Policies och etik

Systemairkoncernen har höga ambitioner vad gäller att uppträda etiskt korrekt.

Som ett led i arbetet att upprätthålla en hög etisk nivå och för att tillförsäkra Systemair ett fortsatt gott anseende hos allmänheten och på kapitalmarknaderna, har styrelsen för Systemair AB antagit ett antal policies enligt nedan.

Finanspolicy

Koncernens finansiella risktagande regleras av mandat som fastställts av Systemair ABs styrelse. Den övergripande Finansförvaltningen bedrivs i moderbolaget som också ansvarar för att finanspolicyn efterlevs. Finansfunktionen ska se till att tillförsel av kapital och likviditet tryggas, att finansiella riskexponeringar hålls inom, av styrelsen, beslutade mandat och att betalningssystemen är ändamålsenliga.

Informationspolicy

Denna informationspolicy har tagits fram för att säkerställa att informationen om Systemair sker på ett professionellt sätt och i linje med Stockholmsbörsens regler. Policyn ger riktlinjer för hur det löpande informa­tionsarbetet och kapitalmark­nads­kommunikationen (Investor Relations, IR) inom Systemair ska bedrivas.

Insiderpolicy

Systemairs insiderpolicy ställer i vissa avseenden upp strängare krav än tillämpliga lagregler. Denna interna policy är avsedd att minska riskerna för att den som innehar särskilt känslig befattning inom Systemair bryter mot lagens regler om insiderhandel.

IT-policy

Den strategi för informationsteknikens tillämpning inom Systemair som beskrivs här utgår från företagets övergripande visioner och mål. IT-strategin beskriver hur modern informations- och kommunikationsteknik kan möjliggöra och främja uppfyllandet av företagets övergripande mål. Utgångspunkten är således att en IT-strategi bör underordnas de övergripande målen och att det inte finns några självständiga mål för informationsteknikens tillämpning inom företaget.

Kvalitets och miljöpolicy

Med enkelhet och pålitlighet som ledstjärna, utvecklar, tillverkar och marknadsför Systemair energieffektiva ventilationsprodukter som bidrar till att skapa en sund inomhusmiljö och genom medvetna val av material och teknik minimera miljöpåverkan och föroreningar.

Alla aktiviteter, präglas av en helhetssyn på kvalitet och miljö där processer, produkter, transporter, verksamhetssystem och byggnader ständigt förbättras.Helhetssynen säkerställer att våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar uppfylls genom fastlagda rutiner samt genom våra medarbetares och entreprenörers engagemang i kvalitets- och miljöarbetet.

Lagar och förordningar som berör vår verksamhet, efterlevs och säkerställs genom regelbunden översyn och utvärdering

×
×
×
×
×
×
×