Uvjeti poslovanja

Predmetni opći uvjeti poslovanja definiraju poslovni odnos između društva SYSTEMAIR d.o.o. (u nastavku: prodavatelj) i naručitelja (u nastavku: kupac) proizvoda i usluga, koje u okviru svoje djelatnosti nudi, proizvodi, prodaje i dobavlja prodavatelj.

Predmetni opći uvjeti poslovanja vrijede za kupce i za sve ostale supotpisnike, koji naručuju, tj. kupuju proizvode i opremu kod prodavatelja.

 

Definicija pojmova

SYSTEMAIR d.o.o.: SYSTEMAIR d.o.o., Svetonedeljska 62b, 10 431 Sveta Nedelja-Kerestinec;

 • SYSTEMAIR d.o.o.: Prodavatelj;
 • Kupac: je pravna osoba ili samostalni poduzetnik;
 • Supotpisnik: je pravna ili fizička osoba, odnosno samostalni poduzetnik koji nije kupac;
 • Pravna osoba: su gospodarska udruženja, zavodi, društva, organi i organizacije, koji su sa upisom u registar stekli status prava (vlasništva), pravne osobe;
 • Samostalni poduzetnik: je fizička osoba, koja na tržištu samostalno obavlja profitabilnu djelatnost u okviru organiziranog poduzeća;
 • Ponuda: je prijedlog dan odgovornoj osobi za sklapanje dogovora, koja sadrži sve bitne dijelove dogovora, tako da njeno usvajanje od strane odgovorne osobe znači zaključenje dogovora;
 • Ponuda od prodavatelja: je neobvezujuća ponuda, osim u slučaju da kupac ponudu potvrdno okarakterizira kao obvezujuću;
 • Ponuda od kupca (narudžba): je za prodavatelja neobvezujuća, osim u slučaju ako je prodavatelj pisano ne potvrdi kupcu u roku 24 sata od prijema narudžbe;
 • Dan: znači radni dan;
 • Rok: se odnosi na radne dane;
 • Instrument osiguranja: je svaki zakonom predviđen instrument osiguranja plaćanja, koji je predmet individualnog dogovora između prodavatelja i kupca.

 


1. Uvod i vrijednost

Ugovorni odnos između strana počinje zaključivanjem kupoprodajnog dogovora/ugovora.
Opći uvjeti poslovanja su sastavni dio svakog pojedino zaključenog kupoprodajnog dogovora, i ostaju na snazi ukoliko se ugovorne strane nisu drugačije dogovorile.
Opći uvjeti poslovanja kupca ili supotpisnika obvezuju prodavatelja samo u slučaju njegove pisane potvrde.
Ukoliko prodavatelj pismeno potvrdi opće uvjete poslovanja kupca ili supotpisnika, ono vrijedi u slučaju da opći uvjeti poslovanja kupca nisu u bitnoj suprotnosti sa općim uvjetima poslovanja prodavatelja.
Kupac potvrđuje da je pročitao, razumio i prihvatio cijeli tekst općih uvjeta poslovanja prodavatelja.
U slučaju da opći uvjeti poslovanja ne odgovaraju ugovoru ili posebnim dogovorima sklopljenima između prodavatelja i kupca, vrijede novodogovoreni uvjeti.


2. Zaključenje dogovora

Kupoprodajni dogovor je zaključen u trenutku prihvaćanja ponude od strane kupca ili prodavatelja, odnosno s potpisom kupoprodajnog dokumenta (pisanom potvrdom narudžbe, narudžbenice, ugovora i dr.)
Kupac je dužan prije prihvaćanja ponude ili potpisa kupoprodajnog ugovora provjeriti sve karakteristike naručenih proizvoda/usluga, kao i zatražiti sve prijedloge i preporuke od strane prodavatelja.
Ukoliko kupac zahtjeva korekciju prodavateljevog prijedloga, dužan je to jasno navesti prodavatelju.
Kupac je dužan najkasnije u roku od 24 sata nakon zaprimanja ponude ili kod potpisa kupoprodajnog ugovora upozoriti na moguće greške, kontradikcije ili nerazumljivosti, koji bi mogli dovesti do nepravilnih tumačenja, pogrešnu izradu/isporuku materijala ili usluga, dogovorenih količina ili konačnog obračuna.
Naknadni dogovori tj. promjene i dopune ugovora su važeče samo u pisanom obliku i uz suglasnost prodavatelja.

3. Određivanje cijena

Cijena za naručene proizvode/opremu i/ili usluge je iskazana u kupoprodajnom ugovoru, potvrđenoj ponudi prodavatelja ili narudžbi kupca.
U slučaju sklapanja kupoprodajnog dogovora s kupcem, prodavatelj je dužan u razumnom roku kupca obavijestiti o eventualnoim promjenama cijena.

4. Uvjeti plaćanja

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem dospjelih obveza od strane kupca, prodavatelj zadržava pravo na potraživanje zakonske zatezne kamate, troškove opomena, ali i sve ostale troškove koje su prodavatelju nastale radi kašnjenja plaćanja od strane kupca, uključujući sudske troškove i odvjetničke usluge.
Kupac se slaže sa mogučnošću prijenosa potraživanja prema prodavatelju na osnovi potvrđenog ugovora o prodaji trećoj pravnoj osobi.
Prodavatelj se obvezuje pisano obavijestiti kupca o prijenosu potraživanja.
Kupac svoje obaveze prema prodavatelju može ispuniti i na način drugačijeg prijenosa potraživanja, u skladu sa poslovnim i zakonski prihvaćenim regulativama.
U slučaju prijenosa obaveza opisanih u predhodnoj točki potrebna je pisana suglasnost svih strana u postupku.

5. Instrumenti osiguranja

Za osiguranje naplate isporučene opreme ili usluge, prodavatelj može tražiti naplativo sredstvo osiguranja.
Osiguranje za pojedinog kupca se određuju međusobnim dogovorom. Zahtjevana sredstva osiguranja naplate od strane prodavatelja su uvijet za važenje prodajnog dogovora.

6. Dobava i preuzimanje opreme/uređaja

 • Rokovi dobave se odnose na radne dane. Ukoliko dobavni rok istječe na subotu, nedelju ili praznik, tada se isporuka vrši prvi slijedeći radni dan. Manja prekoračenja dobavnih rokova su dopustiva. Za moguće nepotpune isporuke ili odgode na koje prodavatelj nije mogao utjecati, isti ne snosi odgovornost. Kupac može preuzeti opremu/usluge nakon prestanka takvih okolnosti. U slučaju da nastupi takva okolnost, prodavatelj će obavijestiti kupca pisanim putem. Na isti će način prodavatelj obavijestiti kupca o prestanku okolnosti koje su uzrokovane nemogučnošću pravovremene isporuke/izvršenja.

Okolnosti zbog kojih prodavatelj ima pravo isporučiti opremu/usluge sa zakašnjenjem, ili odustati od ugovora su slijedeće:

 • tehničke poteškoće koje proizlaze iz prirode narudžbe i za koje je izvršenje prodavatelju ili njegovom kooperantu nemoguće ili neizvedivo;
 • druge okolnosti koje bi nastale kod dobavljača ili prodavatelja, a iste onemogućavaju dobavu materijala ili pravovremenu dobavu materijala koji je potreban za izradu proizvoda iz asortimana prodavatelja;
 • nemogućnost izvršenja zbog požara, pomanjkanja sirovina, električne energije ili druge značajne smetnje kod prodavatelja ili
 • kooperanta;štrajk, lišavanje slobode, rat i svi slučajevi više sile;
 • isporuke se vrše iz skladišta ili proizvodnog pogona prodavatelja. Rizik prelazi na kupca u trenutku kada se oprema preda ovlaštenoj osobi za prijevoz pošiljke ili neposredno kupcu;
 • ukoliko prodavatelj vrši prijevoz opreme vlastitim sredstvom, preuzima na sebe rizik do trenutka predaje opreme/proizvoda kupcu, ili od njegove strane ovlaštene osobe na dostavnom mjestu isporučenja;
 • istovar je obaveza kupca, te isti mora osigurati sredstva potrebna za istovar i radnu snagu, ukoliko se naručeni proizvodi ne preuzimaju iz skladišta prodavatelja;
 • ukoliko kupac ne preuzme opremu na dogovorenom mjestu i u dogovoreno vrijeme, ili prodavatelju ne omogući funkcionalan dostup do mjesta preuzimanja, tada je kupac dužan prodavatelju nadoknaditi štetu koja mu je nastala zbog navedenih dodatnih troškova;
 • ukoliko kupac zahtjeva pomoć prilikom istovara ili ostalog transporta opreme iz asortimana prodavatlja, taj se rad u navedenom slučaju dodatno zaračunava po važećem cjeniku prodavatelja;
 • u slučaju gornjeg akta, prodavatelj ne preuzima nikakvu dodatnu odgovornost niti garanciju, ako kupac koji treba preuzeti opremu u prostorijama prodavatelja to ne učini u roku od 14 dana nakon obavjesti o prispjeću robe. Prodavatelj zadržava pravo na naknadu troškova za svaki dan skladištenja naručene, a ne preuzete opreme od strane kupca. Citirana odredba se ne odnosi na kupce koji su krajnji korisnici naručene opreme;
 • kupac se obvezuje da će prilikom preuzimanja robe istu temeljito pregledati. Kupac mora o možebitnim greškama odmah, a najkasnije unutar 8 dana od preuzimanja robe ili dogovorenog datuma za preuzimanje robe pismeno obavijestiti prodavatelja;
 • u slučaju prijavljenih smetnji/reklamacija kod preuzimanja robe potrebno je sastaviti zapisnik, pri čemu svaka strana zadržava po jedan primjerak istog;
 • oštećenu robu je potrebno fotografirati.

7. Odgovornost

Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi nastala kupcu kao posljedica njegovog kašnjenja u ispunjavanju njegovih obaveza. Prodavatelj također ne odgovara za štetu koja je posljedica posredovanja, nepravilnih ili netočnih podataka, specifikacija, projekata ili bilo kojih drugih informacija donesenih jednostrno od strane kupca.
U slučaju prouzrokovanja štete iz gornje točke, prodavatelj ima pravo na naknadu štete.

8. Povlačenje iz dogovora/ugovora

Prodavatelj može oraskinuti ugovor u sljedećim slučajevima:

 • ako je kupac dao na uvid nepravilne ili neistinite podatke, ili se obavezao na određenu ugovorenu obavezu koja se kasnije pokazala kao neizvediva, nedopustiva, nejasna ili nedređena;
 • ako kupac u dogovorenom roku ne plati prodavatelju ugovorenu cijenu;
 • ako su instrumenti osiguranja potraživanja koje je kupac predao prodavatelju nevaljani, ako je njihovo važenje i sadržaj ograničeno ili ih nije moguće iskoristiti zbog isteka roka valjanosti, odnosno bilo kojeg drugog razloga;
 • kada prijete ili se pojavljuju izvanredne okolnosti zbog kojih će po ocjeni prodavatelja ispunjenje ugovornih obaveza biti iznimno otežana ili onemogućena, te ako prodavatelj meni, da se neće moći držati postignutog dogovora;
 • u slučaju kašnjenja opisanih u članku 6., ako kupac u dodatnom 8. dnevnom roku ne preuzme robu;
 • u slučaju stečaja kupca ili završetka postojanja kupca kao pravne osobe;
 • u slučaju pokretanja postupka prisilne naplate nad kupcem kao pravnom osobom. Ukoliko kupac ipak nakon pokretanja postupka u cjelosti plati sva potraživanja (dospjela i nedospjela), prodavatelj može ugovor ostaviti na snazi.

Prodavatelj će o odstupanju od ugovora kupca obavijestiti pismeno, putem elektronske pošte ili putem preporučene poštanske pošiljke, osim ako se stranke nisu dogovorile drugačije.

9. Nemogućnost ispunjenja, viša sila

Ukoliko se između ugovornih strana ne mogu ispuniti uvjeti u prodajnom ugovoru ili opći uvjeti poslovanja zbog uzroka na koje ugovorne strane nisu mogle imati utjecaj, tada se to ne smatra kršenjem ugovora. To vrijedi za sve nepredviđene i sa ljudske strane nerješive situacije, koje nisu u ovisnosti od želja dviju strana i posredno onemogućuju strane da realiziraju ugovorne obaveze (npr. ratno stanje, štrajk u državnim institucijama, potres, poplava, požar, terorističko djelovanje, btne promjene zakona, itd).
Na zamolbu jedne strane, druga strana je dužna dostaviti potvrdu ili druge dokaze u kojima je vidljivo da je došlo do gore navedenih okolnosti. U slučaju da se strane ne dogovore drugačije, rokovi na temelju ugovora u tom se slučaju mogu produžiti u skladu sa rokovima određenim iz vis maior klauzule, osim ukoliko u prodajnom ugovoru, općim uvjetima poslovanja ili individualnim dogovorom nije definirano drugačije.
Ako period vis maior traje više od 30 dana, tada bilo koja strana ima pravo na raskid ugovora (pisanim putem), bez ikakve obaveze za ugovorne strane, osim plaćanja dospijelih obaveza koje su nastale do trenutka raskida ugovora.
O mogućnosti za vis maior i ostvarenom vis maior, o mogućem trajanju, strane su dužne odmah obavijestiti jedna drugu u pisanom obliku. Za štetu koja nastane zbog toga što jedna strana drugu nije pravovremeno obavijestila o okolnostima i štetama vis maior, odgovara drugoj strani.

10. Čuvanje poslovne tajne

Strane se obavezuju da će sve podatke koji proizlaze iz ugovorne dokumentacije, te sve ostale podatke koji proizlaze iz dogovornog odnosa čuvati kao poslovnu tajnu za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

Nakon prestanka ugovornog odnosa podaci se i dalje smatraju poslovnom tajnom, ukoliko postoji mogućnost da bilo koja strana odavanjem poslovne tajne može nanjeti znatnu štetu drugoj strani, i to najmanje na period od 5 (pet) godina.
Pod poslovnom tajnom smatraju se skice, sheme, izračuni, formule, uputstva, spisi, dopisi, zapisnici, sadržaj ugovora i drugi podaci u materijalnom ili nematerijalnom obliku.
Odgovorna strana zbog kršenja poslovne tajne u skladu sa ovom odredbom odgovara za materijalnu i nematerijalnu štetu.

11. Zaštita osobnih podataka

Kupac odgovara za ispravnost predanih osobnih podataka, te za zakonitost njihovog prijenosa. Kupac mora kod prijenosa osobnih podataka poštivati odredbe zakona o upravljanju osobnim podacima, iz čega kupac jamči za pravilnost postupka predaje osobnih podataka, ali i za pravilno informiranje zainteresiranih osoba o odredbama općih uvjeta ugovora, kao i za njihovu dostupnost. Ukoliko se kupac ne drži tog postupka, odgovara za nastalu štetu.
Istekom roka od pet godina nakon prestanka trajanja ugovora sa kupcem, ukoliko između odgovornih osoba nije odlučeno drugačije, prodavatelj će stručno uništiti sve osobne podatke koje je temeljem ugovora imao kod sebe.
Kupac koji je poslao svoje osobne podatke, može od prodavatelja zatražiti informacije u vezi sa upravljanjem njegovim podacima. Na zamolbu kupca prodavatelj daje detaljno objašnjenje o podacima sa kojima raspolaže, o ciljevima upravljanja podacima, trajanju upravljanja, o aktivnostima upravljanja, te o tome tko je i s kakvim razlogom dobio podatke u prošlosti. Prodavatelj šalje odgovor kupcu u najkraćem mogućem roku od zaprimanja zahtjeva, a najkasnije u roku od 30 dana. Prodavatelj šalje kupcu odgovor pisanim putem elektronskom poštom na razumljiv način.

12. Hijerarhija pravnih akata

Ako je prodajni ugovor u suprotnosti sa općim uvjetima poslovanja ili drugom dokumentacijom koja je sastavni dio prodajnog ugovora, u tom slučaju prodajni ugovor ima prednost ispred općih uvjeta poslovanja i druge dokumentacije.

13. Ništavna klauzula

Ukoliko bi pojedina odredba iz općih uvjeta poslovanja ili prodajnog ugovora postala neučinkovita ili neizvediva, to neće utjecati na učinkovitost, tj. valjanost preostalih odredbi. Ugovorne strane će se u tom slučaju pobrinuti, da se neučinkovita ili neizvediva odredba zamijeni sa učinkovitom i izvedivom odredbom koja najbolje odgovara namjeni odredbe koje je potrebno zamijeniti.

14. Rješavanje sporova

Svi možebitni sporovi koji mogu nastati u vezi sa zaključcima ugovora, kršenjem ugovora, odustajanjem i pravnim odnosima koji proizlaze iz ugovornog odnosa između kupca i
prodavatelja, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, mirnim putem.
Za sve sporove koji se neće moći riješiti na gore opisan način, nadležnost će imati Trgovački sud u Zagrebu.

×
×
×
×
×
×
×