Systemair

Stora luftflöden i offentliga lokaler

Energieffektiv ventilation med produkter för täta byggnader.

Dagens bostadshus och offentliga lokaler är nästan lufttäta. Därför är det mycket viktigt att den ”förbrukade” inomhusluften byts mot frisk uteluft så att god hygien upprätthålls. Rätt teknik garanterar en billig och temperaturneutral luftkonditionering.

Offentliga lokaler – exempelvis banker, skolor, industribyggnader och så vidare – ställer ännu högre krav på luftkonditioneringen, eftersom värmepåfrestningarna i dessa byggnader skapas av maskiner, datorer, arbetsverktyg och annan utrustning i byggnaden och inte beror på uteklimatet.

Frikyla och liknande tekniker kan kyla rummet under natten och på morgonen utan krav på extra kylenergi. Ventilationsaggregatet bör ha EC-fläktar med aktivt luftflöde, som håller trycken konstanta i alla möjliga driftlägen och filterskick.

Normbaserade krav

I offentliga passivhus specificerar VDI-riktlinjerna den optimala luftmängdsbalansen (och därmed energikriterierna), men lägger också stor vikt vid hygienstandarder. Standarderna kräver att kylsystemen specialkonstrueras, så att det alltid är möjligt att rengöra eller t.o.m. desinficera alla komponenter i ventilationsaggregatet. Ett centralt ventilationsaggregat installeras i byggnadens teknikrum. Rummets arkitektoniska utformning måste ta hänsyn till aggregatets storlek. Systemet behöver alltid vara åtkomligt för hygieniskt underhåll.

Lösningar för avfrostningssystem

Uppvärmningssystemet ska kunna uppfylla byggnadens uppvärmningskrav och samtidigt ha reservkapacitet för avfrostning i ventilationsaggregaten. Avfrostningsprocessen kan följa två strategier. I den ena förvärms uteluft som är kallare än -5 °C med en värmeslinga i uteluftkanalen. Det innebär genomgående tryckförluster som leder till att tilluftfläkten drar mer energi. I den här avfrostningsstrategin används vanligen en vattenblandning (brine) som är mer trögflytande än vatten. Därmed uppstår vattentrycksförluster på ca 40 % vilket i slutänden leder till ökad strömförbrukning.

En annan smartare teknik är att anpassa avfrostningen till behovet. Sensorer känner av frånluften och beräknar dess daggpunkt. Om uteluften är 0 °C eller lägre beräknas medeltemperaturskillnaden mellan uteluften och frånluften. Om frånluftens medeltemperatur är under 0 °C och daggpunkten är högre än medeltemperaturen så avfrostas systemet automatiskt. Förbigångsspjället öppnar då, så att den varma frånluften värmer upp ena halvan av värmeåtervinningssystemet tills frånluften blir varmare än 0 °C. Därefter stängs förbigångsspjällen igen. Tekniken har två energifördelar:

  1. Under avfrostningen körs huvuddelen av värmeåtervinningssystemet fortfarande
  2. Avfrostningsfunktionen styrs av behovet.

En annan faktor som påverkar ventilationsaggregatets effektivitet betydligt – förutom årstiden – är dess geografiska plats, eftersom enheterna till stor del arbetar med uteluft. Frostrisk uppstår vid temperaturer under -5 °C. Båda avfrostningsteknikerna ställer följande effektkrav.

Vinterdrift med förvärmning av uteluften:

FFM                       3,603 kWh
München               11,363 kWh

Vinterdrift med behovsstyrd avfrostning:

FFM                      2,142 kWh
München              5,720 kWh

Övergripande inre belastning

Systemair-företaget Menerga använder adiabatiska kylningsstrategier, som löser problemet med att erforderliga kylningstemperaturer i kontor och andra stora byggnader inte nås och är en stor fördel för värmeåtervinningen. Kylning med vatten är extra användbart vid hantering av höga värmebelastningar från utrustning i byggnaden och för att nå lägre temperaturer än vad som skulle vara möjligt med normal kylning. Värmeåtervinningens konstruktion medger att luften kyls till önskad temperatur genom att vattnet i värmeåtervinningssystemet förångas. Frånluften förångas och kyls till den daggpunktstemperaturen. Värmen som behövs för att förånga vattnet hämtas från uteluften. Tack vare värmeåtervinningens konstruktion kyls tilluften. (h,x-diagram finns).

Frånluft = 26 °C med 50 % relativ luftfuktighet vid 10 000 m³/h fås en kylkapacitet på 45 kW. Rummet kyls med temperaturskillnaden mellan frånluften och tilluften, som har en sensibel kylkapacitet på 20,4 kW och kan användas för att leda ut inre värmelaster från byggnaden.

Menerga tillverkar värmeåtervinningsaggregat enligt motströmsprincipen med många olika användningsområden. Det är stora värmeväxlare av mikrobiologisk polypropylen som har certifierats för särskilt höga luftprestanda och är mycket energieffektiva. Den genomtänkta konstruktionen medger åtkomst för rengöring och underhåll.

Följ oss på sociala medier
Feedback