PIRKIMO TAISYKLĖS TIEKĖJAMS

Bendrosios įmonės UAB Systemair pirkimo sąlygos

I.                   Sąlygų apimtis

1.      Sutartims tarp įmonės UAB Systemair (toliau vadinama „Užsakovu“) ir jos tiekėjų/ subtiekėjų (toliau vadinami „Tiekėju“) taikomos tik šios Pirkimo sąlygos.

Nuo šių terminų besiskiriančios sąlygos, ypač Bendrosios Tiekėjo sąlygos ir terminai, netaikomos, nors Užsakovas ir nebūtų atskirai aiškiai jų atmetęs. Net jeigu Užsakovas daro nuorodą į laišką su Bendrosiomis Tiekėjo arba trečiosios šalies sąlygomis ir terminais arba nuorodą į jas, tai nereiškia, kad Užsakovas pripažįsta tokių Bendrųjų sąlygų ir terminų galiojimą.

2.      Tam, kad įsigaliotų kitos sutartys, pakeitimai arba papildomi susitarimai, reikia rašytinio Užsakovo patvirtinimo.

II.                Kainos pasiūlymas

1.      Jeigu Užsakovo prašymu Tiekėjas pateikia kainos pasiūlymą, jis turi atitikti užklausos turinį, ypač siejamą su pobūdžiu ir kiekiu. Tiekėjas turi aiškiai raštu nurodyti bet kokius nukrypimus.

2.      Kainų pasiūlymai teikiami nemokamai ir nesukuria įsipareigojimų klausiančiai šaliai. Išlaidos gali būti atlyginamos tik atskiru susitarimu.

III.             Užsakymai

1.      Užsakymai ir(arba) jų pakeitimai sukuria teisines pasekmes tik tuo atveju, jeigu juos leidžia ir(arba) raštu patvirtina Užsakovas. Laikoma, kad rašytinės formos reikalavimas tenkinamas, jeigu užsakymas pateikiamas faksu arba elektroniniu paštu.

2.      Užsakovo dokumentuose, naudojamuose verslo sandorių su Tiekėju tvarkymo metu, ypač sąskaitose-faktūrose, turi būti nurodytas užsakymo numeris, pavedimo numeris, gamykla, priimantis punktas, identifikacinis numeris, prekės numeris, visas prekės tekstas/pavadinimas, kiekis ir kiekio vienetai bei PVM mokėtojo kodas (jeigu importuojama iš ES).

3.      Jeigu Užsakovo užsakymui naudojami Tiekėjui nežinomi brėžiniai, brėžinių rodyklės arba kitos specifikacijos, Tiekėjas turi nedelsdamas paprašyti pateikti šiuos dokumentus.

IV.             Kainos

1.      Kainos yra fiksuotos. Jeigu nesusitariama kitaip, visas išlaidas, įskaitant pakavimo, muitų, kelių, kuro, energijos ir kitas išlaidas, papildomus pavojingų prekių mokesčius ir krovinio draudimą iki nurodyto gabenimo adreso/naudojimo vietos apmoka siuntėjas.

2.      Tiekėjui kompensuojamos tik papildomos išlaidos ir nenumatyti sunkumai pagal specialiai sutartą bazinį tarifą, jeigu Užsakovas aiškiai nurodo įvykdyti užsakymą prieš pradedant darbą/ pradedant veiklą. Dėl mokėjimo sumos susitariama raštu ir iš anksto.

V.                Užsakymo vykdymas, subrangovų pasitelkimas

1.      Be kitų darbų, Užsakovo veiklai reikia šių dalykų

-          Tiekėjas perduoda nuosavybės teisę į atsiųstus techninius dokumentus (net ir subrangovų parengtus dokumentus) bei kitus dokumentus, kurių reikia Užsakovo gamybai pradėti, priežiūrai ir darbui. Šie dokumentai turi būti parengti vokiečių kalba pagal Tarptautinę vienetų sistemą (SI).

-          Tiekėjas perduoda visas naudojimo teises Užsakovui arba suteikia Užsakovui visas teises, reikalingas, kad jis galėtų naudotis Užsakovo arba trečiosios šalies pristatytais daiktais ir darbu, atsižvelgdamas į galimus patentus, papildomos apsaugos pažymėjimus, prekės ženklus ar naudinguosius modelius.

2.      Tiekėjas neturi teisės perduoti viso arba dalies sutarties vykdymo trečiajai šaliai, negavęs išankstinio rašytinio Užsakovo leidimo.

3.      Bet kokie dokumentai, pateikti Tiekėjui sutarties vykdymo tikslu, lieka Užsakovo nuosavybe ir negali būti naudojami jokiu kitu tikslu, kopijuojami arba atskleidžiami trečiosioms šalims. Pateikus prašymą, Užsakovui reikia pateikti visus dokumentus, įskaitant jų dublikatus ir kopijas.

4.      Užsakyti kiekiai yra privalomi. Perteklinio tiekimo atveju Užsakovas turi teisę grąžinti per didelius pristatytus kiekius Tiekėjo sąskaita.

5.      Jeigu prireikus pakeičiamas arba išplečiamas tiekimas/ vykdymas, apie tai reikia nedelsiant pranešti Užsakovui. Tokiems pakeitimams ar išplėtimams reikia gauti išankstinį rašytinį Užsakovo patvirtinimą.

VI.             Kokybė, saugumas ir aplinkos apsauga

1.      Tiekėjas turi pristatyti prekes ir vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus pagal sutartas sąlygas (pristatymo data, vykdymas, profesionalumas) ir atsižvelgdamas į teisinį bei oficialų reglamentavimą, ypač į saugos ir aplinkos apsaugos taisykles bei numatytas technologines taisykles.

2.      Tai darydamas, Tiekėjas turi laikytis visų su sutartimi susijusių susitarimų, ypač DIN/EN, VDE, VDI, UVV, BG, VDMA 24a 86, privalomų gamintojo specifikacijų ir susijusių klasifikavimo asociacijų gairių.

3.      Užsakovo prašymu Tiekėjas turi pateikti pripažįstamą QA sertifikatą, atitinkantį EN arba ISO standartus. Užsakovui reikia nedelsiant pranešti apie bet kokius sertifikavimo statuso pagal ISO 9001 ir 14001 pasikeitimus.

4.      Tyrimų sertifikatai, patvirtinimai ir kiti pristatomų prekių įrodymai teikiami nemokamai.

VII.          Pristatymo laikai ir datos

1.      Sutartos datos yra privalomos. Užsakovas turi teisę atsisakyti vykdymo, kol neatėjo sutarta pristatymo diena. Tiekėjas turi nedelsdamas pranešti Užsakovui raštu apie bet kokias priežastis, dėl kurių Tiekėjas galėtų viršyti sutartus pristatymo terminus.

2.      Jeigu Tiekėjas neįvykdo savo įsipareigojimų iki sutartos pristatymo dienos, jam bus taikoma atsakomybė pagal sutartas teisines nuostatas.

VIII.       Pristatymas ir laikymas

1.      Jeigu susitariama dėl kainos „Ex Works“ arba „Ex Warehouse“ pagrindu (nuo gamyklos ar sandėlio vartų), Užsakovas moka tik jam palankiausius krovinio mokesčius.

2.      Pristatymai turi būti vykdomi nurodytu adresu. Pristatant į kitą nei Užsakovo nurodytą priėmimo punktą, Tiekėjui rizika išlieka net ir tuo atveju jeigu toks priėmimo punktas priima krovinį. Tiekėjas turi padengti visas papildomas išlaidas, galinčias atsirasti Užsakovui, pristačius prekės į kitą nei sutartą priėmimo punktą.

3.      Pristatant dalimis, kroviniai turi būti atitinkamai pažymėti.

4.      Jeigu Tiekėjas turi teisę į tiekimui reikalingos pakuotės grąžinimą, važtaraščiuose turi būti pateikiamos aiškios instrukcijos. Nesant atitinkamų pažymėjimų, Užsakovas šalina pakuotes Tiekėjo sąskaita, o Tiekėjo reikalavimai grąžinti pakuotes laikomi negaliojančiais.

5.      Transportavimo metu reikia laikytis teisinių nuostatų, ypač susijusių su įstatyminiais pavojingų prekių pervežimo reikalavimais, aplinkos apsaugos taisyklėmis ir taikomais potvarkiais dėl pavojingų krovinių vežimo keliais (GGVS), įskaitant jų priedus ir papildymus. Tiekėjas atsako už nuostolius, galinčius atsirasti, pažeidus bet kurias iš aukščiau nurodytų sąlygų.

6.      Tiekėjas turi paprašyti nurodyto priėmimo punkto rašytinio patvirtinimo apie gautą krovinį. Gavimo patvirtinimas nelaikomas tinkamo sutarties įvykdymo pripažinimu; jis patvirtina tik prekių gavimą.

7.      Tiekėjas privalo atlikti galutinį prekių patikrinimą, tad Užsakovas privalės tik minimaliai patikrinti pristatytas prekes pagal važtaraštį (prekių tapatybė ir kiekis), patikrinti, ar nepažeistas transportas, atlikti atsitiktinį patikrinimą ir pažiūrėti, ar nėra akivaizdžių išorinių defektų.

IX.             Nutraukimas

1.      Užsakovas turi teisę nutraukti visą sutartį arba jos dalį, nenurodydamas priežasčių. The tokiu atveju Užsakovas turės sumokėti už visus pristatymus ir(arba) paslaugas, suteiktus iki nutraukimo, bei tinkamai apmokėti suteiktas medžiagas ir atliktus darbus.

2.      Užsakovas turi neapribotą teisę nutraukti sutartį, esant svarbioms priežastims, jeigu Tiekėjo turto atžvilgiu pradedama teisinio nemokumo procedūra arba Tiekėjas nustoja mokėjęs. Užsakovas turės teisę tinkamomis sąlygomis perimti medžiagas ir(arba) neužbaigtas prekes, įskaitant ypatingas gamybos priemones.

X.                Sąskaitų-faktūrų išrašymas, mokėjimo terminai, tarpusavio užskaitymai

1.      Kol nesusitariama kitaip, sąskaitos-faktūros gavėjui, nurodytam užsakyme, siunčiami du jos egzemplioriai užsakyme nurodytu adresu, atskirai nurodant užsakymo numerį, išlaidų atsiradimo vietą ir(arba) Užsakovo projekto numerį.

2.      Mokėjimai turi būti atlikti per 45 dienas, taikant 3% nuolaidą, arba per 60 dienas, netaikant atskaitymų, nebent būtų susitarta kitaip raštu. Mokėjimo terminas skaičiuojamas nuo pirmos dienos po sąskaitos-faktūros gavimo Užsakovo įmonėje. Sprendžiant apie mokėjimų terminus, žiūrima į pašto spaudą vardiniuose čekiuose ir(arba) mokėjimo nurodymų pateikimą banke. Nesant X.1 punkte nurodytų duomenų, vykdymas gali vėluoti, o nurodytu mokėjimo terminai pratęsiami vėlavimo laikui.

3.      Apmokėjimas nereiškia sutikimo su jokiomis sąlygomis ar kainomis. Mokėjimo laikas neturi įtakos Užsakovo garantiniams reikalavimams ir teisei pateikti pretenziją.

4.      Tiekėjas turi teisę į tarpusavio užskaitymus tik neginčijamų arba teisiškai įvertintų pretenzijų atveju.

5.      Jeigu pristatymas įvykdomas anksčiau sutartos dienos, tai neturės įtakos mokėjimo dienai ar kitiems sutartiems mokėjimo terminams.

XI.             Garantinės pretenzijos

1.      Tiekėjas privalo užtikrinti sutarto pobūdžio ir tinkamų numatytam tikslui prekių tiekimą.

2.      Garantinis laikotarpis lygus 3 (trejiems) metams.

3.      Įstatyminis garantinių pretenzijų terminas skaičiuojamas nuo viso pristatymo įvykdymo, o jeigu susitariama dėl priėmimo, nuo priėmimo.

4.      Įstatyminis garantinis terminas taikomas pretenzijoms dėl trūkumų. Įstatyminis garantinis terminas pareikštiems trūkumams baigia galioti po šešių mėnesių nuo anksčiausios pretenzijos.

5.      Tiekėjas turi nedelsdamas pašalinti nurodytus trūkumus. Trūkumų šalinimo arba pakeitimo ir susijusias išlaidas (pvz., vežimo) dengia Tiekėjas. Tai neturi įtakos teisėms į pretenzijų panaikinimą, sumažinimą ar reikalavimą atlyginti nuostolius.

6.      Jeigu sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas neatitinka standarto, o jie vykdomi trumpais intervalais arba pagal rotaciją ir todėl negali būti ištaisyti, Užsakovas turės teisę proporcingai sumažinti kainas.

7.      Tiekėjas atleidžia Užsakovą nuo gamintojo atsakomybės, įskaitant ir Įstatyme dėl atsakomybės už produktą numatytais pagrindais, jeigu žala atsiranda dėl pristatytos prekės trūkumo. Tiekėjas turi padengti visas išlaidas, įskaitant teisines ir produkto atšaukimo išlaidas, nebent klaidos priežastis nepatenka į Tiekėjo atsakomybės sritį. Tiekėjas turi būti informuotas apie produkto atšaukimo priemonių turinį ir apimtį.

8.      Užsakovo prašymu Tiekėjas turi pateikti tinkamo atsakomybės už produktą draudimo įrodymą.

XII.          Vykdymo vieta, kompetentingas teismas

1.      Visi pristatymai vykdomi Užsakovo nurodyto priėmimo punkto adresu.

2.      Jurisdikcijos vieta nustatoma pagal Užsakovo vietą arba Užsakovas gali pasirinkti taikyti Tiekėjo bendros jurisdikcijos vietą.

XIII.       Taikoma teisė

1.      Visi teisiniai santykiai tarp Užsakovo ir Tiekėjo reglamentuojami išskirtinai pagal Lietuvos Respublikos teisę.

XIV.        Reklamos draudimas/ neatskleidimas

1.      Norint teikti užklausas, užsakymus dėl reklamos ir vykdyti su tuo susijusį susirašinėjimą su Užsakovu, reikia sudaryti aiškų rašytinį susitarimą su Užsakovu.

2.      Tiekėjas negali atskleisti trečiosioms šalims jokios informacijos apie darbinius procesus, institucijas, sistemas, dokumentus ir pan., susijusius su Užsakovo arba jo klientais, kuri galėjo būti atskleista Tiekėjui jo veiklos vykdymo metu, jam pateikus prekių pasiūlymus ir(arba) nutraukus sutartį. Tiekėjas turi pasirūpinti, kad šį įsipareigojimą vykdytų ir jo netiesioginiai agentai ir(arba) padėjėjai.

XV.           Dalinis negaliojimas

1.      Jeigu kurios nors iš šių sąlygų tampa visiškai arba iš dalies negaliojančiomis, tai neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui. Užsakovas ir Tiekėjas susitaria pakeisti negaliojančią dalį teisiškai galiojančiomis nuostatomis, kurios kaip galima labiau atitiktų negaliojančių nuostatų paskirtį. Tai taikoma ir reglamentavimo spragos atveju.

XVI.        Duomenų privatumas

1.      Sutarties šalys privalo laikytis visų teisinių reikalavimų dėl duomenų privatumo, užtikrinti tokį laikymąsi ir jo stebėseną.