Nové hodnotenie účinnosti motorov - IE2

S cieľom znížiť celosvetovú spotrebu energie Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC) vypracovala a zverejnila novú normu IEC 60034-30:2008.

V súlade so závermi Kjótského protokolu s cieľom podstatne redukovať spotrebu energie  a tým aj množstvo emisií CO2 do roku 2020 vypracovala Európska únia kompletný rad smerníc a opatrení, ktoré boli začlenené do legislatívy všetkých krajín EU vrátane Slovenskej republiky.

Využitím energie a účinností asynchrónnych motorov sa zaoberajú hlavne smernice EU2009/125/ES a EuP (Energy using product) v kapitole 11. Smernica EuP  vychádza z normy IEC60034-30:2008 ktorá reguluje a definuje účinnosti motorov pre Európu a svet a na Slovensku bola prevzatá ako STN EN 60034-30 - Točivé elektrické stroje. Časť 30: Triedy účinnosti jednootáčkových trojfázových asynchrónnych motorov s klietkou na krátko (IE kód) (Norma na priame používanie ako STN).

Rozdelenie tried účinnosti podľa európskych smerníc, ktoré platili od roku 1998, stanovovali tri triedy účinnosti motorov – EFF1, EFF2 a EFF3 – kde najvyššia účinnosť bola EFF1. Od roku 2009 (IEC 2008) vstúpila do platnosti norma STN EN 60034-30, ktorá definuje triedy účinnosti asynchrónnych motorov nasledovne : IE1 – štandardná, IE2 – zvýšená (high), IE3 – vysoká (premium), IE4 – veľmi vysoká (super premium). Naviac je v EU platná smernica MEPS (Minimum Energy-Efficiency Performance Standard), ktorá definuje časové obdobia pre zavedenie motorov v nových triedach účinnosti (platí pre nové motory) nasledovne:

• Od 16. júna 2011 je pre všetky asynchrónne motory výkonov 0,75 až 375kW povinná minimálna trieda účinnosti IE2.

• Od 1. januára 2015 musia mať motory s výkonom od 7,5kW vyššie účinnosť minimálne IE3 (motory napojené z frekvenčného meniča IE2)

• Od 1. januára 2017 musia mať motory s výkonom od 0,75 - 375kW vyššie účinnosť minimálne IE3 (motory napojené z frekvenčného meniča IE2)

S touto novou a účinnejšou technológiou ponúkame našim zákazníkom niekoľko výhod, ako nižšia spotreba energie a ekologická prevádzka s nižšími emisiami. IE2 motory majú vyššiu účinnosť aj pri čiastočnom prevádzkovom zaťažení a umožňujú optimálne nastavenie prevádzkového bodu. Okrem toho IE2 motory produkujú menej hluku a vytvárajú menej tepla, čo má pozitívny vplyv na účinnosť a na chladenie motora.

Dôležité upozornenie:
Regulácia otáčok ventilátorov s motormi IE2 je možná len frekvenčným meničom.
Ochrana motora prostredníctvom vstavaným PTC kontaktov, ktoré musia byť pripojené na zodpovedajúci typ ochranného relé.

V ponuky Systemair nájdete nový rad frekvenčných meničov FRQ, ktoré sú skutočným „plug and play“ riešením pretože nie je potrebná časovo náročná konfigurácia frekvenčného meniča. V prípade použitia modelu FRQ-S nie je potrebné použiť ani drahé tienené káble.  

Ďalšie vynikajúcou alternatívou k motorom IE2 sú ventilátory s EC-motormi, ktoré ponúkajú až 50% úsporu energie. Všetky EC ventilátory sú plne regulovateľné pomocou jednoduchého ovládača 0-10V.

V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam vyradených ventilátorov a ich náhrad s motormi IE2

 Zoznam ventilátorov s účinnosťou motorov IE2 

×
×
×
×
×
×
×