Algemene verkoopsvoorwaarden Systemair NV

1/           Acceptatie van onze voorwaarden:

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en diensten.

2/           Totstandkoming van de overeenkomst – Annulering van de bestelling:

Tenzij anders vermeld, blijven de aanbiedingen van Systemair NV geldig gedurende een periode van een maand. Een bestelling wordt pas in overweging genomen nadat de koper de aanbieding van Systemair NV binnen de geldigheidstermijn heeft ondertekend, gedateerd en teruggestuurd. In geval van annulering van de bestelling door de koper, zal deze aansprakelijk zijn voor een forfaitair bedrag van 15% van de totale prijs van de bestelling, met een minimum van 250,00 €.

3/           Prijs:

Alle prijzen zijn in euro (€), exclusief btw, levering gratis op alle adressen in België of Luxemburg niet uitgeladen, zonder garantie van de levertijd. Ze zijn onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden. Elke speciale aflevering, op een precies tijdstip of van het type "expres" zal bovendien in rekening worden gebracht.

4/           Verantwoordelijkheid over de goederen:

De verkoper zal de koper schriftelijk informeren over de datum waarop de koper de goederen zal kunnen ontvangen. In het geval dat de koper de goederen niet op de vermelde datum in ontvangst neemt, behoudt de verkoper zich het recht voor om alle extra gemaakte kosten (zoals bijvoorbeeld: transport, nieuwe terbeschikkingstelling, opslag, verzekering) aan de koper door te rekenen. De risico's worden ook overgedragen op de koper vanaf deze datum gepland voor de overdracht van de verantwoordelijkheid. De goederen reizen altijd op risico en gevaar van de koper, zelfs in het geval van gratis levering. De koper moet de goederen bij ontvangst controleren, zowel met betrekking tot hun conformiteit met de bestelling als met betrekking tot hun algemene toestand. De verkoper wordt verondersteld de goederen goed te keuren wanneer hij niet onmiddellijk zijn voorbehoud met betrekking tot de schade, het verlies of de niet-conformiteit van de geleverde goederen op de leveringsbon formuleert. Bovendien moet de koper de verkoper ten laatste 24u na levering per aangetekende brief op de hoogte stellen van dit voorbehoud.

5/           Leveringsvoorwaarden voor reserveonderdelen en accessoires:

Verzendings en administratieve kosten van 30 € netto exclusief btw zullen in rekening worden gebracht voor elke bestelling van minder dan 500,00 € netto exclusief btw.

6/           Ontvangst van de goederen:

De staat van de goederen moet bij elke ontvangst worden gecontroleerd. In het geval van duidelijke schade of twijfel over de toestand van het materiaal, moet een opmerking op de afleveringsbon worden geschreven. Wanneer de chauffeur is vertrokken met de getekende afleveringsbon zonder commentaar, zal de verzekering weigeren om tussen te komen in eventuele schadevergoedingen als gevolg van het transport.

7/           Plaatsing:

De montage is nooit opgenomen in het contract.

8/           Voorbehoud van eigendomsrecht:

Onverminderd de beginselen neergelegd in artikel 2 betreffende de overdracht van risico blijven de goederen eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. De koper verbindt zich ertoe de goederen niet aan een derde te verkopen of over te dragen, zolang de goederen eigendom blijven van de verkoper. Anders moet de koper de volledige prijs terugbetalen zoals vermeld op de bestelbonnen en/of facturen.

9/           Levertijd:

Tenzij anders vermeld, zijn de levertijden slechts indicatief.

10/         Betalingsvoorwaarden:

De factuur zal worden uitgegeven vanaf het moment dat de goederen beschikbaar worden gesteld zoals bepaald in artikel 3. De betalingen worden netto en zonder korting uitgevoerd. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen betaalbaar bij ontvangst. Ze produceren intresten, van rechtswege en zonder kennisgeving, met een tarief van 12% per jaar. De bepaling van de betaling van een intrest doet geen afbreuk aan de opeisbaarheid van de facturen vanaf het moment waarop deze verstrijken. Er wordt ook uitdrukkelijk overeengekomen dat in geval van niet-betaling van een factuur aan het einde van de looptijd, zelfs indien dit slechts gedeeltelijk het geval is, de onbetaalde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving met 12% worden verhoogd, met een minimum van 250,00 €, als een forfaitaire vergoeding voor de geleden schade.

11/         Betwisting van de factuur:

Elke betwisting met betrekking tot de facturering moet aan Systemair NV worden gemeld per aangetekend schrijven, uiterlijk 1 maand na de factuurdatum per post verzonden. Als er binnen deze tijd geen betwisting is, wordt de factuur beschouwd als definitief geaccepteerd.

12/         Opzeggingsclausule:

In geval van niet-betaling van een factuur aan het einde van de looptijd, wordt de overeenkomst automatisch geannuleerd door het enkele feit van de betekenis van zijn wil door de verkoper aan de koper door middel van aangetekende brief en dit zonder voorafgaande kennisgeving. De verkoper heeft in dit geval het recht om de goederen terug te nemen. Daarnaast is de koper een bedrag verschuldigd gelijk aan 12% van de prijs van de bestelling, met een minimum van 250,00 €, voor schade en intresten. Voor zover de verkoper aantoont dat de werkelijk geleden schade groter is dan dit bedrag, kan hij de koper echter om een aanvullende schadevergoeding vragen. Deze blijven voor risico en gevaar van de koper, zowel tijdens de transportperiode als gedurende de tijd dat het apparaat zich bij Systemair NV bevindt.

13/         Garantie

De verkoper zal uitsluitend worden gehouden aan de volgende garantie: de verkoper stemt ermee in om gratis te vervangen, exclusief de eventuele kosten voor montage of demontage, alle onderdelen (met uitzondering van plastic onderdelen en luchtfilters) die als defect worden erkend na normaal gebruik. (zie garantievoorwaarden)

De verkoper wordt de eigenaar van de vervangen onderdelen. De verkoper moet op locatie de voorwaarden voor installatie en gebruik van het apparaat in kwestie kunnen controleren, en dit onmiddellijk nadat de anomalie werd ontdekt. De verkoper zal in dit opzicht elke verantwoordelijkheid weigeren voor onderdelen die zijn vervangen zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

De goederen kunnen niet worden geretourneerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Systemair NV, die in dit verband geen enkele nadelige erkenning van welke aard dan ook draagt. In geval van retournering van de goederen blijft de verplichting van de verkoper beperkt (naar zijn keuze) tot de herstelling of vervanging van de defecte componenten en zal deze op geen enkele manier aanleiding geven tot terugbetaling van de verkoopprijs noch tot betaling van een schadevergoeding of intresten; of dit nu voor directe of indirecte schade is.

Systemair NV verleent zijn garantie (zie garantievoorwaarden) voor airconditioners die door hemzelf worden verkocht van het merk Panasonic van de reeksen RAC-, PAC-I- en VRF, apparaten waarvoor inbedrijfstelling door Systemair NV vereist is.

Alle materiaal verkocht met een inbedrijfstelling inclusief in het verkoopcontract, wordt gedekt door een totale garantie (onderdelen en arbeidskrachten) van één jaar, vanaf de datum van levering, op voorwaarde dat de inbedrijfstelling door ons werd verzekerd.

In geval van een verzoek tot interventie buiten de garantieperiode, zullen de diensten worden gefactureerd volgens het geldende tarief of volgens een schatting. (zie algemene voorwaarden voor interventie)

De garantie begint te lopen vanaf de ingebruikname of uiterlijk 6 maanden na de levering. De garantie is niet van toepassing op gebruik buiten de werkingslimieten die in de handleiding zijn opgenomen (bijv. zonder winterregeling om af te koelen met een buitentemperatuur < 18 °C, ...).

Systemair NV is niet verantwoordelijk voor de keuze van de locatie of het gebruik van het materiaal. Als apparaten worden geplaatst zonder inachtneming van de veiligheidsmaatregelen of op een moeilijk bereikbare locatie, moet de installateur of de eindklant het benodigde materiaal leveren om de toegang tot de apparaten in alle veiligheid mogelijk te maken.

De kosten van de implementatie van dit materiaal worden niet gedragen door Systemair NV.

Elke herstelling onder de garantie verlengt de garantieperiode niet.

De garantie is beperkt tot het vervangen van defecte onderdelen, exclusief: verbruiksgoederen, onderhoud, filters, koelmiddel, olie, transportkosten, kranen of hefwerktuigen.

14/         Garantievoorwaarden Systemair NV België

Standaardassortiment Systemair (*): 2 jaar voor onderdelen, 1 jaar voor arbeidskrachten

Producten van het merk Frico: 2 jaar, 1 jaar voor onderdelen en arbeidskrachten

Modulaire ventilatiegroepen: 1 jaar voor onderdelen en arbeidskrachten

Airconditioning-assortiment Systemair (**): 1 jaar voor onderdelen en arbeidskrachten

Assortiment Tecnair: 2 jaar voor onderdelen, 1 jaar voor arbeidskrachten

Assortiment Panasonic: 3 jaar voor onderdelen, 5 jaar voor compressoren, 1 jaar voor arbeidskrachten

* Ventilatoren; brandkleppen; rookafzuiger; producten voor luchtdistributie; residentiële luchtbehandelingsinstallaties (Save)

**Chillers; warmtepompen; terminaleenheden ijswater; warmtepompen op waterkring

15/         Algemene voorwaarden voor interventie

Prestaties:         100 €/uur

Verplaatsing forfaitair:                       Brussel en omgeving (25 km):          75 €

                                                          Tot 75 km van Brussel: 110 €

                                                          Meer dan 75 km van Brussel: 165 €

                                                          Supplement voor de centra van grote steden: 50 €

Een vast bedrag van 250€ zal aangerekend worden indien onze technieker zijn werk op werf niet kan uitvoeren omwille dat de installatie niet opstart-klaar is zoals voorheen samen overeengekomen.

16/         Voorwaarden voor vervanging van onderdelen in garantie tegen vergoeding

Forfaitaire bedragen:         200 € voor het vervangen van een compressor

                                           100 € voor het vervangen van een motor

                                           50 € voor andere werken

Naast deze forfaitaire bedragen wordt geen enkel ander bedrag geaccepteerd.

17/         Opschorting van garantieovereenkomsten:

Garantieovereenkomsten worden opgeschort in de volgende gevallen:

  • Afwezigheid van een onderhoudscontract afgesloten binnen 6 maanden na aflevering van het materiaal

  • Lekkages in het systeem waaruit koelmiddel stroomt en die het koelcircuit verontreinigen.

  • Afwezigheid van onderhoudsrapporten of onvoldoende rapporten.

  • Gebrek aan onderhoud: vuile condensor, verstopte luchtfilters, verstopte dehydratorfilters, zure olie, ....

  • Inbedrijfstelling zonder rapport van de installateur (vacuümmeting, koelmiddelgewicht, werkdruk, stroomsterktemeting, ...) met vermelding van de naam van de technicus en ondertekend door de klant.

  • Gebruik van het apparaat buiten de werkingslimieten (bijv. zonder winterregeling om af te koelen met een buitentemperatuur < 18 °C).

18/         Voorwaarden voor de terugname door Systemair NV van apparaten die door de klant zijn geretourneerd:

a/            Elk apparaat dat deel uitmaakt van de huidige voorraad van Systemair NV dat binnen twee weken na aflevering terugkeert, in perfecte staat, in de originele intacte verpakking, zal als volgt worden gecrediteerd: De inruilwaarde bedraagt 80% van de nettoprijs betaald door de klant, verminderd met de retourkosten, op voorwaarde dat de nettowaarde overeenkomt met een minimum van 500,00 €. De inhouding van 20% (minimaal 150,00 €) is inclusief transportkosten en administratieve kosten.

b/            Voorwaarden voor terugname door Systemair NV van beschadigde apparaten, of meer dan een maand na levering, of die geen deel uitmaken van de huidige voorraad van Systemair NV: Het akkoord en de prijs van de terugname worden van geval tot geval bepaald.

19/         Verantwoordelijk ondernemen 

De Koper garandeert dat:

Hij zich ertoe verbindt geen Producten te verkopen aan derden waarvan de Koper reden heeft om aan te nemen dat zij enige sanctiewetten zullen negeren of schenden. Op verzoek verstrekt de Koper alle vereiste informatie met betrekking tot de uiteindelijke financiële ontvanger, eindbestemming en eindgebruik van alle Producten onderhevig aan het Contract. Voor zover van toepassing, en zonder afbreuk te doen aan eventuele verplichtingen die aan de Koper zijn opgelegd onder deze clausule 19, zal de Koper geen Producten onder of in verband met enige contract of overeenkomst die onderhevig is aan de Algemene Verkoopvoorwaarden van Systemair, rechtstreeks of onrechtstreeks verkopen, exporteren of opnieuw exporteren naar de Russische Federatie of voor gebruik in de Russische Federatie.

20/         Verantwoordelijkheid voor studies, adviezen, offertes of aanbiedingen:

Tenzij anderszins bepaald, kan Systemair NV op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de meningen, onderzoeken, tekeningen of voorstellen die het gratis communiceert. Het is daarom altijd aan de klant om te worden bijgestaan door een consultant, ingenieur of architect om zowel de technische haalbaarheid van zijn project als de geschiktheid van het bestelde materiaal te verifiëren.

21/         Garantie van derden:

De koper vrijwaart de verkoper van alle acties of claims die derden tegen hem zouden doen gelden.

22/         Geschillen:

Voor alle geschillen wordt uitsluitend jurisdictie toegekend aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel. Alleen de Belgische wetgeving is van toepassing op de relaties tussen de partijen.