Lovgivning

Bygningsreglementets krav til elforbrug er relativt beskedne, og det er i dag muligt at komme langt under de gældende minimumkrav. Systemairs lavenergi EC-ventilatorer vil typisk have et elforbrug på ca. halvdelen.

Her er minimumkravene som du skal være opmærksom på i Bygningsreglementet BR10 og Arbejdstilsynets At-vejledninger i forbindelse med udsugningsløsninger.

Elforbrug

BR 10, 8.3, stk. 9;For udsugningsanlæg uden mekanisk udelufttilførsel må det specifikke elforbrug ikke overstige 800 J/m3. Bestemmelsen gælder ikke for anlæg knyttet til industrielle processer samt anlæg, hvor det årlige elforbrug til lufttransport er mindre end 400 kWh.

CO2-værdier

BR 10, 6.3.1.3, stk 1:Ventilationsraten for opholdsrummene er ikke i sig selv tilstrækkelig til under alle forhold at sikre, at CO2-indholdet i indeluften ikke i længere perioder overstiger 0,1% CO2. Derforbør ventilationsraten indrettes med variabel ydelse i afhængighed af belastningen, så luftskiftet er højere i de rum, hvor belastningen er størst og mindre i rum, hvor der er mindre behov.

Indeklima generelt

Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger, At-vejledning A.1.2: Her beskrives generelt om temperaturer,støv, afgasninger, rygning, luftfugtighed o.m.a.

Temperatur

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder, At-vejledning A.1.12; Generelt bør temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold holdes på 20-22 °C ved stillesiddende arbejde og ikke overstige 25 °C.

Fugt

At-vejledning A.1.2, afsnit 2.6; Luftfugtigheden giver normalt ikke gener, hvis den relative fugtighed er mellem 25 og 60 %.

×
×
×
×
×
×
×