Systemair

Systémy na pretlakové vetranie schodísk

Dôležité pre záchranu života a rýchle uhasenie požiaru

Bezpečné únikové cesty pre ľudí a bezpečné vstupné trasy pre požiarny zbor sú kľúčovými bodmi koncepcie bezpečnosti budov.

Základom koncepcie požiarnej bezpečnosti u nás aj v Európe je norma STN EN 12101 časť 6 (Zariadenia na vytvorenie rozdielu tlaku. Zostavy). Táto norma je rozdelená do aplikačných tried A až F.

Trieda A až E popisuje sebazáchranu so súčasným (čiastočným) hasením požiaru. Dôraz sa tu kladie hlavne na sebazáchranu a maximálny diferenčný tlak musí byť pod 50 Pa.

Trieda F rieši hasenie požiarov. Prípustné diferenčné tlaky tu musia byť nad 50 Pa.

Mechanické systém zvyčajne nedokážu prepínať medzi rôznymi prevádzkovými tlakmi (max 50Pa / min 50Pa).

Preto elektronicky riadené pretlakové systémy prinášajú nový rozmer požiarnej ochrany. Jednoduchým spínačom môžu prichádzajúci hasiči prepnúť prívodné ventilátory na maximálny výkon, čo obmedzuje nutnosť používania mobilných ventilátorov alebo ich dokonca nie je potrebné použiť vôbec. Znamená to, že elektronické pretlakové systémy nepodporujú iba samospúšanie, ale poskytujú dodatočnú ochranu proti dymovým plynom pre hasičov aj pri vysokých teplotách. Poskytujú jasnú viditeľnosť a vo všeobecnosti umožňujú rýchlejšie lokalizovať zdroj požiaru.

Systemair je vedúcou spoločnosťou, pokiaľ ide o kombináciu  technológie s EC motormi a technológie s riadením pomocou frekvenčného meniča. Vzduchotesná budova s nízkou úrovňou netesnosti kladie vyššie nároky na návrh a implementáciu koncepcií odvodu dymu. Pri navrhovaní pretlakového systému vetrania CHÚC zohrávajú dôležitú úlohu ventilátory na odvod dymu z jednotlivých šácht. Spojenie oboch systémov - odvodu dymu a pretlakového vetrania CHÚC do jedného funkčného konceptu je najnovším vývojovým krokom Systemair.

Systemair pripraví pre Vaše aplikácie individuálne riešenia. 

Benefity elektronických pretlakových systémov

  • Rýchlejší únik osôb: Na únik pred požiarom sa vždy odporúča použiť najmä únikové schodiská, aj keď je samozrejme možné použiť aj iné cesty. Evakuácia ľudí je rýchlejšia ak sú tieto schodiská zadymené len minimálne alebo sú úplne bez dymu - riziko paniky je omnoho menšie.
  • Rýchlejšia záchrana inými: V elektronických pretlakových sytémoch môže byť pomocou špeciálneho "hasičského" prepínača nastavené množstvo privádzaného vzduchu na maximálnu úroveň. To umožňuje odviesť dym preč, dokonca aj pri vysokých teplotách. Tlak na schodisku v tomto prípade presahuje limity dané normami a časovo náročná inštalácia mobilných ventilátorov, ktorá umožňuje jasný výhľad, v mnohých prípadoch nie je potrebná.
  • Väčšia flexibilita počas hasenia požiaru: Mobilné ventilátory umiestnené vo vchode do budovy sa môžu stať príčinou zakopnutia príslušníkov záchranných jednotiek. Pri tlakovom diferenčnom systéme Systemair nie je použitie takýchto ventilátorov potrebné.
  • Vyššia bezpečnosť pre záchranné zložky: Vysoké rýchlosti vzduchu v kombinácii s elektronicky riadeným vetraním znižujú koncentráciu horľavých plynov a horúceho vzduchu v zóne požiaru. Znižuje sa tým riziko spätného nasatia a tzv. flashover efektu.
  • Vyšší stupeň ochrany budovy: S možnosťou nadradenia nastaveného tlaku pomocou elektronického pretlakového systému je umožnený rýchlejší prístup pre hasičov. To znižuje škody spôsobené požiarom, ktoré by boli v istých prípadoch zaručené.
  • Spoľahlivosť: Elektronické pretlakové systémy nie sú ovplyvňované nápormi vetra, snehovou pokrývkou ani zmenami tlaku spôsobenými studeným alebo teplým vzduchom na prívode.
  • Redukcia inštalačných nákladov: Otvory pre výtlak vzduchu nie sú potrebné. Regulačné klapky a prídavné protidažďové vybavenie zvyčajne nie je potrebné.
  • Redukcia prevádzkových nákladov: Bez potreby komplexného nastavovania a bez čistenia mechanických regulačných klapiek.
  • Rovnomerná presnosť počas životného cyklu: Elektronické pretlakové systémy automaticky kompenzujú potenciálne úniky spôsobené bežným opotrebením budovy.
  • Bez architektonicky rušivých prvkov: Nie sú potrebné žiadne veľké distribučné prvky ani veľké strešné ventilátory.

 

Prečítajte si viac o pretlakových systémoch

Online katalóg

Detailné informácie o výrobkoch nájdete v online katalógu.

 

Sledujte nás na
sociálnych sieťach
Feedback