Finansiella mål

Mål

 

Beskrivning

 

Uppfyllelse

Tillväxt        
Att uppnå en genomsnittlig årlig omsättningstilllväxt på minst tolv procent över en konjunkturcykel.     Målet inkluderar både organisk tillväxt och förvärv. Den genomsnittliga omsättningstillväxten de senaste tio åren har varit 10,1 procent per år. Den organiska tillväxten ska uppnås genom produktutveckling och ökade marknads­andelar samt breddat produktsortiment genom förvärv eller nystartade bolag.     Nettoomsättningen för verksamhetsåret har ökat med 12,3 procent till 6 863,6 Mkr (6 112,5 ).
Tillväxt försäljning, %

12%

         
Lönsamhet        
Att uppnå en genomsnittlig rörelsemarginal på lägst tio procent över en konjunkturcykel.    De senaste tio åren har rörelsemarginalen i genomsnitt uppgått till 8,3 procent och till 6,5 procent under de fem senaste åren. Bolagets bedömning är att med planerade omstruktureringsåtgärder, befintlig struktur och produktprogram i övrigt, är förutsättningarna goda att uppnå målet.    Rörelsemarginal, %

10%

         
Finansiell ställning        
Soliditeten ska inte understiga 30 procent.    Den finansiella ställningen är god och soliditeten uppgick till 44,6 procent per den 30 april 2017. Bolaget utvärderar kontinuerligt möjligheter till strategiska förvärv och vår finansiella ställning ger utrymme till fortsatta förvärv och ­investeringar.    Soliditet, %

30%

         
Utdelningspolitik        
Med hänsyn till Systemairs tillväxts­ambitioner är målet för utdelningen cirka 30 procent av resultatet efter skatt.   Årsstämman fattar beslut om utdelning efter att ha tagit del av styrelsens förslag. Strävan är att säkerställa en stabil finansiell ställning för fortsatta förvärv, etablering av säljbolag och successivt ökad produktionskapacitet. Samtidigt ska aktieägarna få en rimlig andel av årets resultat.   Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr (2,00) per aktie vid årsstämman den 24 augusti 2017 i Skinnskatte­berg. Detta motsvarar 35 procent av resultatet efter skatt.

30%

   

×
×
×
×
×
×
×