Systemair

Vad är god inomhusluft?

Vad menar vi när vi säger att inomhusluften är bra eller dålig?

Man har länge känt till att det är svårt att uttrycka vad vi egentligen menar med en bra inomhusmiljö. Många parametrar spelar in när vi försöker uttrycka det.

Flera av våra sinnen ger signaler om det vi försöker att uttrycka. Så källorna som påverkar oss är eller kan vara belysning, drag, föroreningar, temperatur, luftfuktighet, utsläpp med mera.

Bakgrund

Vi vet att en person kan ha det komfortabelt i samma rum som en annan känner obehag. Det beror på att alla har sina egna idealiska temperaturer.

Temperaturen är det vanligaste skälet till att vi upplever obehag. Förutom faktorerna ovan kan också klädsel och yttemperaturer påverka upplevelsen.

Ämnet har undersökts och experimenterats med flera gånger. Det visar sig att omkring 5 % av alla personer alltid är missnöjda oavsett hur bra miljön i rummet är.

Nedan visas den prognostiserade andelen missnöjda personer vid temperaturavvikelser från den genomsnittliga idealtemperaturen.

Hur vi presterar

Resultatet avviker mycket beroende på om vi har en idealisk temperatur eller om den avviker uppåt eller neråt från idealvärdet. Detta är individuellt, liksom rumstemperaturen. Det visar hur viktigt det är att kunna reglera temperaturen i rummet.

Luftkvalitet

Luftkvalitet är mycket svår att mäta. Det vanligaste sättet är att mäta CO2-koncentrationen, men även VOC-koncentrationen (flyktiga organiska föreningar) mäts på olika sätt. VOC är organiska föreningar med högt ångtryck vid vanlig rumstemperatur. Deras höga ångtryck beror på en låg kokpunkt, vilket leder till att stora mängder molekyler förångas eller sublimerar från vätskan eller dess fasta form och övergår till omgivningsluften – så kallad flyktighet. Det finns många olika VOC-föreningar nästan överallt. De är kemikalier tillverkade av människan eller förekommer naturligt. De flesta lukter eller odörer är VOC-föreningar. VOC-föreningar spelar en viktig roll i kommunikationen mellan växter och från växter till djur.

Lufthastighet

Ofta läser du om hur kastlängden mäts från en diffuser med gränshastigheten 0,2 m/s. Det används mer som en standard för tillverkare att använda som gemensam utgångspunkt för att påvisa prestanda för en produkt. I vistelsezonen (0,1–1,8 m ovanför golvet) är hastighetskravet vanligen 0,15 m/s på vintern och 0,25 m/s på sommaren.

Här har vi även två andra faktorer: CLO (klädsel) och MET (ämnesomsättning).

CLO är isoleringsförmågan hos kläderna i en given situation som behövs för god komfort. På vintern används vanligen ett CLO-värde på 1. På sommaren används 0,8 och ett värde på 0 innebär att man är naken.

MET beror på personens aktivitetsnivå och kan slås upp i tabeller för olika typer av arbete eller andra aktiviteter.

Något vi inte har berört är förekomsten av ljud och ljus som påverkar personen i vardagen. Du kan förvänta dig att dessa saker beror på den aktuella miljön. Om personen exempelvis är i en galleria, så kan han eller hon vanligen tolerera en högre ljudnivå än i sovrummet. Intervallet är mellan 30 och 40 dB(A). 

Luftfuktighet kan ha en stor påverkan på den boendes hälsa om den är för hög eller för låg. Den ”idealiska” luftfuktigheten för oss människor ligger på 40–60 % (beror också på inomhustemperaturen). På olika geografiska platser kan luftfuktigheten vara hög eller låg, vilket i sin tur kan upplevas som komfortabelt eller obehagligt. Generellt kommer våra slemhinnor att påverkas negativt om inomhusluften är för torr (låg luftfuktighet). Hög luftfuktighet inomhus ökar risken för mögeltillväxt.

Om du har en kylare i ventilationssystemet avfuktar den fuktig utomhusluft till viss del.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis måste vi ta hänsyn till alla parametrar som påverkar våra sinnen när vi pratar om bra inomhusklimat – alltså luftkvalitet, temperaturer och förekomst av buller och ljus. Sammanlagt bildar de en arbetsmiljö, där alla är viktiga för att bidra till ett bra klimat. Men det kanske viktigaste vi står inför är att inse och förstå olika personers behov och vad de upplever är ett bra klimat. Det är helt avgörande att du själv kan påverka situationen i ditt rum eller din del av rummet.

Följ oss på sociala medier
Feedback