Kompetensen avgörande i kampen om kunderna

Att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare är av största vikt för Systemairs affärsmässiga framgång. Vi måste därför erbjuda en attraktiv arbetsplats där vi satsar på kompetensutveckling, har en god arbetsmiljö och bejakar jämställdhet. Vår globala verksamhet och den entreprenöriella andan medför utmärkta karriärmöjligheter för medarbetare som vill få internationell erfarenhet och snabbt ta stort ansvar. 

 

Arbetsmiljö
I Systemairs verksamhet är en god arbetsmiljö ett prioriterat område och stort engagemang läggs på att skapa en arbetsplats där vår personal mår bra både fysiskt och psykiskt. Vi vill att våra medarbetare ska ha en stimulerande och hälsosam arbetsmiljö som förhindrar olycksfall och som inspirerar till ett målinriktat arbete. Vår verksamhet präglas av öppenhet där samtliga medarbetare ges möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. Systemairs medarbetare tar själva ställning till om de vill organisera sig fackligt enligt de lagar i det land där de arbetar. Våld eller hot om våld på arbetsplatsen, trakasserier, mobbning eller liknande kränkningar av medarbetare tolereras inte.


Jämlikhet

Vår uppfattning är att vi genom att främja mångfald där olika perspektiv premieras ökar chanserna att skapa ett mer framgångsrikt företag med innovativa produkter och smarta arbetssätt. På Systemair vill vi att alla ska känna sig välkomna, oavsett bakgrund. För oss är det kunskap, erfarenhet och egenskaper som är avgörande och ingen särbehandling får ske vad gäller sexuell läggning, kön, ålder, etnicitet, hudfärg eller religion. Alla medarbetare ska behandlas med respekt och ingen ska utsättas för förnedrande eller kränkande behandling på sin arbetsplats. 

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling går som en röd tråd genom hela Systemairs verksamhet och berör alla inom organisationen. I samtliga utbildningar lägger vi fokus på företagets värderingar och företagskultur. Systemairs satsning på kompetensutveckling syftar till att få återkoppling på potentiella förbättringar samt öka medarbetarnas kompetens inför mötet med kunden – allt för att kunna behålla försprånget mot konkurrenterna. Våra huvudsakliga utbildningsinsatser är:

  • ”Selling the right way – Train the Trainer”: säljrelaterad utbildning riktad till dotter­bolagens VD’ar och respektive säljchef som i sin tur utbildar säljare på de lokala kontoren. Fokus ligger på säljteknik, förhandlingar och presentationsteknik.
  • Systemair Academy: produktrelaterad utbildning för tekniker och säljare uppdelad på 15 akademier. Drygt 300 medarbetare deltog på någon av akademierna under det gångna året. Utbildningarna fokuserar på konceptförsäljning, det vill säga att säljarna sätter produkterna i ett sammanhang, samt hur Systemair kan öka försäljningen genom att bättre integrera företagets värderingar i försäljningsprocessen.
  • 3C - Corporate Culture Concept: utbildning i Systemairs företagskultur för samtliga medarbetare. Utbildningen sker genom ”Train the trainer”-konceptet och har implementerats i de lokala bolagen under det gångna året. Alla VD’ar på dotterbolagen samt majoriteten av medarbetarna i de större bolagen har hittills genomgått utbildningen.

Utöver dessa genomförs även vartannat år Finance Controller Academy som avhandlar ekonomisk redovisning, uppföljning och rapportering samt M3 Academy som går igenom företagskritiska processer. Utbildningarna omfattar oftast 2–3 dagar.

×
×
×
×
×
×
×