Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja družbe SYSTEMAIR d.o.o.

Predmetni splošni pogoji poslovanja urejajo poslovno razmerje med družbo SYSTEMAIR d.o.o. (v nadaljevanju: prodajalec) ter naročniki (v nadaljevanju: kupci) izdelkov in storitev, ki jih v okviru svoje dejavnosti ponuja, proizvaja, prodaja in dobavlja dobavitelj.

Predmetni splošni pogoji poslovanja veljajo za kupce ter za vse morebitne sopodpisnike pogodb, ki naročajo oz. kupujejo blago in storitve pri dobavitelju.

Opredelitev pojmov:

 • SYSTEMAIR d.o.o.: SYSTEMAIR d.o.o., Špelina ulica 2, 2000 Maribor;

 • SYSTEMAIR d.o.o.: prodajalec;

 • kupec: pravna oseba, samostojni podjetnik ali potrošnik;

 • Sopodpisnik: je pravna ali fizična oziroma samostojni podjetnik, ki ni kupec;

 • pravna oseba: so gospodarske družbe, zavodi, društva, organi in organizacije, ki z vpisom v register, ustrezno evidenco ali ustrezni razvid ali z zakonom pridobijo status (lastnost) pravne osebe;

 • samostojni podjetnik: je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja;

 • potrošnik: fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namen izven njegove poklicne dejavnosti;

 • ponudba: je določeni osebi dan predlog za sklenitev pogodbe, ki vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe, tako da bi se z njegovim sprejemom pogodba lahko sklenila;

 • ponudba od prodajalca: je nezavezujoča ponudba, razen če dobavitelj ponudbo izrecno označi kot zavezujočo;

 • ponudba od kupca (naročilo): je za prodajalca nezavezujoča, razen, če je prodajalec naročilo pisno potrdil v roku 24 ur od prejema naročila;

 • dan: pomeni delovni dan;

 • rok: se šteje v delovnih dneh;

 • instrument zavarovanja: je vsak zakonsko predviden instrument zavarovanja, ki je predmet individualne prodajne pogodbe med prodajalcem in kupcem

1. Uvod in veljavnost

Pogodbeno razmerje med strankama nastane s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsakokratne sklenjene kupoprodajne pogodbe in veljajo v kolikor se stranki s pogodbo nista drugače dogovorili.

Splošni pogoji poslovanja kupca oziroma sopodpisnika zavezujejo le v primeru njegove pisne potrditve.

V kolikor prodajalec pisno potrdi splošne pogoje poslovanja kupca oziroma sopodpisnika, veljajo v primeru, da so določila splošnih pogojev kupca v nasprotju z določili splošnih pogojev prodajalca, slednji.

Kupec potrjuje, da je prebral, razumel in sprejel celotno besedilo splošnih pogojev poslovanja prodajalca.

V primeru, da se splošni pogoji poslovanja ne ujemajo s pogodbo ali posebnimi dogovori sklenjenimi med prodajalcem in kupcem, veljajo slednji.

2. Sprejem ponudbe

Kupoprodajna pogodba je sklenjena s trenutkom sprejema ponudbe s strani kupca ali prodajalca oziroma s podpisom kupoprodajne pogodbe.

Kupec je dolžan pred sprejemom ponudbe oziroma podpisom kupoprodajne pogodbe pregledati vse lastnosti blaga ter izdelane izvedbene predloge s strani prodajalca, ki so za kupca bistvene in z njegove strani zahtevane.

Če so potrebni popravki predlogov prodajalca, mora kupec le-te razločno označiti.

Kupec je dolžan najkasneje v roku 24 ur po sprejemu ponudbe oziroma po podpisu kupoprodajne pogodbe opozoriti na morebitne napake, protislovja, nerazumljivosti, ki bi lahko pripeljale do nepravilnih tolmačenj, izvedbe blaga ali storitev, določenih mer ali obračuna.

Naknadni dogovori oz. spremembe in dopolnitve pogodbe so veljavne samo v pisni obliki s soglasjem prodajalca.

3. Oblikovanje cene

Cena za naročeno blago in/ali storitev je določena v vsakokratni prodajni pogodbi ali potrjeni ponudbi prodajalca oziroma naročila kupca.

V primeru sklenitve kupoprodajne pogodbe s kupcem potrošnikom, je dolžan prodajalec v primernem roku kupca obvestiti o spremembi cene.

4. Plačilni pogoji

V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti, kupec pa mora povrniti tudi vse stroške opominov in morebitne druge stroške, ki bi prodajalcu nastali zaradi kupčeve zamude.

Med te stroške spadajo manipulativni stroški upravljanja in izterjave odprte terjatve ter stroški za odvetniške storitve.

V primeru storna naročila s strani kupca ima prodajalec pravico zaračunati manipulativne stroške (zaradi že izdelanih določenih izdelkov, izdaje dobropisa, obdelave naročila, ...) v višini največ do višine 5 % vrednosti naročila, ki se stornira.

Kupec soglaša z morebitnim odstopom terjatve, ki jo ima prodajalec zoper kupca na osnovi sklenjene prodajne pogodbe tretji osebi.

Prodajalec se zavezuje kupca o odstopu terjatve pisno obvestiti.

Kupec lahko obveznosti, ki izvirajo iz kupoprodajne pogodbe izpolnita tudi z odstopom terjatve ali na drug zakonsko in poslovno previden način izpolnitve.

V primeru načina izpolnitve kot predviden v prejšnjem odstavku, je potrebno soglasje obeh pogodbenih strank.

5. Vračilo blaga in reklamacije

Kupec ima pravico vrniti blago v roku 14 dni po prevzemu. Vračilo blaga je mogoče le v primeru, da blago ni bilo uporabljeno in je original zapakirano. V tem primeru si prodajalec pridržuje pravico, da ob vračilu blaga zaračuna manipulativne stroške (pregled vrnjenega blaga, izdaja dobropisa, sprejem blaga na zalogo, ...) v višini 10 % vrednosti naročila oziroma vrnjenega blaga.

6. Instrumenti zavarovanja

Za zavarovanje plačila za dobavo blaga oziroma izvedbo storitve lahko prodajalec zahteva ustrezna zavarovanja.

Zavarovanja s posameznim kupcem so dogovorjena v ponudbi in dogovoru med strankama. Zahtevana zavarovanja s strani prodajalca so pogoj za veljavno sklenitev prodajne pogodbe do katere pride s sprejemom ponudbe s strani kupca.

7. Dobava ter prevzem blaga

Roki dobave so določeni v delovnih dnevih. V kolikor se dobavni rok izteče na soboto, nedeljo ali praznik se dobava opravi prvi naslednji delovni dan. Manjše prekoračitve rokov dobave so dopustne. Dobave, ki izostanejo ali so v zamudi zaradi okoliščin, katerih prodajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti,, se lahko kupcu nemudoma, ko takšne okoliščine prenehajo. V primeru nastopa navedenih okoliščin bo prodajalec o tem kupca, takoj, ko bo lahko pisno obvestil. Na enak način bo prodajalec kupca obvestil o prenehanju okoliščin, ki so povzročile nezmožnost pravočasne izpolnitve.

Okoliščine zaradi katerih je prodajalec upravičen blago dostaviti kasneje ali odstopiti od pogodbe so zlasti

- Tehnične težave, ki izvirajo iz narave naročila in zaradi katerih je izvedba za prodajalca ali za njegovega kooperanta nemogoča ali nesprejemljiva,
- druge okoliščine, ki bi nastale na strani dobaviteljev prodajalca, ki onemogočajo dobavo materiala ali pravočasno dobavo materiala, ki je potreben za izdelavo produkta;
- nemožnost izpolnitve zaradi požara, pomanjkanja surovin ali električnega toka ali druge bistvene motnje pri prodajalcu ali pri kooperantu;
- stavke, zapore, vojna in vsi primeri višje sile;
- v primeru zamude s plačilom posameznega računa;
- v primeru nastopa insolventnosti kupca po določilih ZFPPIPP;
- kadar je mogoče na osnovi prejetih informacij ali drugih okoliščin sklepati, da kupec blaga ne bo poravnal.

 • Dobave potekajo iz skladišča ali obrata prodajalca. Nevarnost preide na kupca v trenutku, ko se blago izroči pooblaščeni osebi za prevoz blaga ali neposredno kupcu.

 • V kolikor prodajalec opravi prevoz blaga z lastnimi prevoznimi sredstvi preide tveganje za izgubo, uničenje ali zamudo blaga na kupca s trenutkom, ko je prejemniku ali z njegove strani pooblaščeni osebi na dostavnem mestu blago izročeno.

 • Raztovarjanje je obveznost kupca, ki mora poskrbeti za sredstva potrebna razkladanje in delovno silo.

 • V kolikor kupec ne prevzame blaga na dogovorjenem mestu in ob dogovorjenem času ali prodajalcu ne omogoči normalnega dostopa do mesta prevzema, je dolžan prodajalcu povrniti škodo, ki bi mu zaradi navedenega nastala.

 • Če kupec zahteva pomoč pri raztovarjanju ali nadaljnjem transportu, se to delo dodatno zaračuna po veljavnem ceniku prodajalca.

 • V primeru iz zgornje alinee prodajalec ne prevzema dodatnega jamstva in odgovornosti, če kupec prevzema blago v prostorih prodajalca in blaga ne prevzame v roku 14 dni po obvestitvi o možnosti prevzema, lahko prodajalec zahteva povračilo dejansko nastalih stroškov, ki jih ima prodajalec zaradi zamude kupca pri prevzemu blaga. Citirano določilo ne velja za kupca potrošnika;

 • v primeru zamude kupca pri prevzemu blaga preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca z dnem zamude.

 • Kupec se zaveže takoj po prevzemu blago skrbno in celovito pregledati. Kupec mora o morebitnih napakah nemudoma, najkasneje pa v 8. dneh od prevzema blaga oziroma dogovorjenega datuma za dvig blaga, pisno obvestiti prodajalca;

 • v primeru grajanja napak ob prevzemu blaga, se notifikacija napake zavede v zapisnik, pri čemer vsaka stranka prejme po en izvod zapisnika;

 • Poškodovano blago je potrebno fotografirati.

8. Odgovornost

Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica njegove zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. Prodajalec tudi ne odgovarja za škodo, ki je posledica posredovanja nepravilnih ali netočnih podatkov, specifikacij, projektov ali katerihkoli drugih informacij, zagotovljenih s strani kupca.

V primeru iz prejšnjega odstavka prodajalec pravico zahtevati povračilo nastale škode.

9. Odstop od pogodbe

Prodajalec lahko odstopi od pogodbe v sledečih primerih:

 • če je kupec posredoval napačne ali neresnične podatke ali se zavezal z obveznostjo, ki se je kasneje izkazala kot nemogoča, nedopustna, nedoločena ali nedoločljiva;

 • če kupec v dogovorjenem roku ne plača dogovorjene kupnine;

 • če instrumenti zavarovanja terjatev, ki jih je kupec izročil prodajalcu niso veljavni ali sta njihova veljava in vsebina omejena ali jih ni mogoče uporabiti zaradi poteka roka veljavnosti;

 • kadar grozijo ali nastopijo izredne okoliščine, zaradi katerih bo po oceni prodajalca izpolnitev pogodbenih obveznosti prodajalca precej otežena ali onemogočena ali prodajalec meni, da se ne bo mogel držati prodajne pogodbe;

 • v primerih zamude določenih v 6. členu, če kupec v dodatnem 8. dnevnem roku ne prevzame blaga;

 • v primeru stečaja kupca ali prenehanja kupca kot pravne osebe;

 • v primeru začetka postopka prisilne poravnave nad kupcem kot pravno osebo lahko prodajalec odstopi od pogodbe ali pa pogodba ostane v veljavi pod pogojem, da kupec nemudoma in v celoti poravna vse zapadle in nezapadle obveznosti do prodajalca.

Prodajalec odstopi od pogodbe pisno potom elektronske pošte oziroma s priporočeno poštno pošiljko, razen v kolikor se stranke niso dogovorile drugače.

10. Nezmožnost izpolnitve, višja sila

Ne smatra se za kršitev pogodbe, če katera izmed pogodbenih strank ne more izpolniti katere izmed pogojev prodajne pogodbe oziroma splošnih pogojev poslovanja zaradi vzrokov, na katere sama ne more vplivati. Gre za tiste nepredvidene in s človeško močjo nezadržne okoliščine, ki niso odvisne od želja strank in posredno zavirajo stranko pri realizaciji pogodbenih obveznosti (npr. vojna, državna stavka, potres, poplava, požar, teroristična dejanja, bistvene spremembe zakonov, itd).

Na prošnjo nasprotne stranke je dolžna prizadeta stranka predložiti potrdilo ali kako drugo dokazilo, kjer je do omenjenih okoliščin prišlo. V primeru, da se stranki ne dogovorita drugače, se roki po pogodbi podaljšajo v skladu z roki iz vis maior klavzule, razen v kolikor v prodajni pogodbi, splošnih pogojev poslovanja oziroma individualnim dogovorom ni določeno drugače.

Če obdobje vis maior traja več kot 30 dni, je katera koli izmed strank upravičena do pisne odpovedi pogodbe brez kakršnihkoli obveznosti do nasprotne stranke, razen do plačila zapadlih obveznosti, ki so nastale do trenutka prenehanja pogodbe.

O nevarnosti vis maior in dejanskem vis maior, o morebitnem trajanju, sta dolžni pogodbeni stranki druga drugo nemudoma obvestiti v pisni obliki. Za škodo, ki nastane zaradi tega, ker prizadeta stranka prepozno obvesti drugo stranko o nevarnosti vis maior ali o okoliščinah vis maior, odgovarja prizadeta stranka.

11. Varovanje poslovne skrivnosti

Stranki se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja ohranjali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Če obstaja možnost, da se kateri od strank povzroči občutna škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju pogodbenega razmerja, se podatki še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj 5 (pet) let po prenehanju pogodbe.

Za poslovno skrivnost štejejo skice, sheme, izračuni, formule, navodila, spiski, dopisi, zapisniki, pogodbene listine in drugi podatki v materializirani ali nematerializirani obliki.Stranka zaradi kršenja poslovne skrivnosti po tej določbi odškodninsko odgovarja za materialno in nematerialno škodo.

SYSTEMAIR d.o.o. je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic na posredovani dokumentaciji in se nadaljnje širjenje tega dokumenta brez izrecnega soglasja SYSTEMAIR d.o.o. lahko kazensko in civilno zasleduje.

12. Varstvo osebnih podatkov

Kupec odgovarja za pravilnost predanih osebnih podatkov ter za zakonitost njihovega posredovanja. Kupec mora pri posredovanju osebnih podatkov upoštevati določbe zakonodaje o upravljanju z osebnimi podatki, iz česar izhaja, da jamči kupec za pravilnost postopka predaje osebnih podatkov ter za pravilno informiranje zadevnih oseb o določbah iz Splošnih pogodbenih pogojev ter o njihovi dostopnosti. V kolikor kupec ne ravna po tem postopku, odgovarja za nastalo škodo.

Po izteku petih let od zaključka pravnega razmerja z kupcem, v kolikor med dotičnimi osebami ni drugačne določeno, prodajalec uniči vse osebne podatke, ki jih je imel v upravljanju.

Kupec, ki je posredoval svoje osebne podatke, lahko pri prodajalcu zaprosi za informacije v zvezi z upravljanjem z njegovimi podatki. Na prošnjo kupca prodajalec poda podrobno razlago o podatkih, s katerimi razpolaga, o ciljih upravljanja s podatki, trajanju upravljanja, o z upravljanjem povezanih dejavnostih ter o tem, kdo in s kakšnim namenom dobi podatke ter komu in s kakšnim namenom so bili podatki predani v preteklosti. Prodajalec poda odgovor kupcu v najkrajšem možnem času od prejetja prošnje, vendar ne pozneje kot v 30. dneh. Odgovor pošlje v pisni ali elektronski obliki na razumljiv način.

13. Hierarhija pravnih aktov

Če bi bila prodajna pogodba v nasprotju s splošnimi pogoji poslovanja ali drugo dokumentacijo, ki je sestavni del prodajne pogodbe, ima prodajna pogodba prednost pred določili splošnih pogojev in drugo dokumentacijo.

14. Salvatorična klavzula

V kolikor bi določila iz splošnih pogojev poslovanja ali prodajne pogodbe bila ali postala neučinkovita ali neizvedljiva, to ne vpliva na učinkovitost preostalih določil. Pogodbeni stranki bosta v tem primeru poskrbeli za to, da bosta neučinkovito ali neizvedljivo določilo nadomestili z učinkovitim in izvedljivim določilom, ki najbolj ustreza namenu določila, katerega je potrebno zamenjati

15. Reševanje sporov

Vse morebitne spore, ki lahko nastanejo v zvezi z veljavno sklenitvijo, kršenjem, prenehanjem in pravnimi razmerji, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med kupcem in prodajalcem si bosta kupec in prodajalec prizadevala rešiti sporazumno.

Za spore, ki jih ne bo mogoče rešiti na naveden način, bo pristojno sodišče v Mariboru, uporabljalo pa se bo slovensko pravo.