Privacyverklaring

Lees dit privacybeleid aandachtig door voordat u deze website gebruikt.

Privacybeleid Systemair

Materiaal op de site wordt geleverd door Systemair BV; (publ) ("Systemair") en de Systemair Group als een service aan zijn klanten en mogen alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt.

Door de site te bezoeken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat, mag u de site niet gebruiken.

Handelsmerk informatie

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, merknamen, bedrijfslogo's en emblemen die op de site worden weergegeven, het eigendom van Systemair, zijn gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers of joint venture-partners.

De handelsmerken, merknamen, bedrijfslogo's en emblemen van Systemair mogen op geen enkele manier worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Systemair.

Geen garanties of verklaringen

INFORMATIE OP DE SITE WORDT GELEVERD "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. IN GEEN GEVAL IS SYSTEMAIR AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF ANDERE GEVOLGSCHADE VOOR ENIG GEBRUIK VAN DE SITE, OF OP ENIG ANDER HYPERLINKED WEBSITE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ENIGE VERLOREN WINST, ONDERBREKING VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OVER UW BEHANDELINGSSYSTEEM OF ANDERSZINS DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE INFORMATIE, ZELFS ALS HET SYSTEEM AANGESLOTEN IS OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Systemair geeft geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot andere websites waartoe u via de site toegang hebt. Andere websites worden alleen voor uw gemak aangeboden en dit betekent niet dat Systemair de verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites onderschrijft of aanvaardt. Bovendien is het aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat alles wat u selecteert voor uw gebruik vrij is van items zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere destructieve items.

Verder biedt Systemair geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items die mogelijk op de Site staan. De informatie op de site kan op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Systemair verplicht zich echter niet om de informatie of ander materiaal op de site bij te werken.

Inzendingen van gebruikers

Materiaal, informatie of andere communicatie die u verzendt of plaatst op de site ("Inzendingen") worden beschouwd als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijk, volledig sublicentieerbaar en niet-eigendomsrechtelijk. Systemair heeft geen verplichtingen met betrekking tot inzendingen.

Het staat Systemair vrij om Inzendingen, samen met alle daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, audioclips, tekst en andere dingen openbaar te maken, kopiëren, verspreiden, opnemen, wijzigen en op andere wijze te gebruiken, voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden.

Als u persoonlijke gegevens op de Site of anderszins aan Systemair verstrekt, stemt u hierbij in met het gebruik van Systemair van dergelijke gegevens voor het evalueren van uw informatie en het op de markt brengen van de producten en diensten van Systemair, inclusief het recht om de gegevens over te dragen naar derde landen en informatie te plaatsen over het internet. Volgens de Zweedse wetgeving is Systemair verantwoordelijk voor een dergelijke verwerking van persoonlijke gegevens en kunt u contact opnemen met Systemair in geval van onjuiste gegevens of andere problemen met betrekking tot de persoonlijke gegevens.

Anders

Systemair kan de voorwaarden van deze juridische kennisgeving te allen tijde herzien door deze bij te werken. Bovendien behoudt Systemair naar eigen goeddunken het recht om de beschikbaarheid van de site op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te controleren en stop te zetten. Als een bepaling, voorwaarde of bepaling van deze juridische kennisgeving om welke reden dan ook onwettig, ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende voorwaarden, bepalingen en bepalingen op geen enkele manier beïnvloed of aangetast als gevolg van dit.


Systemair B.V; (publ)
Van Leeuwenhoekstraat 2
3846 CB Harderwijk
Tel. +31 (0)85 00 66 200
http://www.systemair.com/nl

Org. no.: 08013572
E-mail: info@systemair.nl


Algemene privacyverklaring

Wij, het bedrijf Systemair BV, Van Leeuwenhoekstraat 2, 3846 CB Harderwijk, Nederland informeren u overeenkomstig artikel 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in detail over de verwerking van uw set persoonlijke gegevens (hierna “gegevens” genoemd).

De GDPR heeft verplichtingen opgelegd om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen terwijl deze worden verwerkt.

Wij zullen u vervolgens informeren welke van uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt en welke rechten u daarop heeft.

Verwerken doel

Wij verwerken uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

Volgens artikel 6, lid 1 lit. b) van de AVG voor:

 • Nakomen van contractuele verplichtingen

 • Om de kredietlimiet van de klant vast te stellen

 • Om het crediteerbare bedrag van een bestelling te bepalen

 • Afhandeling van betalingen

 • Levering van bestelde goederen en diensten

 • Overdracht van uw adres en contactgegevens aan logistieke dienstverleners om de levering van uw goederen te beïnvloeden.

 • Overdracht van uw adres en contactgegevens aan onze interne en externe servicetechnici om diensten uit te voeren.

 • Om uw datum op te slaan in het CRM-systeem van de Systemair-groep om een aanbieding te maken, servicebezoeken met u te plannen en te coördineren of voor de verkoop van reserveonderdelen.

 • Verzending van persoonlijke gegevens naar ERP-systemen van Systemair.

 • Wij verzenden uw gegevens naar de host van onze online winkel.

Volgens artikel 6, lid 1 lit. f) van de AVG met het legitieme belang van onze zakelijke relatie te cultiveren door direct marketing:

 • Verzenden van interessante informatie over onze producten of promoties.

Volgens artikel 6, lid 1 lit. a) van de AVG met uw toestemming:

 • Verzenden van onze bedrijfsnieuwsbrief

Verwerkingsduur

We verwerken uw gegevens alleen zolang ze nodig zijn voor de uitvoering van een contract of als aan de huidige handels- en belasting gerelateerde bewaarplicht moet worden voldaan. Dit omvat ook de promotie van onze wederzijdse zakelijke relatie.

Handelsdocumenten worden gedurende 6 respectieve 10 jaar gearchiveerd volgens de huidige handels- en belasting gerelateerde bewaarplicht. Zolang u geen bezwaar maakt, gebruikt u de gegevens voor klantenservice en om onze zakelijke relatie met u te intensiveren.

Als u om verwijdering van uw gegevens verzoekt, zullen wij dit onmiddellijk doen zolang dit niet in tegenspraak is met de huidige handels- en belasting gerelateerde bewaarplicht.

Uw rechten als betrokkene

Volgens de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Informatie over de verwerking van uw gegevens

 • Rectificatie of verwijdering van uw gegevens.

 • Beperking van de verwerking (alleen opslaan mogelijk)

 • Bezwaar tegen verwerking

 • Gegevensportabiliteit

 • Toestemming op elk gewenst moment intrekken, zonder de wettigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan te beïnvloeden.

 • Om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

We hopen dat deze informatie u helpt te profiteren van uw rechten met betrekking tot uw set persoonlijke gegevens. Als u meer informatie wilt over het privacy beleid, lees dan onze privacyverklaring op onze homepage.

Neem voor meer informatie over de bescherming van uw gegevens bij ons bedrijf contact op met Arek Augustyniak (Schrijf een mail).

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Lees dit privacybeleid aandachtig door voordat u deze website gebruikt.

Systemair BV; (publ) (“Systemair”) en de Systemair Groep nemen de privacy van de sitegebruikers en de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Het is het doel van Systemair dat, als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Systemair, er ten alle tijden op moet vertrouwen dat uw privacy wordt gerespecteerd en dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

Het doel van deze verklaring is de principes uiteen te zetten die gelden voor het gebruik van Systemair van persoonlijke informatie die Systemair over u verkrijgt. Door de site te bezoeken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat, mag u de site niet gebruiken.

Systemair zal de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming naleven die van toepassing is op het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie, zoals de Zweedse wet op de bescherming van persoonsgegevens(Personuppgiftslagen 1998:204), die van toepassing is op de activiteiten van Systemair. Onder de Zweedse wet op persoonlijke gegevens heeft u toegangs- en rectificatierechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Systemair zal deze rechten zoveel mogelijk naleven om aan de wettelijke verplichtingen van Systemair te voldoen.

Systemair verzamelt persoonlijke informatie zoals voornaam, achternaam, e-mailadres en land van verblijf, en andere informatie die vrijwillig door de gebruikers van de site wordt verstrekt. De door u verstrekte persoonlijke informatie zal worden verwerkt met het doel de door u gevraagde informatie en diensten te verstrekken en voor marketing-, verkoop-en productontwikkelingsdoeleinden. Systemair kan persoonlijke informatie verstrekken aan derden, zowel binnen als buiten de Europese Unie, zoals aan de distributeur van onze producten, om uw bestellingen te verwerken en aan uw verzoeken te voldoen.

Algemeen

Het volgende geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

The data collected on this website are processed by the website operator. The operator's contact details can be found in the website's required legal notice.

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de website-exploitant. De contactgegevens van de exploitant zijn te vinden in de vereiste juridische kennisgeving van de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op een contactformulier invoert. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagina heeft geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de oorsprong, de ontvanger en het doel van het verzamelen ervan. U heeft ook het recht om te vragen dat het wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het adres in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacy beleid.

Als uw deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy beleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) kunnen worden onderworpen aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Kennisgeving betreffende de partij die verantwoordelijk is voor deze website.

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Systemair B.V.
Van Leeuwenhoekstraat 2
3846 CB Harderwijk
Tel. +31 (0)85 00 66 200
Mail: info@systemair.nl

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens. (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming ten alle tijden met toekomstig effect intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

SSL-of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons stuurt als de exploitant van de site. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen in de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van “http://” en het vergrendelingspictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS- codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons vertrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals wettelijk toegestaan, heeft u het recht om op elk moment kosteloos informatie te krijgen over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de oorsprong, de ontvanger en het doel waarvoor deze zijn verwerkt. U heeft ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het adres in onze juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over persoonlijke gegevens.

Verzet tegen promotionele e-mails

We verbieden uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in de context of wettelijke vereisten voor websites met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal dat niet uitdrukkelijk is gevraagd. De website-exploitant behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagd advertentiemateriaal, zoals e-mailspam, is ontvangen.

3. Dataverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina`s gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijderd. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan de site.

U kunt uw browser configureren om u te informeren over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren onder bepaalde voorwaarden of om ze altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het afsluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (zoals de winkelwagen) worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 lid 1, letter f van de AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om te zorgen voor een geoptimaliseerde service zonder technische fouten. Als andere cookies (zoals die welke worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren) ook worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacy beleid.

Serverlogbestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in “serverlogbestanden”. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie

 • Besturingssysteem gebruikt

 • Verwijzende URL

 • Host naam van de toegangscomputer

 • Tijdstip van het serververzoek

 • IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6 (1) (f) AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

Registratie op deze website

U kunt zich registreren op onze website om toegang te krijgen tot extra functies die hier worden aangeboden. De invoergegevens worden alleen gebruikt voor het gebruik van de respectieve site of service waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we uw registratie afwijzen.

Om u te informeren over belangrijke wijzigingen, zoals die in het kader van onze site of technische wijzigingen, zullen we het e-mailadres gebruiken dat is opgegeven tijdens de registratie.

We zullen de tijdens de registratie verstrekte gegevens alleen verwerken op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming ten alle tijden met toekomstig effect intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

We blijven de tijdens de registratie verzamelde gegevens opslaan zolang u geregistreerd blijft op onze website. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om juridische relaties met ons aan te gaan of te wijzigen. (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) (b) AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract. We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens bij toegang tot onze website (gebruiksgegevens) alleen in de mate die nodig is om u toegang te geven tot onze service of om u hiervoor te factureren.

Verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevens verzonden bij het sluiten van een contract met online winkels, detailhandelaren en postorderbedrijven.

We verzenden persoonlijke identificeerbare gegevens alleen naar derden voor zover vereist om aan de voorwaarden van uw contract te voldoen, bijvoorbeeld aan bedrijven die zijn belast met het leveren van goederen op uw locatie of banken die zijn belast met het verwerken van uw betalingen. Uw gegevens worden niet voor enig ander doel verzonden, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

Gegevens die worden overgedragen bij het aanmelden voor services en digitale inhoud

We verzenden persoonlijk identificeerbare gegevens alleen aan derden voor zover vereist om te voldoen aan de voorwaarden van uw contract met ons, bijvoorbeeld aan banken die zijn belast met het verwerken van uw betalingen.

Uw gegevens worden niet voor enig ander doel verzonden, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

4. Plugins en hulpmiddelen

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-laartservice via een API. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Als u Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt over het algemeen naar een Google-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze website en om de locatie van door ons opgegeven plaatsen op de website te vergemakkelijken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 (1) (f) GDPR.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, die worden beheerd door Google. De exploitant van de pagina`s is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een van onze pagina`s bezoekt met een YouTube-plug-in, wordt er een verbinding tot stand gebracht met YouTube-servers. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina`s u heeft bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 (1) (f) GDPR.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring van YouTube onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

5. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres nodig en informatieve waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee instemt deze nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en niet door te geven aan derden.

We zullen daarom alle gegevens die u op het contactformulier invoert alleen met uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt de toestemming voor het opslaan van uw gegevens en e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijv. via de link ´uitschrijven´ in de nieuwsbrief. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

De gegevens die worden verstrekt tijdens de registratie voor de nieuwsbrief worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt wanneer deze gegevens worden verwijderd. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

6. Analytics en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkwat, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website door u kunt analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) (f) GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

we hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt ingekort door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over we website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor de website-exploitant. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Demografische gegevensverzameling door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van demografische functies van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporteren worden gegenereerd met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze verzamelde gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke individuele persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen of u kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in de sectie “Weigering van gegevensverzameling”.

Browser plugin

U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen u er echter op wijzen dat u hierdoor mogelijk niet van alle functies van deze website kunt genieten. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google, en de verwerking van deze gegevens door Google, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google-Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: Google Analytics uitschakelen.

Zie het privacy beleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Gegevensverwerking uitbesteed

We hebben ene overeenkomst gesloten met Google voor de outsourcing van onze gegevensverwerking en implementeren de strikte vereisten van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.