Systemair

Подземна инфраструктура

 

Днес по-голямата част от градовете имат подземна метро мрежа, тъй като тя позволява бърз транзит при голям брой пътници. При това намаленият частен трафик ще произведе по-малко замърсители на повърхността на обитаваната зона. Предполага се, че през 2050 г. 64% от хората ще живеят в по-големи градски райони, така че мобилността ще става все по-критичен въпрос. Системите за метро и бързо транзит ще се превърнат в интегриран начин на ежедневие.

Състоянието на международните връзки в Европа, са един от важните въпроси, които ще позволят постигането на по-голямо ниво на размяна от взаимна изгода. Европейската общност определи 10 стратегически коридора, наречени TEN-T (железопътни и шосейни), договорени в Маастрихт през 1992 г. с предполагаем хоризонт през 2030 г.

Планът на такава инфраструктура (проектиране, изграждане, експлоатация) трябва да задоволи "устойчивото развитие", споменато най-напред и дефинирано от доклада Brundtland (Нашето общо бъдеще-Световна Комисия на Обединените Нации за Околната Среда и Развитието, 1986) ,

Концепцията за устойчиво развитие се основава на три стълба:

• Социален: посрещане на нуждите по отношение на здравеопазването, образованието, жилищното настаняване, заетостта и т.н.

• Икономически: създаване на богатство и подобряване на жизнения стандарт

• Екологичен: запазване на видовете, природните и енергийните ресурси. Обичайно е да се представят трите стълба, които приблизително имат същото значение, със следната фигура:

 

Стълбовете не са независими, те взаимодействат един с друг. Следващата фигура илюстрира този феномен:

 

За повече информация, моля вижте "Изпълнение на шосейни тунели. Първа стъпка към устойчив подход" PIARC, Технически комитет C3.3, Сеул 2015.

В допълнение следва да се съобразим с технически аспекти, като безопасност и икономия на енергия.

След трагичните пожарни инциденти в тунелите "Мон Блан", "Готард" и "Тауерн" Европейската Общност издаде ED2004 / 54 / CE, свързана с повишаване на безопасността в съществуващите и бъдещите тунели, която бе приета от всички европейски държави. Основният фокус е вентилацията в случай на пожар в тунела. Задачата е да се запази димът под контрол с подходящи вентилационни системи и да се създадат безопасни маршрути за евакуация за пътуващите. За повече информация вижте "Системи и оборудване за контрол на пожар и дим в шосейните тунели" PIARC, Технически комитет C3.3, 2006.

Енергийните ресурси не са неограничени и следователно трябва да обърнем внимание на този аспект. Европейската комисия подкрепи специално проучване по темата. Изследването се фокусира върху потенциалните икономии на енергия в различните промишлени дейности. За подземния сегмент (минно дело, тунели, метро, железопътни линии и т.н.) се оценява днешна стойност от 3000 GWh. Целта бе да се постигнат подобрения от 3% на ефективността на вентилаторите и 17,5% за вентилационните системи. Ако целта бъде постигната, ще бъде спестена 600 GWh мощност. Изследването беше проведено през 2001 г. преди световната финансова криза, така че сценариите днес биха били различни и следователно не съответстващи на предвиденото. За допълнителна информация вижте окончателния доклад за "Пазарно проучване за подобряване на енергийната ефективност на вентилаторите" 2001, подкрепата на Европейската комисия по програма SAVE, Проект XVII / 4.1031 / Z / 99-313.

По-практичния подход, който се използва в момента, е цената на жизнения цикъл (LCC), която се превърна във важен аспект при управлението на частните собственици на тунели, както и за правителствени агенции. Значително намаляване на енергията може да бъде постигнато, ако се отчете общия разход за живот на оборудването, обикновено между 25 и 30 години. За допълнителна информация, вижте "Най-добри практики за анализ на цикъла на живот за тунелно оборудване" PIARC Report2016R01EN.

Нашите продукти са проектирани с възможно най-висока ефективност, като се обърна специално внимание на дизайна на лопатките, което води до оптимизиране на характеристиките на динамиката на флуидите; специалният действително реверсивен профил на лопатката може да гарантира 100% обратимост, като запазва ефективността на вентилатора на високо ниво. Вентилаторите са подходящи за работа в агресивна среда като пътни тунели и са подходящи за категория на корозия C5-I съгласно EN 12944-2. Групата Systemair създаде за няколко години специализирано подразделение MRT (метро-, пътни- и железопътни тунели), което се фокусира особено върху подземната вентилационна дейност и може да обхване всички подземни работи.

Тунел по време на строителството: Нашата гама от AXC аксиални вентилатори може да доставя пресен въздух за разреждане на замърсителите в тунела; сухи обезпрашители за намаляване на съдържанието на прах, особено кварц с сертифицирана характеристика; водо-въздушни охладители, особено в зони с горещ климат, за да поддържат температурата на въздуха на приемливо ниво за работните екипи. Налице са международни стандарти: напр. BS 6164: 2011, обаче широко се използва швейцарската норма: Norme Suisse SN 531 196 "Вентилация на подземни обекти", която обхваща както вентилация, така и контрол на праха.

 

Окончателна вентилация на шосейни/железопътни тунели: Нашите AJ / AJ-TR еднопосочни/обратими струйни вентилатори за надлъжна вентилация с най-високи съотношения N/kW; AXC / AXR гама от еднопосочни / обратими аксиални вентилатори за полу-напречна / напречна вентилация. Пълен пакет от вентилатори, пожаропреградни клапи и такива за свръхналягане за защитени изходи и евакуационни пътища с цел безопасно евакуиране на хората. Съществуват няколко стандарта по света: Австрия (RVS), Норвегия (Ръководство 021), Германия (RABT), Италия (ANAS), САЩ (NFPA) и PIARC (2012R05EN), които са широко приети. Всички тези документи представят проектните процедури както за санитарна, така и за пожарна вентилация.

 

Ако шумът е важна тема за вътрешната / външната среда, нашите инженери могат да направят акустична оценка и да проектират подходящи шумозаглушители или технически решения за намаляване на крайното ниво на шума.

Метро и бързи превозващи системи: Нашата гама от AXC / AXR еднопосочни / обратими аксиални вентилатори за "push-pull системи"; климокамери, шумозаглушители, инвертори и много продукти за разпределение на въздуха. Специална грижа за оборудването, работещо при пожар, за да се създадат защитени и чисти маршрути за евакуация. Тези сложни подземни работи по време на проектирането се нуждаят от подробен динамичен анализ на флуида, затова има няколко такива програми на разположение, напр. SES (Subway Environmental Simulation), САЩ.

 

Системеър инвестира в програми за изследователска и развойна дейност и притежава една от най-модерните тест-лаборатории в Европа, където можем да извършваме въздушни, шумови, вибрационни тестове в съответствие със стандартите ISO и EN; лабораторията е сертифицирана от AMCA и в допълнение могат да се провеждат тестове FATза нужди на клиента. Отделът MRT споделя визията на Системеър: удовлетворяване на клиентите, разбиране на потребностите, помощ при превръщането на всеки един проект във възможност за взаимна изгода и растеж.

За допълнителна информация, моля свържете се с:
Frank Poppe frank.poppe@systemair.de
Angelo Vismara angelo.vismara@systemair.it
MRT@systemair.com

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback