowaniem.

 • Dalsze informacje związane z prowadzeniem działalności konieczne do przetwarzania w ramach projektu lub relacji umownej lub informacje dobrowolnie udostępnione przez Państwa takie jak złożone zamówienia, dokonane zapłaty, wnioski oraz projekty;

 • Informacje zebrane z publicznie dostępnych źródeł, baz spójności danych oraz agencji badających zdolność kredytową klienta.

 • Jeśli jest to wymagane w celu zachowania zgodności z prawem: informacje na temat  istotnych oraz ważnych sporów sądowych lub innych postępowań sądowych przeciwko Państwu lub związanej z Państwem stronie trzeciej oraz informacje na temat wzajemnych relacji z Państwem, które mogą okazać się istotne dla celów ochrony konkurencji.

 • Szczególne kategorie Danych Osobowych. W związku z rejestracją na oraz zapewnieniem wstępu na imprezę lub seminarium, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o informacje dotyczące Państwa zdrowia w celu określenia oraz uwrażliwienia na wszelkie Państwa niepełnosprawności oraz specjalne wymagania dietetyczne. Państwa zgoda jest podstawą do wszelkiego korzystania z takich informacji. Jeśli nie udzielą nam Państwo takich informacji na temat niepełnosprawności oraz specjalnych wymagań dietetycznych, nie będziemy w stanie podjąć żadnych odpowiednich środków ostrożności.

 • Pozostałe Dane Osobowe Okazjonalnie możemy zwrócić się z prośbą do Państwa o udzielenie nam informacji na temat Państwa daty urodzenia, zwyczajów lub preferencji w celu wysłania Państwu wiadomości z życzeniami  w ważnych dla Państwa dniach. Państwa zgoda jest podstawą do wszelkiego korzystania z takich informacji.

Jak zbieramy dane osobowe?

Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Państwa. Nie pozyskujemy danych osobowych od stron trzecich za wyjątkiem tych, które zostały określone w niniejszym dokumencie (np. informacje z publicznie dostępnych źródeł, baz spójności danych oraz agencji badających zdolność kredytową klienta).

Jak chronimy dane osobowe?

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodnie z  najnowocześniejszymi wymaganiami technicznymi i przepisami prawa z zakresu ochrony danych, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub włamaniem. Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie określonych technologii i procedur opracowanych  by chronić Państwa prywatność, takich jak bezpieczne serwery, zapory ogniowe i szyfrowanie SSL. Zawsze będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

 • Spółkom zrzeszonym z nami w grupie Systemair, jeżeli jest to dozwolone zgodnie z prawem i w zakresie niezbędnym  do realizacji Dozwolonych Celów. W takich przypadkach, te podmioty będą następnie wykorzystywały dane osobowe do tych samych celów i na takich samych warunkach, jak te opisane w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności danych.

 • Lista podmiotów zrzeszonych w ramach grupy Systemair  podana jest na stronie: www.systemair.com

 • Usługodawcom (tak zwanym podmiotom przetwarzającym dane) w ramach lub poza Spółką w kraju lub zagranicą, np. wspólne centra usług, poinstruowanym przez nas by przetwarzać dane osobowe w Dozwolonych Celach w naszym imieniu i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Spółka zachowa kontrolę i pozostanie w pełni odpowiedzialny za Państwa dane osobowe oraz wykorzysta odpowiednie zabezpieczenia, których wymaga obowiązujące prawo,  aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, gdy angażujemy takich usługodawców.

 • Wszelkim sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub prawnikom, jeżeli jest to prawnie dozwolone i konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.

 • W innych przypadkach, będziemy ujawniać Państwa dane osobowe tylko, kiedy Państwo nam to zlecą lub wyrażą na to zgodę, gdy będzie tego wymagało od nas obowiązujące prawo i przepisy lub otrzymamy oficjalne albo sądowe żądanie by to zrobić, lub gdy będziemy podejrzewać, że doszło do oszustwa lub działań przestępczych.

Gdzie przetwarzamy dane osobowe?

Systemair S.A jest przedsiębiorstwem działającym na terenie Polski. W toku prowadzenia działalności gospodarczej,  nie przekazujemy Państwa danych osobowych odbiorcom w krajach poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym („kraje trzecie”).

Państwa prawa w zakresie ochrony danych

Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa. Mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności, mają prawo Państwo zażądać kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będą Państwo korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę.

W przypadku któregokolwiek z powyższych żądań prosimy o przesłanie opisu Państwa danych osobowych, o które chodzi oraz podanie swojego imienia i nazwiska, swojego numeru klienta (lub innego numeru identyfikacyjnego) korzystając z danych kontaktowych poniżej. Być może będziemy od Państwa wymagać dodatkowego dowodu, aby potwierdzić tożsamość w celu ochrony Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem. Uważnie rozważymy Państwa wniosek i może się zdarzyć, że będziemy chcieli z Państwem omówić, w jaki sposób najlepiej będzie spełnić to żądanie.

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy związane z tym jak Państwa dane osobowe są przez nas traktowane lub pragną Państwo złożyć skargę mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią lub uznają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru ochrony danych.

Czy wymagane jest podane danych osobowych?

Ogólną zasadą jest, że dane osobowe podają Państwo całkowicie dobrowolnie; zasadniczo odmowa zgody lub udostępnienie danych osobowych nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla Państwa. Jednakże, w pewnych okolicznościach Spółka nie może podjąć działań bez pewnych danych osobowych, ponieważ, na przykład, te dane osobowe są wymagane do przetwarzania zamówień, zapewnienia dostępu do ofert internetowych lub newslettera lub przeprowadzenia prawnie wymaganych kontroli zgodności. W takich przypadkach, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu tego o co się do nas zwrócili.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do Dozwolonych Celów lub Państwo wycofają swoją zgodę, (jeśli dotyczy), a my nie będziemy zobowiązani zgodnie z prawem nadal przechowywać takie dane lub nie będziemy w inny sposób uprawnieni by to robić.

W szczególności, zachowamy Państwa dane osobowe, gdy będzie to konieczne, by Systemair S.A. mogła dochodzić roszczenia lub bronić się przed roszczeniem, do końca odpowiedniego okresu przechowywania lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt  na adres email: iod@systemair.pl