Čo by ste mali vedieť o smernici ErP

ErP 125 je európska smernica, ktorá sa týka zvýšenia účinnosti ventilátorov. Systemair, prevažne európsky výrobca ventilátorov, už viac rokov pracoval na príprave k prechodu na túto novú európsku legislatívu a vďaka tomu je na tieto zmeny pripravený.

V súlade so závermi Kjótského protokolu, s cieľom redukovať spotrebu energie a tým aj množstvo emisií CO2 do roku 2020 o 20%, vypracovala Európska únia kompletný rad smerníc a opatrení, ktoré boli začlenené do legislatívy všetkých krajín EU.

Jednou z nich je smernica o elektrických spotrebičoch EuP (Energy using product) z roku 2005. Táto smernica bola v roku 2009 premenovaná na smernicu ErP (Energy Related Products).

Smernica 2009/125/EC (ErP 125, ErP = energy related products) a z nej vychádzajúce nariadenie európského parlamentu 327/2011 stanovuje ďalšie pravidlá, zahŕňajúce ventilátory ako samostatné stroje, obsahujúce elektromotory.

Smernica stanovuje pre každý typ ventilátora (axiálny ventilátor, radiálny ventilátor s dopredu zahnutými lopatkami a radiálny ventilátor s rovnými lopatkami, radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami bez špirálnej skrine, radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami so špirálnou skriňou, pretlakový ventilátor, tangenciálny ventilátor) cieľovú minimálnu účinnosť vyjadrenú triedou účinnosti N a výpočtovým vzorcom. Smernica sa vzťahuje na ventilátory v rozsahu menovitých výkonov 125 W až 500 kW. Harmonogram prechodu je opäť viacstupňový, kde sú stanovené iba dva termíny 1. 1. 2013 a 1. 1. 2015.

Načo sa smernica vzťahuje?

Všeobecne platí, že všetky výrobky, ktoré nie sú v súlade s minimálnymi požiadavkami 1. stupňa časového harmonogramu smernice ErP 125, nemôžu byť od 01.01.2013 umiestnené na európskom trhu a je ich možné predávať v rámci EU iba do vypredania skladových zásob najneskôr do konca roku 2013.

Definícia “uviesť na trh”

Vzhľadom na dlhé dodacie lehoty a vysoké výrobné zásoby, výrobcovia nie sú schopní vypredať skladové zásoby do dátumu účinnosti . Právna definícia uvádza, že ventilátor (myslí sa obežné koleso - motorized impeller) je uvádzaný na trh, keď opúšťa výrobný závod, kde sa obežné kolesá vyrábajú. Pre výrobcov kompletných ventilátorov to však znamená, že tieto obežné kolesá môžu byť ešte používané aj po dátume účinnosti.

Ako sa smernica vzťahuje na kompletné ventilátory?

Prijatie bodu 6, pokiaľ ide o hodnotenie ventilátora ako celku (napr. strešný ventilátor) nemožno očakávať pred koncom roka 2013. Príslušné certifikačné a skúšobné ústavy napr. Evia, EPEE a Eurovent už odovzdali zodpovedajúce informácie o účinnosti Európskej komisii.

Ktorých ventilátorov sa smernica týka?

Smernicou sú ovplyvnené všetky typy ventilátorov s elektrickým príkonom medzi 0,125 kW a 500 kW.

Spoločnosť Systemair bude v budúcnosti aj naďalej ponúkať na trh kompletný rad produktov. Niektoré verzie existujúcich produktových radov budú vzhľadom na zmeny motorizovaných obežných kolies zmenené. Ventilátory, ktoré sú vybavené EC motormi, sú už v súlade s požiadavkami smernice ErP. To isté platí aj pre ventilátory vybavené motormi IE2/IE3 (> 750W príkon).

Ktoré ventilátory nie sú ovplyvnené?

Smernicou nie sú ovplyvnené ventilátory s ochrannou funkciou a ventilátory mimo konkrétneho rozsahu teplôt.

Jedná sa o:

• ventilátory pre odvod spalín

• ventilátory v nevýbušnom vyhotovení (EX)

• ventilátory pre agresívne médiá

• ventilátory pre teploty média od 100°C

• ventilátory pre vonkajšie teploty (motor mimoprúdenia vzduchu) vyššie ako 65°C

Pre ktoré krajiny sa táto smernica uplatňuje?

Smernica je povinná pre všetky krajiny EÚ. Smernica sa vzťahuje na všetky predané ventilátory v EU alebo dovezené ventilátory do EU.

V uvedenom prospekte nájdete bližšie informácie týkajúce sa smernice ErP 125 a takisto prehľad ventilátorov Systemair s označením, či spĺňajú alebo nespĺňajú požiadavky tejto smernice. Ak bol niektorý z nevyhovujúcich ventilátorov nahradený novým typom, nájdete v prospekte jeho nové označenie a objednávkové číslo. 

 

Súvisiace dokumenty
×
×
×
×
×
×
×