PIRKIMO TAISYKLĖS

Pirkimo taisyklių redakcija galioja nuo 2021 m. birželio 9 d.

 

1.           PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1.       Elektroninė parduotuvė – mažmeninės prekybos elektroninė parduotuvė, esanti  adresu https://www.systemair.com/lt/, kurioje Pirkėjas gali įsigyti prekes.

1.2.       Pardavėjas – UAB „SYSTEMAIR“, juridinio asmens kodas: 300100701, buveinės adresas: Linų g. 101, Ukmergė, PVM mokėtojo kodas LT100001604716.

1.3.       Pirkėjas – klientas, kuris užsisako ir įsigyja prekių Elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

1.4.       Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

1.5.       Prekės – Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės.

1.6.       Paskyra – Elektroninėje parduotuvėje sukurta bei Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu apsaugota asmeninė paskyra.

2.            BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.       Šios Pirkimo taisyklės nustato: bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve taisykles; pirkimo Elektroninėje parduotuvėje sąlygas, Pardavėjo ir Pirkėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.2.       Pirkėjas, užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Pirkimo taisyklėmis ir Privatumo politika ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti Prekių ar paslaugų užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Pirkimo taisyklių ir / ar Privatumo politika, jis privalo nespausti mygtuko „registruotis“, kitu atveju yra laikoma, kad Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus ir atsakomybę bei sutinka su šiomis Pirkimo taisyklėmis bei Privatumo politika visa apimtimi.

2.3.       Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti šias Pirkimo taisykles. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Pirkimo taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Pirkimo taisyklėmis ir Privatumo politika susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant.

2.4.       Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo taisyklėmis ir Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.5.       Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų Prekių pardavimą ir įsigytų Prekių tinkamą pristatymą (jeigu pasirenkama tokia paslauga), Prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

2.6.       Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Pirkimo taisykles, bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.7.       Elektroninė parduotuvė veiklą vykdo tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3.            PIRKĖJO REGISTRACIJA ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

3.1.       Elektroninės parduotuvės lankytojas, norėdamas naudotis Elektronine parduotuve (tapti Pirkėju), gali: susikurti vartotojo paskyrą ir užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas duomenis, kurie pažymėti kaip privalomi. Nurodytų duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.

3.2.       Tuo atveju, jeigu pirkėjas užsiregistruoja Elektroninėje parduotuvėje, jis įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus Prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją išsiuntęs laišką elektroninio pašto adresu Eprekyba@systemair.lt

3.3.       Pirkėjas atsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

3.4.       Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją.

4.            PREKIŲ UŽSAKYMAS, PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS

4.1.       Norėdamas užsisakyti Prekių iš Elektroninės parduotuvės, Pirkėjas turi prisijungti prie savo paskyros.

4.2.       Elektroninėje parduotuvėje pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Prekių pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Pirkimo taisyklėmis ir Privatumo politika, užsakymo įvykdymo sąlygomis bei kita jam pateikta papildoma informacija, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.

4.3.       Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Pirkėjui pasirinkus Prekes apmokėti užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento. Pirkėjui pasirinkus apmokėti užsakymo atsiėmimo metu, užsakymas pradedamas vykdyti Pirkėjui paspaudus mygtuką „Patvirtinti“. Apie užsakymo vykdymo pradžią Pirkėjas informuojamas elektroniniu laišku.

4.4.       Prekėms taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi Prekių kaina. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais.

4.5.       Už Prekių pristatymo Pirkėjo pasirinktu adresu paslaugas taikomi Prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam Prekių krepšeliui ir atskiroms Prekėms nedalijama.

4.6.       Pirkėjas gali atsiskaityti už Prekes vienu iš šių būdų:

4.6.1.   apmokėjimas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą banke. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai bankas Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai.

4.6.2.   apmokėjimas grynaisiais pinigais, sumokant juos Pardavėjo įgaliotam asmeniui Prekių atsėmimo metu arba Prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu metu.

4.7.       Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių perdavimo Pirkėjui jo nurodytu elektroniniu paštu pateikiama Pirkėjui Pardavėjo išrašyta PVM sąskaita faktūra. Sąskaitos faktūros duomenys yra automatiškai sugeneruojami pagal pateiktus Pirkėjo duomenis ir po užsakymo pateikimo negali būti koreguojami.

4.8.       Pirkėjas gali atsiimti Prekes vienu iš žemiau nurodytų būdų:

4.8.1.   Atsiimant Prekes Pardavėjo pardavimų skyriuje, adresu: Mokyklos g. 32, Bukiškis, Vilnius;

4.8.2.   Pirkėjo nurodytu adresu Prekes pristatant kurjeriui.

4.9.       Prekės iš Pardavėjo pardavimų skyriaus turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo patvirtinimo, kad užsakytos Prekės jau yra paruoštos ir jas galima atsiimti.

4.10.     Pirkėjas, pasirinkęs Prekių pristatymą pasirinktu adresu, įsipareigoja nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą ir priimti Prekes suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad suderintu Prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktoje Prekių pristatymo vietoje Prekes atsiimtų Pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam Pirkėjas perdavė užsakymo numerį. Pirkėjas, atskleisdamas užsakymo numerį kitam asmeniui, prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.11.     Pirkėjas, priimdamas įsigytas Prekes, prieš pasirašydamas Prekių pristatymo dokumentus (jei taikoma), turi galimybę apžiūrėti siuntos išorinės Prekės pakuotės būklę ir, jeigu ji yra pažeista, Pirkėjas turi teisę apžiūrėti užsakymo turinį - Prekių pakuotes, Prekių kiekį, kokybę ir asortimentą Pardavėjo atstovo akivaizdoje. Jeigu Pirkėjas pastebėjo Prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti prekių siuntos ir kartu su Pardavėjo atstovu užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame privalo nurodyti rastus pažeidimus ir informuoti apie juos Pardavėją šiose Pirkimo taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas Prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad Prekės jam pristatytos pilnos komplektacijos ir nepažeistoje Prekių siuntos pakuotėje.

4.12.     Jeigu Prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas Prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.) arba Pirkėjas nepriima Prekių suderintu laiku arba Pirkėjas neatsiima Prekių iš Pardavėjo pardavimų skyriaus per nustatytą terminą, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti Prekių pirkimo ir pardavimo sutartį. Jei šiame punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia pirkimo ir pardavimo sutartį, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtą sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas Prekių pristatymo išlaidas.

5.            SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

5.1.       Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių Prekių:

5.1.1.   kokybiškų Prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų Prekė prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos Prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios Prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);

5.1.2.   kitų Prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

5.2.       Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tas Prekes, kurios nėra nurodytos šių Pirkimo taisyklių 5.1. punkte, atsisakydamas sudarytos Prekių pirkimo ir pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių Prekių atžvilgiu. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:

5.2.1.   ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą jo elektroninio pašto adresu Eprekyba@systemair.ltužpildydamas jam pateiktą prekių grąžinimo formą ir perduoti Pardavėjui Prekes kartu su Prekių pirkimo dokumentu (pirkimo čekiu ir (arba) PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais (pavyzdžiui, garantinės priežiūros knygele ar / ir kt.)

5.3.       Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant Prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus Prekės priklausinius. Jeigu Prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

5.4.       Šių Pirkimo taisyklių 5.2. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja Prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

5.5.       Pirkimo taisyklėse nustatytais Prekių grąžinimo atvejais už Prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami: jei Pirkėjas už Prekes atsiskaitė per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą, už Prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už Prekes banko sąskaitą. Jei už įsigytas Prekes buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais, už Prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių gražinimo dienos, šiuo atveju grynieji pinigai Pirkėjui grąžinami atvykus adresu Mokyklos g. 32, Bukiškis, Vilnius.

5.6.       Prekės laikomos nekokybiškomis, jeigu Prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų Prekės kokybės trūkumų.

5.7.       Netinkamos kokybės Prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Pirkimo taisyklėmis ir Prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais:

5.7.1.   Pirkėjams, yra suteikiama ne trumpesnė garantija, kurią numato įstatymas, tuo vadovaujantis Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo. Pardavėjas atskiroms Prekėms gali suteikti ilgesnę garantiją negu numato įstatymas;

5.8.       Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos) Pardavėjo pardavimų skyriuje, adresu: Mokyklos g. 32, Bukiškis, Vilnius.

6.            BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1.       Šios Pirkimo taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Pirkimo taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.2.       Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Pirkimo taisyklių ar susijęs su jomis bei Pirkimo taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

6.3.       Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

6.4.       Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu Eprekyba@systemair.lt arba telefonu +370 527 41870, darbo dienomis nuo 7.30-16.30 val. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas per 3 darbo dienas.

6.5.       Kilus problemoms dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos Prekės ar paslaugos, kreipkitės el. paštu Eprekyba@systemair.lt. Pirkėjai, kurie pagal teisės aktus laikomi vartotojais, turite galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr/.