Systemair

Geniox applikationer

Bostadshus

En bypass-funktion ger fastigheten ett förhöjt brandskydd och garanterar samtidigt att lukt inte överförs mellan lägenheterna. 

Vi vill alla trivas i vår bostad, även då vi är många under samma yttertak. Ventilationen har stor betydelse för komforten i ett flerfamiljshus. Ett Geniox-aggregat utrustat med motströmsvärmeväxlare eliminerar risken för luktöverföring mellan lägenheterna.

Eftersom Geniox kan styras på fukt eller temperatur kan optimal komfort och ekonomi uppnås. Tack vare sektionsavfrostning kan aggregaten avfrostas en del i taget, vilket minskar eftervärmningsbehovet med upp till 20 procent.

Men viktigast är ändå säkerheten. Geniox ger fastigheten ett förhöjt brandskydd. Skulle rökutveckling ske har Geniox en bypassfunktion som automatiskt gör aggregatet till en rökgasfläkt. För att uppnå motsvarande brandsäkerhet utan denna funktion skulle det krävas en separat rökgasfläkt med genomföring genom taket, vilket är en betydligt dyrare lösning.

Geniox för bostadshus

Kännetecknas typiskt av
Höga krav på brandskydd, energieffektivitet och utrymmessnålhet.
 
Viktig aggregategenskap
Geniox modulära konstruktion och brandsäkerhet.
 

 

Skolor

Geniox återvinner både fukt och värme så att energiförbrukningen kan hållas så låg som möjlig i skolbyggnaden. 

Betydelsen av ett gynnsamt inomhusklimat i skolor kan knappast överskattas – här formas vår nations framtid. Samtidigt ställer skolbyggnader speciella krav på ventilationen. När många elever och personal rör sig samtidigt i grupp skapas en ojämn belastning på ventilationen.

Geniox känsliga tryckstyrning garanterar att varje aggregat alltid är anpassat efter rådande omständigheter. När eleverna rör sig mellan lektioner och raster varvar aggregatet ner och upp i allmänna utrymmen på det mest energieffektiva sättet.

Geniox för skolor

Kännetecknas typiskt av
Stora grupprörelser och hög last som påverkar luftmiljön.

Viktig aggregategenskap
Tryckstyrning för automatisk reglering beroende på hur lärare och elver rör sig i skolbyggnaden.
 

Köpcentra

Koldioxidstyrning och recirkulation ger god luftkvalitet och ekonomi även i köpcentra där belastningen kan variera avsevärt.

Dagens köpcentra måste kunna erbjuda en bra totalupplevelse för att möta konkurrensen från bl.a. näthandeln. En viktig komponent är ett behagligt inomhusklimat. Och det kan vara svårt att uppnå med restauranger sida vid sida med livsmedelsaffärer och specialbutiker.

Luftmängderna i ett köpcentrum är stora och ett stort aggregat blir nästan alltid billigare än två mindre. Här kommer Geniox modulära konstruktion in i bilden, som gör att vi kan skräddarsy aggregat till mycket höga kapaciteter.

Geniox för köpcentra

Kännetecknas typiskt av
Mycket stora luftmängder och höga energikostnader.
 
Viktig aggregategenskap
Geniox finns som mycket stora enheter till optimal kostnad.
 

Sjukhus

F9-klassade filter och vätske-kopplade värmeväxlare gör våra aggregat godkända för användning i hygienklassade miljöer.

I hygienklassade miljöer, t.ex. operationssalar och utrymmen med smittrisk, måste frånluften separeras från tilluften. Det uppnår man bland annat genom att använda luftbehandlingsaggregat med vätskekopplade värmeväxlare och F9-klassade filter.

Systemair erbjuder luftbehandlingsaggregat för hygienklassade miljöer. Våra aggregat är utrustade med filter av den högsta filtreringsgraden, filterklass F9. Aggregaten är tillverkade av rostfritt stål och har ett speciellt tätningsmaterial som ger dem en mycket hög täthetsklass.

Våra hygienklassade aggregat är utrustade med vätskekopplade värmeväxlare, vilket garanterar hygienklassificeringen.

Geniox för sjukhus

Kännetecknas typiskt av 
Mycket höga krav på infektionsskydd i känsliga miljöer.  

Viktig aggregategenskap 
Aggregaten kan konfigureras för att möta kraven i hygienklassade miljöer. 
 

 

Industri

Separata aggregat behövs för att säkert hålla isär ventilationsluft för produktionsanläggningar, kontor och lagerlokaler.

Många produktions-anläggningar innehåller både tillverkande enheter och kontor. Det är nödvändigt att säkert separera luftmängderna från varandra. Därför används ofta separata aggregat för de olika utrymmena.

Varje industrilokal har unika egenskaper och behov av aggregatlösning. De flesta produktionsanläggningar har dock gemensamt att stora luftmängder bearbetas. Eftersom Geniox finns med hög kapacitet blir investeringskostnaden gynnsammare än om flera mindre aggregat kombineras till en totallösning.

Mycket luft betyder höga uppvärmningskostnader. Geniox-aggregat för industriellt bruk använder därför koldioxid- och temperaturstyrning för att möjliggöra återvinning av så mycket som möjligt av värmen.

Geniox för industri

Kännetecknas typiskt av 
Varierande behov med krav på separation av olika luftmängder.  

Viktig aggregategenskap 
Geniox kan fås som mycket stora enheter till optimal kostnad. 
 

 

Följ oss på sociala medier
Feedback