Logowanie

Wystąpił błąd podczas logowania. Spróbuj ponownie później ×
Błąd logowania

Załóż konto użytkownika

Aby móc korzystać z e-sprzedaży musisz być klientem firmy Systemair. Jeśli jesteś już naszym klientem, z łatwością załóż konto użytkownia.

Zostań naszym klientem

Jeśli chcesz zostać naszym klientem i korzystać z szerokiej oferty naszych produktów wentylacyjnych, kliknij w „Zostań naszym klientem”. 

Rozporządzenie 1253/2014 
do wymogów Ekoprojektu/Ecodesign 
dla SWNM (NRVU) i SWM (RVU)

dotyczące systemów wentylacjnych przeznaczonych do budynków niemieszkalnych i budynków mieszkalnych

Systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków niemieszkalnych; SWNM (NRVU) > 250 [m³/h]

Co to znaczy?

DSW (BVU) Dwukierunkowy system wentylacyjny (ang. Bidirectional ventilation unit)

są to: urządzenia używane w zrównoważonym systemie wentylacji w budynku (wentylatory na nawiewie i wywiewie) muszą być wyposażone w system odzysku ciepła UOC (HRS) i zawierać filtry na nawiewie i wywiewie. Pobór mocy elektrycznej wentylatorów w zakresie tych wymagań jest ograniczony.

JSW (UVU) Jednokierunkowy system wentylacyjny (ang. Unidirectional ventilation unit)

są to: urządzenia, które są częścią systemu hybrydowego wentylacji (wentylatory połączone z naturalną wentylacją nawiewną i wywiewną), muszą spełniać minimalną sprawność statyczną wentylatora, filtr F7 na nawiewie i maksymalny pobór mocy wentylatora razem z filtrem.

Wyjątki

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do urządzeń wentylacyjnych:

 • Gdy pobór mocy jest mniejszy niż 30W (na strumień powietrza)
 • Wentylatory osiowe lub promieniowe wyposażone jedynie w obudowę, w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 327/2011
 • Wentylatory przeznaczone wyłącznie do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Wentylatory przeznaczone wyłącznie do stosowania w sytuacjach awaryjnych, przez krótki czas, spełniające podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego
 • Wentylatory wywiewne do medium o temp. powyżej 100 °C
 • Wentylatory pracujące w temp. otoczenia powyżej 65 °C
 • Temperatura strumienia powietrza lub otoczenia silnika jest mniejsza niż -40 °C
 • Napięcie zasilania przekracza 1000 V AC lub 1500 V DC
 • Wentylatory pracujące w warunkach toksycznych, wysokiej korozyjności lub narażenia na substancje ścierne
 • Urządzenie zawiera wymiennik ciepła i pompę ciepła do odzysku ciepła
 • W przypadku zastosowania do okapów kuchennych

Szczególne wymogi dotyczące Ekoprojekt/Ecodesign dla systemów wentylacji budynków niemieszkalnych od 01.01.2016 (intensyfikacja od 2018)

 • Wszystkie wentylatory muszą być przygotowane do napędu wielobiegowego (min. 3 biegi plus 0) lub płynnej regulacji prędkości. Może być stosowany zewnętrzny regulator
 • Wszystkie dwukierunkowe systemy wentylacyjne DSW (BVU) muszą być wyposażone w system odzysku ciepła UOC (HRS)
 • Wszystkie UOC (HRS) powinny mieć by-pass (jako obejście lub funkcja sterowania)
 • Minimalna sprawność temperaturowa urządzenia odzysku ciepła UOC (HRS):
  » odzysk glikolowy = 63% (2018 = 68%) 

bonus dla wyższej sprawności odzysku ciepła oblicza się ze wzoru:

E = (ŋt_nwla - 0.63) * 3000


» pozostałe rodzaje odzysku ciepła = 67% (2018 = 73%),

bonus dla wyższej sprawności odzysku ciepła:

E = (ŋt_nwla - 0.67) * 3000

 • Minimalna sprawność wentylatora JSW(UVU) (ŋvu) wynosi:
  » 6.2% * ln(P) + 35.0%, dla P ≤ 30 kW, i
  » 56.1%, dla P > 30kW.
 • Maksymalna wewnętrzna moc właściwa wentylatora elementów wentylacyjnych (SVLint_limit) w W/(m³/s) 

» dla DSW (BVU) z glikolowym odzyskiem ciepła UOC (HRS):

1700 + E – 300 * qnom/2 – F, dla qnom < 2 m³/s,

1400 + E – F, dla qnom ≥ 2 m³/s;

» dla DSW (BVU) z pozostałymi rodzajami odzysku ciepła UOC (HRS):

1200 + E – 300 * qnom/2 – F, dla qnom < 2 m³/s,

900 + E – F, dla qnom ≥ 2 m³/s;

» 250 dla JSW/UVU dla pracy z filtrem

 • Systemair zapewnia odpowiednie dane zgodne z ErP podczas doboru centrali.

Ważne terminy i skróty:

SW (VU) - System wentylacyjny (ang. Ventilation unit )

oznacza urządzenie o napędzie elektrycznym, wyposażone w przynajmniej jeden wirnik, jeden silnik i obudowę, przeznaczone do wymiany, w budynku lub w części budynku, powietrza zużytego na świeże powietrze z zewnątrz.

SWM (RVU) - System wentylacyjny przeznaczony do budynków mieszkalnych (ang. residential ventilation unit)

dla przepływu powietrza do 250 lub do 1000 m³/h (jeśli producent informuje, że są one przeznaczone do budynków mieszkalnych).

SWNM (NRVU) - System wentylacyjny przeznaczony do budynków niemieszkalnych (ang. non residential ventilation unit)

dla przepływu powietrza powyżej 1000 i do 250 m³/h Art.2. p.3 Rozp. 1253/14: "Dla przepływu od 250 do 1000 m³/h producent musi zadeklarować, czy jest to SWM czy SWNM." 

UOC (HRS) - Układ odzysku ciepła (ang. heat recovery system)

oznacza część dwukierunkowego systemu wentylacyjnego wyposażoną w wymiennik ciepła przeznaczony do przekazywania ciepła z (zanieczyszczonego) powietrza wywiewanego do (świeżego) powietrza nawiewanego.

JSW (UVU) - Jednokierunkowy system wentylacyjny (ang. Unidirectional ventilation unit)

oznacza system wentylacyjny wymuszający przepływ powietrza tylko w jednym kierunku, albo na zewnątrz (wywiew), albo do wnętrza pomieszczenia (nawiew); w systemie tym wymuszany mechanicznie przepływ powietrza jest równoważony jego naturalnym dopływem lub odpływem;

DSW (BVU) - Dwukierunkowy system wentylacyjny (ang. Bidirectional ventilation unit)

oznacza system wentylacyjny wymuszający przepływ powietrza między wnętrzem budynku a obszarem na zewnątrz, wyposażony zarówno w wentylatory wywiewne, jak i nawiewne;

Napęd wielobiegowy (praca wielobiegowa) 

Minimum 3 biegi lub więcej, dodatkowo 0 (wyłączenie urządzenia)

Regulacja obrotów

Regulacja bezstopniowa poprzez wbudowany lub zewnętrzny sterownik.

×
×
×
×
×
×
×