Ersättning

Ersättning till styrelsen

Styrelsens ordförande och ledamöter erhåller ersättning enligt årsstämmans beslut. Arvode till arbetstagarrepresentanter utgår med 28 tkr (25) per år.

Ersättning till ledande ­befattningshavare

Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningskommittén bestående av Patrik Nolåker, Gerald Engström samt Carina Andersson. Ersättningar till andra ledande befattningshavare beslutas av koncernchefen efter samråd med ersättningskommittén.

Ledande befattningshavare utgörs förutom av Koncernchef och Verkställande Direktör Roland Kasper av Finansdirektör Anders Ulff, Försäljningsdirektör Olle Glassel, Marknadsdirektör Fredrik Andersson, Marknadsdirektör Mellanöstern och Asien Håkan Lenjesson, Kurt Maurer VD Systemair Tyskland samt Produktionsdirektör Ulrika Molander.

Ersättning till andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, bilförmån samt pension. För andra ledande befattningshavare kan den rörliga ersättningen uppgå till mellan en och två extra månadslöner. Den rörliga ersättningen baseras normalt på förbättring inom respektive individs ansvar jämfört med föregående år, koncernens resultat efter finansnetto samt utfall av individuella utvecklingsplaner.

Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare redovisas i not 9.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

För koncernchefen gäller en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från Bolagets sida och en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från koncernchefens sida. För övriga ledande befattningshavare samt VD gäller uppsägningstid enligt kollektivavtal eller som mest tolv månader från bolagets sida och sex månader från den anställde. Inga avgångsvederlag har avtalats för koncernchefen, verkställande direktören eller annan ledande befattningshavare.

Pensioner

Styrelsens ordförande och styrelsens ledamöter har inga pensionsförmåner för sina styrelseuppdrag. Pensionsålder för koncernchef och övriga ledande befattningshavare är 65 år. Pensionsförmåner för ledande befattningshavare erläggs inom ramen för den avtalsenliga kollektivplanen ITP samt alternativ ITP.

×
×
×
×
×
×
×