Strävan efter minskad miljöpåverkan

Förutom att utveckla energieffektiva produkter arbetar Systemair med att minska miljöpåverkan från den egna verksamheten dels för att minska belastningen på miljön, men också för att kontinuerligt minska våra kostnader.

Vi förbättrar löpande våra arbetssätt och processer för att minimera belastningen på miljön. En viktig del är att skapa en företagskultur där miljöfrågorna integreras på ett naturligt sätt i den dagliga verksamheten. Systemairs miljöarbete är decentraliserat vilket betyder att varje produktionsanläggning ansvarar för att lokala lagar och regler följs. Sju av våra produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 14001 och 24 är certifierade enligt ISO 9001. Två produktionsanläggningar är certifierade enligt OHSAS 18001.  Vi utvärderar löpande behovet av att certifiera fler.

Minskad miljöpåverkan och kostnader
Tack vare en effektiv produktion kan Systemair minska såväl miljöpåverkan som kostnader. I produktionen ligger fokus främst på att minska mängden spill vilket leder till minskad resursförbrukning. Vi arbetar även för att våra produkter ska vara återvinningsbara. Vi ska använda effektiva logistiklösningar för distribution av våra varor och vi utvärderar löpande möjligheten att använda förnyelsebar energi.

Byggnader med hög standard
Vi sätter en stor ära i att ha hög standard på de byggnader vi äger eller hyr. De byggnader vi själva uppför har hög standard då de är välisolerade, har energieffektiva ventilationssystem och använder lokalt producerad värme i största möjliga utsträckning. Vid förvärv av nya byggnader tilläggsisoleras ofta taket i ett tidigt skede. Det ökar komforten för våra anställda, minskar energiförbrukningen och är en lönsam investering på lång sikt.

Färre resor tack vare virtuella möten
På grund av Systemairs decentraliserade organisation med produktionsanläggningar utspridda över hela världen har en betydande del av företagets miljöpåverkan uppstått genom flygresor. Tack vare webbkonferensmöjligheter och videokonferensutrustning finns möjlighet till virtuella möten, vilket medför stora kostnads- och tidsbesparingar samt en reducerad miljöpåverkan. Systemair arbetar även med Grön IT då vi strävar efter ett optimalt utnyttjande av hårdvara och digital infrastruktur genom energisnåla serverparker.

×
×
×
×
×
×
×