Systemair

I synnerhet under sommarmånaderna hörs ofta ”… mycket hög luftfuktighet” och människor klagar lika mycket på luftfuktigheten som på värmen. Det är ännu vanligare längs kusterna. Så vad är luftfuktighet och varför säger vi att värmen är okej men luftfuktigheten hemsk?

Kortfattat är luftfuktighet ett uttryck för vattenånga som svävar i luft. Det finns tre olika luftfuktighetsmått i HVAC-branschen som står för olika begrepp. De är:

• Absolut luftfuktighet
• Specifik luftfuktighet
• Relativ luftfuktighet.

Absolut luftfuktighet avser massan hos vatten i ångform per volymenhet luft. Absolut luftfuktighet mäts med så kallade hygrometrar och varierar med klimat och geografi. Därför minskar den vid förflyttning mot polerna och inåt landet eller till högre belägna platser.

Specifik luftfuktighet avser förhållandet mellan massan hos vattenångan i luften och den totala massan hos luften. Med andra ord är det ett enkelt blandningsförhållande. Den används generellt för att indikera hur många gram vattenånga som finns i 1 kg luft. I psykrometridiagrammet nedan anges den specifika luftfuktigheten med siffrorna till vänster.

Relativ luftfuktighet är ett förhållande som anges i procent mellan mängden luftfuktighet i atmosfären jämfört med den mängd som luften kan hålla vid en viss temperatur.  100 % relativ luftfuktighet betyder att luften är helt mättad med vatten och inte kan hålla mer vattenånga. D.v.s. eventuell ytterligare vattenånga som tillförs luften kondenserar till vätska eller samlas i luften som dimma. Man kan säga att sannolikheten för regn är högre om den relativa luftfuktigheten är hög. Värdet som ibland uttrycks som luftfuktighet i väderprognoserna är relativ luftfuktighet. Till skillnad från specifik och absolut luftfuktighet kan vi människor känna relativ luftfuktighet, som påverkar vår komfort direkt.

I psykrometridiagrammet ovan anger siffrorna längst ner den torra temperaturen. Siffrorna till vänster är den specifika luftfuktigheten och de blå linjerna den relativa luftfuktigheten. Som du tydligt ser i diagrammet sjunker den relativa luftfuktigheten när temperaturen ökar ifall den specifika luftfuktigheten – d.v.s. massan av vattenångan i luften – är konstant.

Det beror på att – som sagts ovan – mängden ånga som kan förekomma i luften ökar när temperaturen ökar.

 

Siffran till vänster visar också att samma mängd vattenånga genererar olika värden för relativ luftfuktighet i samma rum vid olika temperaturer.

Nu när vi har redogjort för vad luftfuktighet är kan vi gå vidare till hur den påverkar komforten för oss människor. Människan påverkas negativt av både hög och låg luftfuktighet. Temperaturer på 20–25 °C och en relativ luftfuktighet på 40–60 % kan sägas vara behagliga för människor. Människans välbefinnande försämras i omgivningar utanför dessa intervall.

Människokroppen kan avge värme genom svettning när temperaturen ökar. Svett utsöndras från porer i huden, där den avdunstar och blandas med luften. När den avdunstar dras värme bort från kroppen så att vi kyls ner. Men under sommaren – och särskilt längs kusterna där den relativa luftfuktigheten är hög – håller luften redan så mycket vattenånga att den svårligen kan ta upp mer. Svetten som utsöndras från människokroppen för kylning avdunstar långsammare än vad som behövs eller inte alls. Värmen som inte kan ledas bort leder till att den upplevda temperaturen ökar.

Förutom den här effekten av hög luftfuktighet vet vi att den kan utlösa sjukdomar som astma, hjärtsvikt, natriumförlust, KOL med mera. Men det är inte bara hög luftfuktighet försämrar tillvaron för människan – det gäller även för låg luftfuktighet. Den låga mängd fukt som kan förekomma i luften (specifik luftfuktighet) i låga temperaturer kan skapa torr luft. Torr luft gör huden torr och kan framkalla andningsbesvär, näsblod och många andra problem.

 

Uğur Ege ARAT
Systemair HSK Turkey

Följ oss på sociala medier
Feedback