Våra värderingar

Prioritering Enkelt Trust


Prioriterar

Ta initiativ
Vi är proaktiva och tar ansvar. På Systemair uppskattas initiativ även om ett resultat inte alltid uppnås. Det är vårt ansvar att aktivt söka information, leta efter relevanta fakta och bidra där det behövs för att hitta lösningar. Vi svarar alltid snabbt på förfrågningar och vi vågar säga nej till en order när det finns lite eller inget värde. 

Ta beslut
Vi tar våra  beslut baserat på relevant och tillgänglig fakta. Vi är lojala med de beslut som fattas tills vi beslutar om något annat. Vår organisation är lösningsorienterad och pragmatisk, vi involverar kollegor när vi fattar beslut för bättre resultat – ”Tillsammans är vi starka”

Följ strategin
Vår lokala strategi är i linje med koncernens mål och strategi. På Systemair vet vi vilken marknadsposition vi siktar på och vi säljer det valda produktsortimentet till den definierade kundplattformen. Vi letar hela tiden efter tillväxtmöjligheter genom att sälja så många produkter som möjligt  från våra fabriker.

Vi använder de hjälpmedel som valts i koncernen inom marknadsföring, säljstödssytem, statistikuppföljning, affärssystem och produktvalsprogram.

Gör det enkelt

Den raka vägen
I Systemair är det djupt rotat i själen att göra det enkelt och att alltid leta efter ”Den raka vägen”. Detta var den grundläggande filosofin i koncernen från allra första början och ett sätt att kontinuerligt genomföra förbättringar. Inriktningen för ”Den raka vägen” är ett mål och arbetssätt i alla processer inom bolaget, för att förbättra och att vara så effektiv som möjligt. ”Den raka vägen” betyder också att vi uttrycker vår åsikt och förblir lojala mot de tagna besluten.  Vi har en rak och tydlig kommunikation och pratar med människor – inte om människor.  

Ordning och reda
Vi tar oss an uppgifter pragmatiskt och systematiskt, vilket ger oss ett offensivt förhållningssätt till utmaningar. Ordning och reda gör jobbet enklare och av erfarenhet vet vi att en strukturerad miljö bidrar till högre effektivitet och bättre prestanda. God ordning har varit ett betydande värde för Systemair genom åren och har gjort oss till en attraktiv arbetsgivare, leverantör och samarbetspartner. I vårt dagliga arbete följer vi Systemair Sales Model med hjälp av kundplattformen, säljstödssystem, produktdatabas och affärssystem. 

Standardiserade produkter
Systemair tillhandahåller standardiserade och robusta produkter som är enkla att välja, installera och underhålla. Vårt bassortiment av produkter gör det möjligt för oss att dra nytta av stordriftsfördelar i produktion och förenklar det dagliga arbetet för oss och våra kunder. Idag har vi ett större och mer komplext produktsortimentet men vi fortsätter att sträva efter stordriftsfördelar och standardisering av våra produkter. Det är ett grundläggande krav att vår säljorganisation fokuserar på att sälja de produkter som produceras inom koncernen.

Trust

Rak och tydlig kommunikation
Vi håller det vi lovar genom att ge tydlig och professionell information genom hela affärsprocessen som inkluderar offert, orderbekräftelse, teknisk dokumentation och faktura. 

Vi kommunicerar på ett tydligt, koncist och respektfullt sätt både internt och externt. Vi följer denna policy även när det gäller våra konkurrenter. Det är vår rättighet och skyldighet att uttrycka vår åsikt och att förbli lojala till beslut som har tagits.

Vi är ett säkert val
Systemair är en produktleverantör inom ventilationsbranschen som är en del av byggbranschen och vi levererar den bästa kvalitén för det givna marknadspriset. Våra kunder kommer inte att överraskas negativt när de tar emot en produkt från oss, den kommer att vara lika bra eller bättre än förväntan. Vi är kända för vår professionalism genom hela processen; från design, produktutveckling, inköp, produktion, logistik, försäljning och eftermarknad. Vi har ett stort fokus på energieffektivitet när vi utvecklar våra produkter vilket bidrar till en minskad klimatpåverkan.

Kollektivt ansvar
Vi blir starka och effektiva tillsammans när var och en tar sitt individuella ansvar och strävar mot de gemensamma målen. Det är ett gemensamt ansvar att säkerställa den rätta kompetensen inom företaget. Vi har alla en tydlig roll som vi är ansvariga för. 

I Systemair har vi en kultur av att respektera varandra, och vi delar med oss av våra unika färdigheter. Tillsammans kan vi hålla vad vi lovar och göra det lilla extra när det behövs. Kollektivt ansvar börjar med dig som individ. 

Affärsetik och socialt ansvar

På Systemair driver vi vår marknadsföring och försäljning på ett etiskt och ansvarsfullt sätt baserat på kvalitet, pris, leveranssäkerhet samt god servicenivå. Systemair ska alltid följa respektive lands lagar och våra affärsbeslut ska alltid fattas med företagets bästa i åtanke. Vi har nolltolerans mot korruption och våra medarbetare får inte kräva, erbjuda eller acceptera mutor eller andra otillåtna förmåner för att behålla en kund eller säkra en affär.

Socialt ansvar är en naturlig del av Systemairs företagskultur och vi är medvetna om att vårt företag spelar en viktig roll i de samhällen vi verkar. Goda relationer med omvärlden är avgörande för en långsiktig framgång, oavsett var i världen vi är verksamma. Vi strävar efter att förstå de samhällen och den kultur vi lever och verkar i, engagerar oss i samhällsaktiviteter som bidrar till ortens utveckling och gynnar det lokala näringslivet. Vi sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer.

Leverantörskontroller

Systemairs leverantörer utvärderas och väljs utifrån förmågan att leverera på affärsmässigt riktiga grunder samt förmågan att leva upp till företagets uppförandekod. Majoriteten av Systemairs fabriker ligger i Europa eller Nordamerika vilka främst använder sig av europeiska eller nordamerikanska leverantörer. Det innebär att våra leverantörer omfattas av nationella lagar och förordningar som tillser acceptabla arbetsvillkor. För globala leverantörer är Systemairs målsättning att arbeta med speciellt utvalda ”preferred suppliers” som vi kan ha ett långsiktigt samarbete med.

Systemairs inköpsrutiner innebär att samtliga nya leverantörer ska bekräfta att de inte accepterar barnarbete i sin verksamhet eller accepterar produkter från leverantörer som utnyttjar barnarbete direkt eller indirekt genom sina underleverantörer. Systemair har inga direkta leverantörer i de länder som löper störst risk för barnarbete. Under 2015/16 stärkte Systemair arbetet ytterligare genom att inkludera fler frågor om arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, miljö och etik i det självuppskattningsformulär som varje leverantör ska fylla i innan vi startar ett samarbete med dem. 

×
×
×
×
×
×
×