Utskott och valberedning

Information kring ersättnings- och revisionsutskott samt valberedning.

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som består av Gerald Engström (utskottetsordförande), Carina Andersson och Per-Erik Sandlund. Utskottets uppgift är;

  • att för styrelsen bereda frågor rörande ersättning i form av fast och rörlig lön,pension, avgångsvederlag samt eventuella övriga ersättningsformer för ledande befattningshavare
  • att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare • att följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer

Utskottets ledamöter utses årligen av styrelsen vid det första ordinarie styrelsemötet och ska bestå av tre ledamöter. Ingen ledamot ska delta i frågor som gäller hans eller hennes egen ersättning. Styrelsens ordförande ska vara ordförande i utskottet.
Utskottet har haft ett protokollfört möte Under verksamhetsåret där samtliga Ledamöter var närvarande.

Revisionsutskott

Vid räkenskapsårets ingång fullgjorde Styrelsen i sin helhet de uppgifter som normalt åligger ett revisionsutskott, sedan utskottet avskaffades under 2013/14. Under pågående räkenskapsår beslutade styrelsen att återinföra revisionsutskottet. Utskottet består av styrelseledamöterna Carina Andersson (utskottets ordförande) och Per-Erik Sandlund. Utskottet har bland annat i uppgift att;

  • övervaka bolagets interna kontroll, riskhantering samt internrevisioner
  • hålla sig informerad om den externa revisionen 
  • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet 
  • biträda vid upprättandet av förslag till beslut om revisorsval 
  • övervaka den finansiella rapporteringen 
  • diskutera värderingsfrågor som prövning av nedskrivningsbehov

Innan utskottets införande avhandlades ärenden avseende redovisning och revision på styrelsemöten som sammanföll med kvartalsrapporteringen. Föredragande var Carina Andersson. Utskottet har, efter sitt införande, haft två protokollförda möten där
bolagets CFO, en koncerncontroller samt revisor deltagit. Vid dessa möten har bland annat behandlats riskbedömning av intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen, upphandling av revisionstjänster och IT-säkerhet. Rapportering
från utförda internrevisioner har lämnats.

Valberedningen

Årsstämman 2016 beslutade att valberedningen ska utgöras av representanter för de tre största aktieägarna. Avstämningsdag för fastställande av de största aktieägarna är den 31 januari 2017. Valberedningen ska lämna förslag till val av ordförande vid stämman, styrelse och styrelseordförande, val av revisorer i samråd med revisionsutskottet, förslag till arvode till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter,
förslag till ersättning för utskottsarbete samt förslag till revisionsarvode. Förslagen ska presenteras vid årsstämman.

Valberedningen har under 2016/17 haft ett möte. Ingen ersättning har utgått för medverkan i valberedningen.
Valberedningens förslag inför årsstämman 2017 framgår av kallelsen till stämman publicerad på Systemairs webbplats www.systemair.com. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till någon av valberedningens ledamöter.

×
×
×
×
×
×
×