Business boards och dotterbolagens styrning

Systemairkoncernen omfattar totalt 72 bolag varav 65 är rörelsedrivande. Moderbolag är Systemair AB (org.nr. 556160-4108) som äger flertalet dotterbolag direkt. Samtliga dotterbolag ägs till 100 procent, förutom Systemair-HSK i Turkiet som ägs till 90 procent, Systemair-Traydus i Brasilien som ägs till 75 procent och Tekadoor i Österrike som ägs till 50 procent.

Verksamheten i dotterbolagen styrs övergripande via så kallade business boards, som närmast kan beskrivas som dotterbolagens operativa styrelse. I denna ingår en till två personer från koncernledningen och/ eller annan nyckelperson från moderbolaget samt dotterbolagets verkställande direktör. Varje business board formulerar mål och följer upp ekonomiskt utfall, beslutar i viktigare marknads- och produktfrågor samt är länken mellan moderbolaget och respektive dotterbolag i olika organisatoriska frågor. Business board träffas två till fyra gånger per år. Varje dotterbolag har, om lagen så kräver i respektive land, även en formell styrelse.

×
×
×
×
×
×
×