Systemair

Ha kontroll på fuktigheten inomhus

Dagens krav på energihushållning medför tätare byggnader vilket i sin tur ställer högre krav på luftväxlingen för att minska risken för fukt- och mögelproblem.

Standarderna för husbyggnation ändras snabbt genom ekodesigndirektivet eftersom energianvändningen begränsas allt mer. Lägre energiförbrukning kan uppnås succesivt med tätare och bättre isolerade hus. De nya husen förändrar också boendet. Nya hus kräver nya åtgärder, exempelvis för ventilation. Det är svårt för många att vänja sig vid. Resultatet av dålig ventilation är dålig inomhusluft och i många fall hög luftfuktighet.

Det bästa sättet att säkerställa rätt ventilation är att installera ett system för bostadsventilation som evakuerar luft som kan innehålla lukt, ångor från möbler, lack med mera samt fukt från badrum, kök och andra fuktiga utrymmen.
Varför behöver fukten återvinnas på vintern?

Vid låga utetemperaturer har uteluften ett låg vatteninnehåll. När den värms upp minskar den relativa luftfuktigheten (RH) snabbt – om uteluften håller -10°C och den relativa luftfuktigheten är 90 % så minskar den till 10 % om luften värms till 20°C. Om torr tilluft ständigt blandas med inomhusluft på vintern så kan luftfuktigheten inomhus minska till obehagligt och ohälsosamt låga nivåer. Det är inte ovanligt att relativa fuktigheten inomhus blir 20 % eller ännu lägre – och det är alldeles för lågt.

Torr luft orsakar typiska ”vintersjukdomar”.

Torr luft främjar tillväxt av virus och bakterier. Vårt immunförsvar påverkas inte av låga temperaturer – utan av koncentrationen av virus i luften. Särskilt inomhus där många människor vistas nära varandra.

Vi kallar det ”influensa”

Torr luft gör att aerosoler håller sig kvar i luften längre. Då uppstår infektioner i våra luftvägar.

Vi kallar det ”förkylning”

Fuktåtervinning med rotorer var vår första åtgärd för att reglera luftfuktigheten och undvika att inomhusluften blir alltför torr.


 

Varför måste vi ibland begränsa även fuktåtervinningen?

Idag finns en ny utmaning. Ofta hinner inte investerarna torka ut de nybyggda husen under den första vintern. Därför blir luftfuktigheten inomhus alltför hög i allt fler länder allt eftersom husens standard utvecklas.

Du kan räkna med att hög luftfuktighet orsakar problem:

  1. I nybyggda massiva hus, där ägarna flyttar in för tidigt (före den första vintern) när all byggfukt finns kvar. De boende ökar luftfuktigheten ännu mer. Den relativa luftfuktigheten kan vara 70–80 %. Vår erfarenhet visar att det kan ta 2–3 år (vintrar) innan luftfuktigheten inomhus minskar till det normala, även om ventilationssystem används.
  2. I nya, små lägenheter där de boende avger mycket fukt jämfört med lägenhetens luftvolym. Här kan relativa luftfuktigheten också ligga på 70–80 % eller mer. Men i det här fallet finns ofta den höga luftfuktigheten kvar.

Vi vet att en relativ luftfuktighet över 60 % främjar mögeltillväxt, som skadar byggnaden och orsakar allergier. Det betyder att vi i vissa fall också måste hantera fuktöverföringen. 

Systemairs bostadsaggregat utnyttjar möjligheten till rotorvarvtalsstyrning med den nya EC-rotormotorn för att minska fuktöverföringen vid behov. Därför har aggregaten kompletterats med en luftfuktighetssensor och EC-rotormotor tillsammans med den nya SAVE-regleringen i alla aggregat med roterande värmeåtervinning, så att funktionerna blir tillgängliga för alla våra användare. Det gör mycket när det gäller att hålla luftfuktigheten inomhus på en behaglig nivå.

Fuktöverföring kan även ske med så kallade entalpibaserade motströmsväxlare, men de kan inte styra den. Bästa möjliga påverkan på inomhusluftkvaliteten erhålls med Systemairs nya bostadsaggregat med ren och filtrerad luft, bekväm temperatur och en hälsosam luftfuktighet.

Följ oss på sociala medier
Feedback