Systemair

Čo je dobrá kvalita vnútorného vzduchu?

Jednoznačne vyjadriť, čo presne znamená "dobré vnútorné prostredie" nie je také jednoduché. Definícia je ovplyvnená mnohými parametrami.

Viaceré naše zmysly poskytujú vstupy pre to, čo sa snažíme definovať. Zdroje, ktoré nás pri tejto definícii ovplyvňujú sú a môžu byť teplota, vhlkosť, hluk, svetlo, prievan, znečistenie a podobne.

Všeobecne

Sami vieme, že v rovnakej miestnosti sa dvaja ľudia môžu cítiť rôzne. Jeden sa môže cítiť komfortne, zatiaľ čo druhý veľmi nepohodlne. Je to kvôli tomu, že každý jednotlivec preferuje vlastnú ideálnu teplotu. Teplota je často aj hlavným dôvodom nepohodlia. Okrem vyššie uvedených faktorov môžu náš dojem ovplyvniť aj oblečenie a teplota povrchov.

V tejto oblasti sa vykonalo niekoľko výskumov a experimentov a ukázali, že bez ohľadu na to, aké dobré je prostredie v miestnosti, približne 5% ľudí bude vždy nespokojných.
Nižšie vidíte predpokladané percento nespokojných, ak sa teplota líši od priemernej ideálnej teploty.

Ako konáme

Existujú veľké odchýlky v tom, ako konáme, keď máme ideálnu teplotu a keď je teplota vyššia alebo nižšia ako ideálna teplota. Je to individuálne ako aj izbová teplota. To ukazuje, aké dôležité je, aby sme mohli teplotu v miestnosti regulovať.

Kvalita vzduchu

Odmerať kvalitu vzduchu je veľmi náročné. Najbežnejším spôsobom je meranie kvality vzduchu rôznymi spôsobmi podľa koncentrácie COale tiež VOC (prchavé organické zlúčeniny). VOC sú organické chemikálie, ktoré majú vysoký tlak pár pri normálnej izbovej teplote. Ich vysoký tlak pary je výsledkom nízkeho bodu varu, ktorý spôsobuje, že sa veľké množstvo molekúl vyparuje alebo sublimuje z kvapalnej alebo tuhej formy zlúčeniny a vstupuje do okolitého vzduchu, čo je znak známy ako prchavosť. VOC sú početné, rozmanité a všadeprítomné. Zahŕňajú chemické látky vyrábané človekom, ako aj prírodné látky. Väčšina vôní alebo pachov je z prchavých organických zlúčenín. VOC zohrávajú dôležitú úlohu pri komunikácii medzi rastlinami a medzi rastlinami a zvieratami.

Rýchlosť vzduchu

Pri difúzoroch často vidíte údaj o dĺžke dosahu prúdu vzduchu s koncovou rýchlosťou 0.2 m/s. Ide skôr o štandard, ktorý majú výrobcovia ako spoločný základ na preukázanie výsledných vlastností difúzora. V pobytovej zóne (0.1 – 1.8 m nad podlahou) sú najbežnejšími požiadavkami na rýchlosť prúdenia vzduchu 0.25 m/s v zime a 0.15 m/s v lete.
Máme taktiež dva ďalšie faktory nazvané CLO (clothing = oblečenie) a MET (metabolizmus).

CLO je izolačná schopnosť oblečenia, pri daných podmienkach, s cieľom cítiť sa komfortne. V zimnom období bežne nastavujeme hodnotu CLO na 1. V lete je nastavená na 0.8 a ak je človek nahý, znamená to hodnotu 0. Hodnota MET je závislá od úrovne činnosti, ktorú osoba vykonáva, a je možné ju nájsť v tabuľkách pre rôzne typy práce alebo činností.

Zatiaľ sme sa nezaoberali hlukovým a svetelným znečistením alebo emisiami, ktoré ovplyvňujú človeka v každodennom prostredí. To, čo tu môžete očakávať, závisí od prostredia, v ktorom sa daná osoba nachádza. Ak je osoba napríklad v nákupnom centre, bude pravdepodobne akceptovať vyššiu hladinu hluku ako vo svojej spálni. Rozsah môže byť v rozmedzí 30 až 40 dB(A).

Vlhkosť vzduchu, ak je príliš nízka alebo príliš vysoká môže mať veľký vplyv na zdravie obyvateľov. „Ideálne“ vlhkostné podmienky pre človeka sa môžu pohybovať medzi 40 - 60% (čo rovnako závisí od vnútornej teploty). Rôzne geografické polohy môžu mať vysokú alebo nízku vlhkosť, čo sa dá považovať za pohodlný alebo nepríjemný stav. Všeobecne platí, že ak má vnútorný vzduch nízku vlhkosť alebo je „príliš suchý“, má to negatívny vplyv na sliznice ľudského tela. Príliš vysoká vlhkosť v interiéri zasa môže viesť k riziku vzniku plesní vo vnútornom prostredí.

Ak máte vo vašom vetracom zariadení chladič, postará sa o určitú úroveň odvlhčenia vonkajšieho príliš vlhkého vzduchu.

Sumár

Aby sme to zhrnuli, čo je dobré vnútorné prostredie, musíme vziať do úvahy všetky parametre, ktoré môžu ovplyvniť naše zmysly, čo znamená kvalitu vzduchu, ako aj tepelnú, akustickú a vizuálnu klímu. Všetky spolu vytvárajú prostredie, v ktorom je možné pracovať, a všetky je dôležité udržiavať na správnej úrovni na vytvorenie dobrej klímy. Ale možno najdôležitejšou otázkou, ktorej čelíme, je uvedomiť si rôzne potreby ľudí a to, čo cítia, je dobrá klíma. Mať možnosť ovplyvniť váš vlastný stav vo vašom priestore alebo v jeho časti je veľmi dôležité.

Sledujte nás na
sociálnych sieťach
Feedback